Dražba bytu, Rožňava, okres Rožňava

Vyvolávacia cena 9 376,50 €
Obhliadka 05.07.2024 o 10:30 hod. 28.06.2024 o 10:30 hod.
Konanie dražby 10.07.2024 11:30 hod.
Kategória byt
Lokalita Rožňava, okres Rožňava
Označenie 03/2024
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6-iny k celku na nehnuteľnostiach zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Rožňava, katastrálnym odborom  na liste vlastníctva číslo 3965 vedenom  pre katastrálne územie Rožňava, obec Rožňava  na liste vlastníctva ako  - -byt č. 2nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 488 postavenom na parcele registra „C“ č. 1913  v Rožňave na Šafárikovej ul.č. 61 , k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na bytovým domom zastavanom pozemku parcela registra „C“ č. 1913  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 757 m2 vo veľkosti  1403/10000-in k celku,

 

-nebytový priestor č. 2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 488 postavenom na parcele registra „C“ č. 1913  v Rožňave na Šafárikovej ul.č. 61 , k nebytovému priestoru prislúchajúci spoluvlastnícky podiel  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na bytovým domom zastavanom pozemku parcela registra „C“ č. 1913  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 757 m2 vo veľkosti  375/10000-in k celku,

 

„ PREDMET DRAŽBY (spoluvlastnícke podiely na byte a nebytovom priestore ) SA DRAŽÍ V SPOLUVASTNÍCKOM PODIELE 1/1“

„ PREDMET DRAŽBY SA DRAŽÍ V STAVE AKO STOJÍ A LEŽÍ V DEŇ KONANIA DRAŽBY“

OPIS PREDMETU DRAŽBY

bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č. 1913, k.ú. Rožňava, obec Rožňava. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1976.

BYT č. 2 sa nachádza na prízemí  bytového domu a jeho celková výmera podlahovej plochy, vrátane príslušenstva predstavuje  61,25 m². Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, telefónu a káblový rozvod televízie. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. Byt je napojený na diaľkové ústredné vykurovanie s centrálnou dodávkou teplej vody.

NEBYTOVÝ PRIESTOR č 2 sa nachádza na prízemí. Evidovaná podlahová plocha nebytového priestoru je 16,37 m2.

S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu. 

Spoločnou časťou domu je časť domu nevyhnutná na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, terasa, podkrovie, povala, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ako aj miestnosť domu, ktorá je určená na spoločné užívanie a umiestnenie technologických zariadení, najmä práčovne, kotolne, sušiarne alebo kočikárne,

Spoločným zariadením domu je technologické zariadenie, ktoré je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu, a to aj keď je umiestnené mimo domu, najmä výťah, zariadenie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, vzduchotechnika, spoločné elektrické a telekomunikačné rozvody, bleskozvod, komín, vodovodná prípojka, teplonosná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka a telekomunikačná prípojka,

Príslušenstvo bytu  a nebytového priestoru tvorí prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na domom zastavanom pozemku parcela registra „C“ č. 1913 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 757 m2 v k.ú. Rožňava.

OPIS STAVU

Murovaný bytový dom je riešený ako nepodpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu

vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na

autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov.

Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na západ. Jedná sa o samostatne stojací murovaný bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je po rekonštrukcií - zateplenie bytového domu s novými farebnými omietkami s novou strechou, výmenou výplní otvorov - plastové okná a vchodové dvere.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí. Evidovaná podlahová plocha bytu je 79,98 m2.

Bytový dom je murovaný, preto základnú životnosť stanovujem na 100 rokov. Vzhľadom na prevedenú

rozsiahlu rekonštrukciu upravujem životnosť na 120 rokov

PRÁVA A ZÁVÄZKY
BYT Č. 2 NA PRÍZEMÍ BYTOVÉHO DOMU Č.S.488, VCHOD Č.61: • Poznamenáva sa: začatie výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam, a to za účelom uspokojenia pohľadávky zo zmluvy o pôžičke zo zálohu formou predaja zálohu v dražbe podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách - MH ESTATE spol. s.r.o., Bellova 12/C, 83111 Bratislava - P-348/2023 - 986/2023 C. Ťarchy: • Záložné právo k bytu č. 2/P na zákl. zák. 151/95 Z. z. a zml. čl. VIII ods. B 1 • Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: v katastrálnom území Rožňava LV 3965 Byt číslo 2, číslo vchodu 61, prízemie, súpisné číslo stavby 488 na pozemku registra C KN 1913 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1403/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1913, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2 v prospech Dominika Tutková, rodné priezvisko Ferjaková, dátum narodenia 04.08.1970, Gemerská 4082/1, 04801 Rožňava, SR v podiele 1/6 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti - V-823/2021 - 796/2021 • Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: v katastrálnom území Rožňava LV 3965 Byt číslo 2, číslo vchodu 61, prízemie, súpisné číslo stavby 488 na pozemku registra C KN 1913 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1403/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1913, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2 , v prospech Dominika Tutková, rodné priezvisko Ferjaková, dátum narodenia 04.08.1970, Gemerská 4082/1, 04801 Rožňava, SR v podiele 1/6 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti - V-443/2022 - 409/2022 • Exekútorský úrad Košicer, Mgr. Eduard Biro - súdny exekútor Košice. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: byt č. 2., poschodie 0, vchod č. 61 v podiele 1/6 v prospech:EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803. 214EX 503/23-21 Z-2382/2023 - 1199/2023. NEBYTOVÝ PRIESTOR Č.2 NA PRÍZEMÍ BYTOVÉHO DOMU Č.S.488, VCHOD Č.61: Poznamenáva sa: začatie výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam, a to za účelom uspokojenia pohľadávky zo zmluvy o pôžičke zo zálohu formou predaja zálohu v dražbe podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách - MH ESTATE spol. s.r.o., Bellova 12/C, 83111 Bratislava - P-348/2023 - 986/2023 C. ŤARCHY: • Záložné právo k nebytovému priestoru č. 2/P na zákl. zák. 151/95 Z. z. a zml. čl. VIII ods. B 1 • Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: v katastrálnom území Rožňava LV 3965 Nebytový priestor iný nebytový priestor číslo 2, číslo vchodu 61, prízemie, súpisné číslo stavby 488 na pozemku registra C KN 1913 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 375/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1913, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2 v prospech Dominika Tutková, rodné priezvisko Ferjaková, dátum narodenia 04.08.1970, Gemerská 4082/1, 04801 Rožňava, SR v podiele 1/6 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti - V-823/2021 - 796/2021 • Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam: v katastrálnom území Rožňava LV 3965 Nebytový priestor iný nebytový priestor číslo 2, číslo vchodu 61, prízemie, súpisné číslo stavby 488 na pozemku registra C KN 1913 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 375/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1913, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 757 m2 v prospech Dominika Tutková, rodné priezvisko Ferjaková, dátum narodenia 04.08.1970, Gemerská 4082/1, 04801 Rožňava, SR v podiele 1/6 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti - V-443/2022 - 409/2022 • Exekútorský úrad Košicer, Mgr. Eduard Biro - súdny exekútor Košice. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: nebytový priestor č. 2., poschodie 0, vchod č. 61 v podiele 1/6 v prospech:EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803. 214EX 503/23-21 Z-2382/2023 - 1199/2023. • Exekútorský úrad Košicer, Mgr. Eduard Biro - súdny exekútor Košice. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: nebytový priestor č. 2, poschodie: 0, vchod 61 v podiele 1/6 v prospech: M.B.A. Financie s.r.o., Bratislava-Ružinov 214EX 741/23-24 Z-886/2024 - 462/24
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
V priestoroch Notárskeho úradu Mižiková Martina JUDr., Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
MH Estate s.r.o.
Čárskeho 2/B
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk