Dražba hospodárskej budovy, Nová Bystrica, okres Čadca

Vyvolávacia cena 9 650,00 €
Obhliadka 24.07.2017 o 11:00 hod. 25.07.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 03.08.2017 10:00 hod.
Kategória hospodárska budova
Lokalita Nová Bystrica, okres Čadca
Označenie 160040
Stav opakovaná
Kolo tretia opakovaná
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor na LV č. 336 ako:

 

- halové hnojisko na parc. č. 11613/8, súpis. č. 88, spoluvlastnícky podiel 1/1

- senník na parc. č. 11613/9, súpis. č. 89, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Stavba senníka a halového hnojiska sa nachádza v existujúcom poľnohospodárskom dvore, v súčasnosti už nevyužívanom, v obci Nová Bystrica - časť Vychylovka. Obec má cca 3000 obyvateľov.

V súčasnosti je v tejto lokalite ponuka nehnuteľností prevyšujúca dopyt, areál poľnohospodárskeho dvora je umiestnený na odľahlejšej časti obce, v bezprostrednom okolí sa nachádzajú ďalšie poľnohospodárske stavby areálu, v blízkosti areálu sa nachádzajú objekty na bývanie - staršie rodinné domy.

Obe nehnuteľnosti sú nevyužívané, bez zabezpečenia bežnú údržbu a vyžadujú rozsiahlejšiu rekonštrukciu. príslušenstvo nehnuteľnosti je skôr nevhodné a znižuje jej hodnotu.

Pracovné možnosti obyvateľstva sú obmedzené vzhľadom na pomerne veľké vzdialenosti dochádzania za prácou.

V lokalite je malá hustota obyvateľstva, v okolí sú rodinné domy v málo hustej zástavbe. Orientácia stavby nemá vplyv na jej hodnotu, čo hodnotím kategóriou 3. Stavby sú osadené na rovinatom až mierne svahovitom pozemku, s možnosťou napojenia na verejný rozvod elektrickej energie, so zásobovaním vodou z vlastnej studne, s odkanalizovaním do žumpy.

V blízkosti hospodárskeho dvora je autobusová zastávka prímestskej dopravy.

V obci sa nachádza základná škola, materská škola, obecná knižnica, ubytovacie zariadenia, základné i rozšírené služby, pošta, predajne potravín, zmiešaného tovaru, stanica pohraničnej polície a pod. V obci sa nachádza Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke - je stálou expozíciou v prírode, ktorá patrí medzi najrozsiahlejšie na Slovensku. Historická lesná úvraťová železnica tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je zachovanou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice. V blízkosti sa nachádza vodné dielo Nová Bystrica s dvomi vodnými elektrárňami, v dostupnosti do 25 km sú lyžiarske strediská Oščadnica, Terchová, Oravská lesná.

V okolí nehnuteľnosti je prostredie tiché, s málo frekventovanou dopravou. Nehnuteľnosť hodnotím ako problematickú vzhľadom k charakteru jej užívania (poľnohospodárske využitie), polohy (na odľahlom mieste) a stavebnotechnického stavu (nutná rekonštrukcia).

 

OPIS STAVU

Halové hnojisko

POPIS STAVBY

Stavba halového hnojiska je realizovaná na pozemku parc. č. KN-C 11613/8 v k.ú. Nová Bystrica, v areáli bývalej farmy dojníc Vychylovka, v súčasnosti už nevyužívanej. Stavba je prístupná z existujúcej miestnej komunikácie, následne po spevnenej komunikácii v priestore areálu hospodárskeho dvora.

Objekt hnojiska je postavený ako samostatne stojaca stavba z montovaného železobetónového skeletu, založená na základových pätkách, do ktorých sú votknuté ŽB stĺpy systému ZIPP, ktoré v čase realizácie tvorili aj nosnú konštrukciu pre žeriavovú dráhu. Stavba je prestrešená predpätými ŽB prefabrikovanými nosníkmi a prestrešená strešnými panelmi SZD, na ktorých je vyrovnávací betónový poter a následne položená natavená lepenka. Stavba je z troch strán opláštená ŽB panelmi vo výške cca 4m.

Rozpon haly je 18 m, modul v pozdĺžnom smere je 6 m.

Objekt bol v minulosti využívaný a uskladnenie hnoja, v súčasnosti je stavba neužívaná, bez akejkoľvek údržby. Je schátraná, v niektorých miestach je skeletová konštrukcia poškodená, je odhalená oceľová výstuž.

Stavba nie je napojená na žiadne rozvody inžinierskych sietí. V minulosti bola kanalizačnou prípojkou napojená na žumpu, ktorá je v súčasnosti nefunkčná.

Stavba bola daná do užívania v r. 1988, čo je dokladované kolaudačným rozhodnutím na celý areál - Farma dojníc Vychylovka. Životnosť stavby vzhľadom na jeho stavebnotechnický stav a absentujúcu údržbu je stanovená na 50 rokov.

 

Senník

POPIS STAVBY

Stavba senníka je realizovaná na pozemku parc. č. KN-C 11613/9 v k.ú. Nová Bystrica, v areáli bývalej farmy dojníc Vychylovka, v súčasnosti už nevyužívanej. Stavba je prístupná z existujúcej miestnej komunikácie, následne po spevnenej komunikácii v priestore areálu hospodárskeho dvora.

Objekt hnojiska je postavený ako samostatne stojaca stavba z kovovej nosnej konštrukcie, založená na základových pätkách, s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovými stuženými stĺpmi, bez stropnej konštrukcie, nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové priehradové väzníky, strešná krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Obvodový plášť na dlhších stranách haly tvorí vo vrchnej časti pod odkvapom pozinkovaný vlnitý plech, pod ktorým sú osadené betónové panely. Kratšie strany majú obvodový plášť murovaný, omietnutý z vonkajšej aj z vnútornej strany. Podlaha je z cementového poteru. V obvodovom murive v spodnej časti sú otvory, v ktorých boli pôvodne osadené ventilátory. ktoré už v súčasnosti nie sú súčasťou haly a otvory sú provizórne uzatvorené drevenými doskami.

Stavba bola pôvodne užívaná ako senník, v súčasnosti je nevyužívaná, bez akejkoľvek údržby, je poškodená. Obvodové betónové panely sú poškodené, oceľová konštrukcia je v značnej časti bez ochranného náteru, vonkajšie omietky sú realizované iba na časti stavby, vnútorné omietky sú navlhnuté, poškodené.

Stavba v súčasnosti nie je napojená na žiadne rozvody inžinierskych sietí. V minulosti bola napojená na rozvod el. energie, v stavbe sú ešte pozostatky pôvodných rozvodov, avšak tieto sú nefunkčné

Stavba bola daná do užívania v r. 1988, čo je dokladované kolaudačným rozhodnutím na celý areál - Farma dojníc Vychylovka. Životnosť stavby vzhľadom na jeho stavebnotechnický stav a absentujúcu údržbu je stanovená na 40 rokov.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Navrhovateľom dražby je JUDr. Tatiana Šumichrastová – správca konkurznej podstaty, so sídlom: Jesenského 29, 036 01 Martin, IČO : 36 142 328
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk