Dražba bytu, Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 19.07.2017 o 14:15 hod. 26.07.2017 o 14:15 hod.
Konanie dražby 04.08.2017 12:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom
Označenie DDr. 139/2016/1B-2B
Stav výsledok
Kolo 1
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1788 pre okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom a kat. úz. Žiar nad Hronom.

-byt č. 2 – B, 2.p., vchod 0, ul. Dr. Janského, v bytovom dome súpisné číslo:. 477 stavba na parcele reg. „C“ č. 531/3- Bytový dom,

-podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku na parcele reg. „C“ č. 531/3 vo výmere 1433 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti 2322/788382-in.

-byt č. 1 – B, 2.p., vchod 0, ul. Dr. Janského, v bytovom dome s. č. 477 stavba na parcele reg. „C“ č. 531/3- Bytový dom,

-podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku na parcele reg. „C“ č. 531/3 vo výmere 1433 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti 2320/788382-in.

V prípade vyššie označeného predmetu dražby sa jedná o jeden byt, ktorý vznikol stavebnotechnickým prepojením vyššie označených bytových jednotiek. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 1B-2B sa nachádza na 3.NP (2.poschodí) bytového domu na ulici Dr. Jánského č. 4, so súpisným číslom 477, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom. Bytový dom má jeden vchody (hlavný vedľajší) a jedno samostatné vertikálne komunikačné jadro, v ktorom sa nachádza jedno samostatné schodisko a tri výťahy (dva osobné a jeden nákladný). Bytový dom má celkom 13 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie. Vo vchode č. 4 sa na 1. nadzemnom podlaží nachádza vstupná hala bytového domu, schodisko a obchodné priestory. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné kobky, technické zázemie bytového domu a kotolňa. V 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú administratívne priestory. Na každom podlaží počínajúc 3. nadzemným podlažím je celkom po 21 bytov, celkom je v tomto bytovom dome (vchode č. 4) 210 bytov. Bytový dom je v správe spoločnosti W Tower, s.r.o., S vlastníctvom bytov je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na zastavanom pozemku je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrne podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločnými časťami bytového domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie : sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, terasy, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, vstupná hala a komunikačný koridor, spoločné pivničné priestory, miestnosť pre upratovačku. Spoločnými zariadeniami bytového domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto účelu : sú to kočikárne, práčovňa - sušiareň, kotolňa, miestnosti pre NN meranie, rozvody SKT, bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, výťahy. Základná dispozícia bytového domu je riešená nasledovne. Stavba má pôdorys približne v tvare písmena W. Z juhovýchodnej strany je prístupné cez hlavný vstup komunikačné jadro, ktoré sa nachádza v centrálnej časti dispozície. Vertikálne je možné celý objekt rozdeliť na jednopodlažnú podzemnú časť, jednopodlažný parter a horné podlažia. Spoločné časti a zariadenia bytového domu Základy bytového domu sú riešené ako základová železobetónová doska. Zvislé nosné konštrukcie – sú zhotovené ako monolitické, zo železobetónových priečnych stien, stĺpov a prievlakov, v podzemnej časti z monolitických stien zo železobetónu. Stropy sú s rovným podhľadom, zhotovené ako monolitické, železobetónové. Výplňové obvodové murivo je tvorené z tehlových tvárnic v skladobnej hrúbke 300 mm, deliace konštrukcie sú z tehlových tvárnic v skladobnej hrúbke do 150 mm, resp. z ľahkých montovaných Umakartových stien na oceľovom ráme. Schodiskové ramená sú zhotovené ako montované, železobetónové, s povrchom z lepeného PVC. Bytový dom je zastrešený plochou, jednoplášťovou strechou s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina strechy je vytvorená z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. oplechovanie atiky, zvody a žľaby sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšie parapety okien spoločných priestorov sú zhotovené z hliníkového plechu, vnútorné parapety sú na báze DT – Werzalit. Vonkajšiu povrchovú úpravu fasád tvorí povrch zo striekaného Brizolitu. Schodiskové a vstupné priestory majú povrch stien zhotovený z omietky na báze MVC so sklom z olejového náteru. Vstupné dvere bytového domu sú hliníkové s bezpečnostným sklom. Okná spoločných priestorov sú plastové. Vstupná hala má povrchovú úpravu podláh z terazzovej dlažby, schodiskové montované železobetónové ramená majú povrch z liateho terazza a podesty na schodiskách majú povrch z terazzovej dlažby. Dom je napojený na tieto siete technickej infraštruktúry – verejný vodovod a verejná kanalizácia, teplovod, plynovod, elektro rozvod NN a telefónny rozvod. Bytový dom má bleskozvod a disponuje tromi osobnými výťahmi. Vybavenosť a technické riešenie ohodnocovaného bytu Byt (dvojgarzónka) pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva, čím sa chápe – predsieň, kuchynský kút a kúpeľňa s WC. Byt má balkón, jeho plocha sa do celkovej plochy bytu nezapočítava. Byt nemá pivničnú kobku. Povrch vnútorných stien je zhotovený z omietky na báze MVC. Povrchy stien kúpeľne s WC sú zhotovené z keramického obkladu. Povrchy podláh obytných miestností sú zhotovené z keramickej dlažby, povrchy podláh miestností sanity (kúpeľňa s WC) a kuchyne sú zhotovené z keramickej dlažby a povrchy podláh ostaných komunikačných a obslužných miestností (predsieň) sú zhotovené z keramickej dlažby. Vstupné dvere bytu sú zhotovené na báze DT s dyhovaným povrchom v oceľovej zárubni. Interiérové dvere sú zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Okná bytu sú zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie a zásobovanie TÚV je zabezpečené z centrálne z diaľkového zdroja - teplovod. Byt má nové murované jadro. V byte sa nachádzajú tieto rozvody sietí technickej infraštruktúry – verejný vodovod, verejná kanalizácia a elektro rozvod NN. V byte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia: Kúpeľňa s WC - sprchový kút, umývadlo, WC Combi, pákové nerezové batérie Izba s k.k. - kuchynská linka – 2,000 m, nerezový drez, páková batéria, sporák E/E Podlahová plocha bytu podľa zamerania znalca vrátane príslušenstva je 46,00 m2 . Byt je v dobrom technickom stave, dostatočne udržiavaný a čiastočne rekonštruovaný (boli osadené nové povrchy podláh všetkých miestností, kuchynská linka). Bytový dom je zhotovený zo štandardných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným technickým normám.

OPIS STAVU

Bytový dom a v ňom sa nachádzajúci byt sú zhotovené zo štandardných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným technickým normám. Vzhľadom na tieto skutočnosti znalec aj pri stanovení koeficientu vybavenosti a aj koeficientu polohovej diferenciácie postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku. Byt je a zrejme aj bude využívaný na obytné účely. V bytovom dome sa nachádzajú aj prevádzkové priestory (obchodné a administratívne priestory – 1.NP a 2.NP). Bytový dom bol podľa verbálnej informácie poskytnutej zástupcom vlastníka bytov a odborného posúdenia znalca daný do užívania v roku 1975. Vzhľadom na skutočnosť, že byt prešiel počas svojej existencie len čiastočnou rekonštrukciou (vyššie vymenované z nich) a väčšina konštrukcií je v pôvodnom stave, opotrebenie bytov znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť bytového domu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2075. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí bytov a bytového domu určuje v percentách. 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy LV č: 1788 - Zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Z 1631/13 - pol.1330/13 -Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155na základe V 3/12 zo zmluvy č.Z 561429-11 uzatvorenej dňa 2.1.2012 - pol.182/12 -Záložné právo v prospech AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třida 312, 500 02 Hradec Králové, IČO 649 46 851 na základe V 735/13 zo zmluvy č.056c/2013 uzatvorenej dňa 10.4.2013 - pol.786/13 Poznámky: - Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 14.11.2013 pre záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, ktorý realizuje záložné právo formou predaja zálohu na verejnej dražbe v zmysle ustanovení zákona č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, P 690/13 - pol.2335/13 - P-235/2017 - poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr. 139/2016/1B-2B zo dňa 20.6.2017 od dražobníka Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO 36 253 073 bytu č.2 - B, na 2.p.,vchod č.0 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s.477 a pozemku CKN parc.č.531/3 o veľkosti 2322/788382 - pol.1622/17 - P-235/2017 - poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr. 139/2016/1B-2B zo dňa 20.6.2017 od dražobníka Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO 36 253 073 bytu č.2 - B, na 2.p.,vchod č.0 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiaciach a zariadeniach domu č.s.477 a pozemku CKN parc.č.531/3 o veľkosti 2322/788382 - pol.1622/17
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 55/2017 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 17.05.2017 na sumu 15 000,00 € (slovom pätnásťtisíc eur).
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory spoločnosti AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B / školiaca miestnosť/, Banská Bystrica
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk