Dražba bytu, Revúca, okres Revúca

Vyvolávacia cena 22 300,00 €
Obhliadka 26.07.2017 o 09:30 hod. 19.07.2017 o 09:30 hod.
Konanie dražby 04.08.2017 11:30 hod.
Kategória byt
Lokalita Revúca, okres Revúca
Označenie DDr.127/2016
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Revúca, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 3482 pre okres Revúca, obec Revúca a kat. úz. Revúca.

-byt č. 10,na 5.p.., vchod 3,  ul. Magnezitárov., v bytovom dome súpisné číslo: 1204 na parcele  reg.   „C“ č.
1908/325 – Bytový dom B-2
-podiel  priestoru  na  spoločných  častiach  a spoločných  zariadeniach domu   vo veľkosti 6870/223280-in.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 10, 6.NP (5.poschodie), ul. Magnezitárov č. 3, súpisné č. 1204, parcela č. 1908/325, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca
Byt č. 10 sa nachádza na 6.NP (5.poschodí) bytového domu na ulici Magnezitárov č. 3, so súpisným číslom 1204, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca. Bytový dom má dva vchody (hlavný a vedľajší) a jedno samostatné vertikálne komunikačné jadro, v ktorom sa nachádza jedno samostatné schodisko a jeden osobný výťah. Bytový dom má celkom 9 nadzemných podlaží a je nepodpivničený. Vo vchode č. 3 sa na 1. nadzemnom podlaží nachádza vstupná hala bytového domu, schodisko, pivničné kobky, technické zázemie bytového domu, sušiareň a práčovňa. Na každom podlaží počínajúc 2. nadzemným podlažím až po 9. nadzemné podlažie sú celkom po 2 byty, celkom je v tomto bytovom dome 16 bytov. Vlastník sa v stanovenom termíne nedostavil.  
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 6870/223280. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na zastavanom pozemku je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrne podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.  
Spoločnými časťami bytového domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie : sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, terasy, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, vstupná hala a komunikačný koridor, spoločné pivničné priestory, miestnosť pre upratovačku.  
Spoločnými zariadeniami bytového domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto účelu : sú to kočikárne, práčovňa - sušiareň, kotolňa, miestnosti pre NN meranie, rozvody SKT, bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, plynové prípojky, telefónne prípojky, výťah.
Spoločné časti a zariadenia bytového domu Základy bytového domu sú riešené ako základová železobetónová doska na pilótach. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie sú zhotovené ako železobetónové montované – panelové. Stropy sú s rovným podhľadom, zhotovené ako železobetónové, montované - panelové. Deliace konštrukcie sú zhotovené ako železobetónové, montované – panelové. Schodiskové ramená sú zhotovené ako železobetónové, montované. Zastrešenie je zhotovené plochou jednoplášťovou strechou s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina strechy je zhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. oplechovanie atiky, zvody a žľaby sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu povrchovú úpravu fasád tvorí pôvodný povrch obvodových panelov. Schodiskové a vstupné priestory majú povrch stien zhotovený z omietky na báze MVC, opatrené soklom z náteru olejovou farbou. Vstupné dvere bytového domu sú plastové s bezpečnostným sklom, okná spoločných priestorov sú zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná hala má povrchovú úpravu podláh z keramickej dlažby, schodiskové montované železobetónové ramená majú povrch z keramickej dlažby a podesty na schodiskách majú povrch z keramickej dlažby. Dom je napojený na tieto siete technickej infraštruktúry – verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektro rozvod NN, plynovod, teplovod, SKT a telefónny rozvod. Bytový dom má bleskozvod a disponuje jedným osobným výťahom.

 

OPIS STAVU

Vlastník nehnuteľnosti sa v stanovenom termíne nedostavil (vlastníčka mi odoprela vstup do ohodnocovaného bytu), čím nebolo možné vykonať obhliadku ohodnocovanej nehnuteľnosti. Pri miestnej obhliadke – exteriéru, bol porovnaný skutočný stav nehnuteľnosti so stavom vedeným v katastri nehnuteľností. Zameranie vykonané nebolo.
Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je podľa podkladov poskytnutých zadávateľom 68,70 m2 (Potvrdenie o podlahovej ploche a počte izieb bytu, vydané Stavebné bytové družstvo Revúca, zo dňa 13.03.2017 -  kópia). Byt je 3-izbový.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
-Z-963/2004 Záložné právo v zmysle § 15 zak.182/1993 Z.z. -Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. Z 610068-12 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na nehnuteľnosti byt č.10, 5.poschodie, vchod 3 v 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s.1204 na p.č.1908/325 v 6870/223280 - V-341/2012 z 15.5.2012 -Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 25/2013 Vznik prednostného záložného práva so zákazom nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: bytový dom B-2 súp.číslo 1204 na p.č.1908/325, byt č. 10, 5. poschodie, vchod 3 v 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 6870/223280 - Z-1131/2013 z 02.08.2013 -Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 23/2016 z 25.05.2016 Vznik prednostného záložného práva so zákazom nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: bytový dom B-2 súp.číslo 1204 na p.č.1908/325, byt č. 10, 5 poschodie, vchod 3, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 6870/223280 Z815/2016 z 06.06.2016 Poznámky: -Rozhodnutie Mesta Revúca Revúca č. HEX 25/2013, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca - poznamenáva sa vznik prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na byt č.10, 5.poschodie, vchod 3 v 1/1 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu č.s.1204 na p.č.1908/325 v 6870/223280 - P-283/2013 -Mesto Revúca, Rozhodnutie č.HEX 23/2016 Poznamenáva sa vznik prednostného záložného práva so zákazom nakladania daňovému dlžníkovi s predmetom zálohu bez súhlasu správcu dane na nehnuteľnosti stavby: bytový dom B-2 súp.číslo 1204 na p.č.1908/325, byt č. 10, 5 poschodie, vchod 3, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 6870/223280 - P-194/2016 - 825/16 -Začatie výkonu záložného práva v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na nehnuteľnosti byt č.10, 5.poschodie, vchod 3, stavby: bytový dom B-2 súp.číslo 1204 na p.č.1908/325, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6870/223280 - predajom zálohu formou dobrovoľnej dražby zákaz nakladať s nehnuteľnosťou - P-76/2017 - 224/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory spoločnosti AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, /školiaca miestnosť/, Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk