Dražba domu, Dolný Hričov, okres Žilina

Vyvolávacia cena 402 000,00 €
Obhliadka 28.06.2017 o 12:00 hod. 19.07.2017 o 12:00 hod.
Konanie dražby 20.07.2017 10:00 hod.
Kategória dom
Lokalita Dolný Hričov, okres Žilina
Označenie 005/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1091/ 26

 

„C“

568

 

Zastavané plochy a

nádvoria

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1091/ 27

„C“

243

 

Zastavané plochy a

nádvoria

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1091/ 28

 

„C“

7321

 

Zastavané plochy a

nádvoria

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1096

 

„C“

3452

 

Ostatné plochy

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1099/ 39

 

„C“

3665

 

Trvalé trávne porasty

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1101/ 33

„C“

2032

Ostatné plochy

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

451

1091/ 26

 

 

 

Reštaurácia

Žilina

Dolný Hričov

Dolný Hričov

1260

 

1091/ 27

 

 

Rozost. Stavba –apartmánový dom

OPIS PREDMETU DRAŽBY

1) Stavba: Reštaurácia s.č. 451 na parc. KN č. 1091/26, k.ú. Dolný Hričov

POPIS STAVBY

Objekt "Reštaurácie a apartmánov" s.č. 451, je situovaný na parcele číslo 1091/26, jedná sa o nepodpivničený murovaný objekt budova reštaurácie s ubytovacími kapacitami v podkroví a bazénom pri reštaurácii, so sedlovou strechou s oblúkovými vikiermi. Stavba v k.ú. Dolný Hričov okres Žilina slúži ako reštaurácia s ubytovaním. Postavený a daný do užívania v roku 2008.

Z dispozičného hľadiska je objekt tvorený na prízemí - nachádzajú sa tu skladové priestory, sociálne zariadenia a šatne , bazén, kuchyňa, kotolňa, reštaurácia s barom, terasa, vstupná hala, sociálne zariadenia, schody do podkrovia. V podkroví, ktoré slúži ako ubytovacia časť pre návštevníkov, sa nachádza deväť samostatných ubytovacích buniek so samostatným sociálnymi zariadeniami, spoločná chodba a sklad pre upratovačky.

Základy tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Nosná konštrukcia je murovaná z presných tvaroviek Ypor hr. do 450 mm, vnútorné priečky z presných tvaroviek Ypor hr. 115 - 200 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónový monolitický, s rovným omietnutým podhľadom, v priestoroch reštaurácie s baromi so zníženým kazetovým podhľadom, v podkroví je strop drevený sendvičový s čiastočne rovným a čiastočne šikmým sadrokartónovým omietaným podhľadom.. Zastrešenie tvorí sedlová strecha s oblúkovými vikiermi, krytina z trapézového plechu s akrylátovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z eloxovaného plechu. Fasáda na objekte je zateplená polystyrénom hr. 10 cm a povrchová úprava z akrylátových omietok, sokel je obložený umelým kameňom. Úpravy vnútornýchpovrchov tvorí prevážne vápenná hladká omietka, v sociálnych zariadeniach, kuchyni, baroch je keramický obklad stien. Podlahy na prízemí sú v prevažnej časti tvorené keramickou dlažbou, kotolňa, v podkroví sú v izbách a na chodbe lepené koberce na cementovom potere, v sociálnych zariadeniach je keramická dlažba. Okná v celom objekte sú plastové zdvojené s izolačným dvojsklom a plastovými. Dvere v celom pbjekte sú prevažne drevené dyhované hladké, vonkajšie dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere medzi reštauráciou a vstupnou halou sú protipožiarne. Schody do podkrovia sú železobetónové s keramickým obkladom nástupníc a podstupníc. Vykurovanie je riešené ústredné, riešené splyňovacím kotlom, vyhotovený je rozvod teplej a studenej vody. Zdrojom teplej vody sú elektrické zásobníky TÚV v kotolni. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická, vyhotovený je telefónny ISDN rozvod s vlastnou ústredňou a samostatnými linkami v jednotlivých izbách s možnosťou napojenia na internet, televízny satelitný rozvod, rozvod vzduchotechniky na prízemí v reštaurácii a kuchyni s možnosťou odsávania a cirkuláciou vzduchu. Spoločné sociálne zariadenia sú vybavené senzormi pohybu, vrátane vodovodných batérii, každá izba v podkroví je vybavená sprchovacím kútom, záchodom a keramickým umývadlom,.

 

2) Stavba: Apartmánový dom na parc. KN č. 1091/27, k.ú. Dolný Hričov

POPIS STAVBY

Objekt "Apartmánovy dom" rozostavaná stavba je situovaný na parcele číslo 1091/27, jedná sa o nepodpivničený murovaný objekt s ubytovacími kapacitami v podkroví a príslušenstvom na prízemí, so sedlovou strechou s oblúkovými vikiermi. Stavba v k.ú. Dolný Hričov okres Žilina. Postavený na základe právoplatného stavebného povolenia z roku 2004.

Z dispozičného hľadiska je objekt tvorený na prízemí - apartmány a príslušenstvo, schody do podkrovia. V podkroví, ktoré bude slúžiť ako ubytovacia časť pre návštevníkov, sa nachádza šesť rozostavaných samostatných ubytovacích buniek so samostatným sociálnymi zariadeniami, spoločná chodba a sklad pre upratovačky.

Základy tvoria základové pásy s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Nosná konštrukcia je murovaná z pálených tvaroviek SETA hr. do 450 mm, vnútorné priečky z pálených tvaroviek SETA hr. 115 - 200 mm. Stropná konštrukcia nad prízemím je železobetónový monolitický, s rovným podhľadom, v podkroví je strop drevený. Zastrešenie tvorí sedlová strecha s oblúkovými vikiermi, krytina z trapézového plechu s akrylátovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy z eloxovaného plechu. Fasáda na objekte nevyhotovená. Úpravy vnútorných povrchov nevyhotovené. Podlahy nevyhotovené. Okná v celom objekte sú plastové zdvojené s izolačným dvojsklom a plastovými. Dvere nevyhotovené. Schody do podkrovia sú železobetónové bez povrchovej úpravy nástupníc. Vykurovanie nie je vyhotovené. Elektroinštalácia nevyhotovená. Ojekt bez vybavenia.

OPIS STAVU

1) Vzhľadom k celkovému technickému stavu v čase vykonania obhliadky, použitých materiálov a vykonávanej údržbe, predpokladaná životnosť objektu je stanovená na 100 rokov.

2) Vzhľadom k celkovému technickému stavu v čase vykonania obhliadky, použitých materiálov, predpokladaná životnosť objektu je stanovená na 100 rokov.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
C. Ťarchy: LV 1260 ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁL.PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI ZZ1 K ÚZ č.005/2019/07HU PRE OTP BANKA SLOVENSKO,a.s.,ŠTÚROVA 5, 813 54 BRATISLAVA,IČO:31318916 NA ROZST.STAVBU - REŠTAURÁCIA NA PARC.Č.1091/26, ROZOST.STAVBU - APARTMÁNOVÝ DOM NA PARC.Č.1091/27, PARC.Č.1091/26 ZAST.PL. O VÝMERE 568 m2, 1091/27 ZAST.PL.O VÝMERE 243 m2, 1091/28 ZAST.PL.O VÝMERE 7321m2, 1099/39 TTP O VÝMERE 3665 m2, 1096 OSTATNÉ PL.O VÝMERE 3452 m2, 1101/33 OST.PL.O VÝMERE 2032 m2, PODĽA Č.V 5836/07 -103/07
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Auctioneer s. r. o.
Špitálska 61
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk