Dražba hospodárskej budovy, Medzilaborce, okres Medzilaborce

Vyvolávacia cena 13 500,00 €
Obhliadka 27.11.2023 o 14:00 hod. 05.12.2023 o 10:00 hod.
Konanie dražby 14.12.2023 10:30 hod.
Kategória hospodárska budova
Lokalita Medzilaborce, okres Medzilaborce
Označenie PDS č. 028/2-2023
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Označenie predmetu dražby:

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1081, vedenom Okresným úradom Medzilaborce, Katastrálny odbor, Okres: Medzilaborce, Obec: Medzilaborce, Katastrálne územie: Vydraň, a to:

  • stavba so súpisným číslom 2080 nachádzajúca sa na parcele č. 381/7, Popis stavby: Upravňa,
  • parcela reg. "C" KN č. 381/6 o výmere 598 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. "C" KN č. 381/7 o výmere 88 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2080 evidovanej na pozemku parcelné čislo 381/7,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Plot západný na parc.č. 381/6, Plot severný a východný na parc.č. 381/6 (ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby:

NEBYTOVÉ BUDOVY

Úpravňa vody súp. č. 2080 na parc.č. 381/7

 

Základné údaje:

Ide o jednoduchú prízemnú stavbu s plochou strechou, ktorá bola projektovaná a realizovaná ako úpravňa vody. Tomuto účelu však dlhodobo neslúži, technológia úpravy vody je demontovaná, ako aj ostatné vnútorné vybavenie. Dispozične stavba pozostáva z hlavného priestoru úpravne, ktorý je výškovo pod úrovňou terénu a obslužného priestoru, ktorý je na úrovni terénu. Stavba je napojená na elektrickú sieť prostredníctvom stĺpovej areálovej trafostanice a rozvod pitnej vody, odkanalizovaná je do splaškovej siete zaústenej do areálovej žumpy.

Stavebno-konštrukčné riešenie:

Objekt je založený na pásových základoch z prostého betónu, podkladný betón s hydroizoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátových kvádrov v kombinácii s tehlou CDm, skladobná hrúbka obvodového muriva 400 mm, deliace konštrukcie sú z tehál. Nosnú konštrukciu zastrešenia tvorí monolitická železobetónová doska, krytina živičná, klampiarske konštrukcie z pozinkového plechu, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové, obklad fasád keramický kabrincový, dvere plné plechové, okná zdvojené v kovovom ráme, podlahy cementový poter, bleskozvodová sústava s uzemnením, rozvod vody z pozinkovaného potrubia, kanalizačné potrubie liatinové, vnútorné vybavenie demontované, vnútorné rozvody nefunkčné.

Technický stav a opotrebovanie

Stavba bola postavená v r. 1990, ostatných takmer 25 rokov neslúži svojmu účelu a neprebieha ani bežná údržba. Počas tohto obdobia nebola dostatočne zakonzervovaná a ochránená pred atmosférickými vplyvmi, čím bolo spôsobené urýchlenie degradácie stavebných prvkov a pojiva. Technologické aj ostatné vnútorné vybavenie stavby je demontované, hlavný priestor úpravne je dlhodobo zatopený, obnažený nosný obvodový múr na východnej strane je zvetraný. Stav prvkov dlhodobej životnosti sa javí ako vyhovujúci, pre prípadnú obnovu stavby je však nevyhnutná odborná diagnostika stavu nosných konštrukcií, zvislých aj vodorovných. Prvky krátkodobej životnosti

sú na konci životnosti, resp. chýbajú – výplne otvorov, vonkajšie aj vnútorné omietky a obklady, hydroizolácie spodnej stavby, krytina strechy, bleskozvod, všetky vnútorné inštalácie a vnútorné vybavenie.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot západný na parc.č. 381/6

Parcela č. 381/6 nie je oplotená iba z južnej strany, z ktorej je súčasťou vodárenského areálu. Zo západnej strany (zo strany prístupovej komunikácie) je oplotená plotom s betónovou podmurovkou priemernej výšky 0,55 m, výplň plota výšky 1,5 m zo strojového pletiva v rámoch, ktoré sú kotvené na oceľové stĺpiky. V centrálnej časti plota sú osadené vstupné vrátka a obslužné vjazdné dvojkrídlové vráta opatrené troma radmi ostatného drôtu.

 

Plot severný a východný na parc.č. 381/6

Parcela č. 381/6 nie je oplotená iba z južnej strany, z ktorej je súčasťou vodárenského areálu. Zo severnej a východnej strany je oplotená zo strojového pletiva priemernej výšky 1,6 ms doplnením ostnatým drôtom, pletivo je kotvené na betónové prefabrikované stĺpiky osadené do betónového lôžka.

Stavba je opotrebovaná, betón stĺpikov je zvetraný pletivo skorodované. Výsledné opotrebovanie na úrovni vyše 80% pri celkovej teoretickej životnosti 40 rokov objektívne zohľadňuje technický stav stavby ku dňu obhliadky vzhľadom na jej vek.

 

POZEMKY

Pozemok, k.ú. Vydraň

Z hľadiska všeobecnej situácie ide o stavebné územie na okraji okresného mesta Medzilaborce (cca 5 800 obyvateľov), mestská časť Vydraň, lokalita Danová. Parcela je súčasťou oploteného vodárenského areálu, je zastavaná jednoduchou prízemnou stavbou úpravne vody, ktorá dlhodobo neslúži svojmu účelu. Areál je dopravne sprístupnený z miestnej spevnenej komunikácie, jazdný čas autom do centra mesta do 10 minút pri bežnej premávke (cca 5,5 km), najbližšia zastávka prímestskej autobusovej linky vo vzdialenosti asi 1 km. V mieste je možnosť napojenia na rozvod vody a distribučnú sieť elektrickej energie. Územným plánom mesta je pozemok regulovaný ako plochy zariadení technickej vybavenosti. Lokalita Danová plní rekreačnú funkciu okresného mesta (lyžiarske stredisko, športové, turistické a cyklistické možnosti, CHKO Východné Karpaty). Vo východnej časti je pozemok zaťažený ochranným pásmom vodovodného potrubia 2 x DN 160.

OPIS STAVU

Opis stavu predmetu dražby:

NEBYTOVÉ BUDOVY

Úpravňa vody súp. č. 2080 na parc.č. 381/7

 

Základné údaje:

Ide o jednoduchú prízemnú stavbu s plochou strechou, ktorá bola projektovaná a realizovaná ako úpravňa vody. Tomuto účelu však dlhodobo neslúži, technológia úpravy vody je demontovaná, ako aj ostatné vnútorné vybavenie. Dispozične stavba pozostáva z hlavného priestoru úpravne, ktorý je výškovo pod úrovňou terénu a obslužného priestoru, ktorý je na úrovni terénu. Stavba je napojená na elektrickú sieť prostredníctvom stĺpovej areálovej trafostanice a rozvod pitnej vody, odkanalizovaná je do splaškovej siete zaústenej do areálovej žumpy.

Stavebno-konštrukčné riešenie:

Objekt je založený na pásových základoch z prostého betónu, podkladný betón s hydroizoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátových kvádrov v kombinácii s tehlou CDm, skladobná hrúbka obvodového muriva 400 mm, deliace konštrukcie sú z tehál. Nosnú konštrukciu zastrešenia tvorí monolitická železobetónová doska, krytina živičná, klampiarske konštrukcie z pozinkového plechu, vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové, obklad fasád keramický kabrincový, dvere plné plechové, okná zdvojené v kovovom ráme, podlahy cementový poter, bleskozvodová sústava s uzemnením, rozvod vody z pozinkovaného potrubia, kanalizačné potrubie liatinové, vnútorné vybavenie demontované, vnútorné rozvody nefunkčné.

Technický stav a opotrebovanie

Stavba bola postavená v r. 1990, ostatných takmer 25 rokov neslúži svojmu účelu a neprebieha ani bežná údržba. Počas tohto obdobia nebola dostatočne zakonzervovaná a ochránená pred atmosférickými vplyvmi, čím bolo spôsobené urýchlenie degradácie stavebných prvkov a pojiva. Technologické aj ostatné vnútorné vybavenie stavby je demontované, hlavný priestor úpravne je dlhodobo zatopený, obnažený nosný obvodový múr na východnej strane je zvetraný. Stav prvkov dlhodobej životnosti sa javí ako vyhovujúci, pre prípadnú obnovu stavby je však nevyhnutná odborná diagnostika stavu nosných konštrukcií, zvislých aj vodorovných. Prvky krátkodobej životnosti

sú na konci životnosti, resp. chýbajú – výplne otvorov, vonkajšie aj vnútorné omietky a obklady, hydroizolácie spodnej stavby, krytina strechy, bleskozvod, všetky vnútorné inštalácie a vnútorné vybavenie.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot západný na parc.č. 381/6

Parcela č. 381/6 nie je oplotená iba z južnej strany, z ktorej je súčasťou vodárenského areálu. Zo západnej strany (zo strany prístupovej komunikácie) je oplotená plotom s betónovou podmurovkou priemernej výšky 0,55 m, výplň plota výšky 1,5 m zo strojového pletiva v rámoch, ktoré sú kotvené na oceľové stĺpiky. V centrálnej časti plota sú osadené vstupné vrátka a obslužné vjazdné dvojkrídlové vráta opatrené troma radmi ostatného drôtu.

 

Plot severný a východný na parc.č. 381/6

Parcela č. 381/6 nie je oplotená iba z južnej strany, z ktorej je súčasťou vodárenského areálu. Zo severnej a východnej strany je oplotená zo strojového pletiva priemernej výšky 1,6 ms doplnením ostnatým drôtom, pletivo je kotvené na betónové prefabrikované stĺpiky osadené do betónového lôžka.

Stavba je opotrebovaná, betón stĺpikov je zvetraný pletivo skorodované. Výsledné opotrebovanie na úrovni vyše 80% pri celkovej teoretickej životnosti 40 rokov objektívne zohľadňuje technický stav stavby ku dňu obhliadky vzhľadom na jej vek.

 

POZEMKY

Pozemok, k.ú. Vydraň

Z hľadiska všeobecnej situácie ide o stavebné územie na okraji okresného mesta Medzilaborce (cca 5 800 obyvateľov), mestská časť Vydraň, lokalita Danová. Parcela je súčasťou oploteného vodárenského areálu, je zastavaná jednoduchou prízemnou stavbou úpravne vody, ktorá dlhodobo neslúži svojmu účelu. Areál je dopravne sprístupnený z miestnej spevnenej komunikácie, jazdný čas autom do centra mesta do 10 minút pri bežnej premávke (cca 5,5 km), najbližšia zastávka prímestskej autobusovej linky vo vzdialenosti asi 1 km. V mieste je možnosť napojenia na rozvod vody a distribučnú sieť elektrickej energie. Územným plánom mesta je pozemok regulovaný ako plochy zariadení technickej vybavenosti. Lokalita Danová plní rekreačnú funkciu okresného mesta (lyžiarske stredisko, športové, turistické a cyklistické možnosti, CHKO Východné Karpaty). Vo východnej časti je pozemok zaťažený ochranným pásmom vodovodného potrubia 2 x DN 160.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Opis práv a záväzkov na predmete dražby viaznúcich LV č. 1081, k.ú.: Vydraň ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY: 3 Titul nadobudnutia: V-198/03 vyhlásenie vkladateľa zo dňa 12.5.2003-14/03 Iné údaje: X-25/04 rozhodnutie zo dňa 22.4.04-42/04 X-83/08, rozhodnutie zo dňa 22.07.2008-33/08 - Oznámenie o zmene súp.č. zo dňa 9.10.2020 - Z 741/2020 - 53/20 - Oznámenie o zmene súp.č. zo dňa 9.10.2020 - Z 742/2020 - 54/20 - Oznámenie o zmene súp.č. zo dňa 9.10.2020 - Z 743/2020 - 55/20 Poznámka: P1 30/08 oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby dražobníkom: 1.KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ s r.o. Gemerská 3, Košice, IČO 36576476 zastúpená JUDr.Zorou Tokárovou, konateľkou spoločnosti na nehnuteľnosti evidované na LV 1081, č.s.177, KN 381/6,381/7 zo dňa 7.4.2008- 16/08 ČASŤ C: ŤARCHY Bez zápisu.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Kataríny Korenkovej, 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk