Dražba bytu, Príbovce, okres Martin

Vyvolávacia cena 76 000,00 €
Obhliadka 10.12.2023 o 16:00 hod. 11.12.2023 o 16:00 hod.
Konanie dražby 12.12.2023 13:30 hod.
Kategória byt
Lokalita Príbovce, okres Martin
Označenie 2147/2023
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

- byt č.3 na 1.p., vchod č.0 v bytovom dome súpisné číslo 24 na pozemku registra C KN parcelné číslo 175/39 spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s.č. 24 o veľkosti 869/10500-ín a na pozemku reg. C KN parc.č. 175/39, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 m2 o veľkosti 869/10500-ín zapísaný na LV č. 541 v katastrálnom území Príbovce

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza, je štvorpodlažný, s tromi nadzemnými podlažiami a jedných podzemným - technickým podlažím. Je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, dva vchody, je bez výťahu. V suteréne sú spoločné priestory a pivnice pre jednotlivé byty, na ostatných podlažiach sa nachádzajú byty – vždy po dva byty na podlaží. V bytovom dome je 12 bytov, vo vchode je 6 bytov. Obvodové nosné steny sú z prefabrikovaných železobetónových panelov, vonkajšie omietky sú z brizolitu. Stropy sú rovné, železobetónové, schodisko montované s povrchovou úpravou z PVC, strecha plochá s  krytinou z pozinkovaného plechu. Dom nie je zateplený. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, pôvodné  výplne otvorov boli vymenené za plastové. V bytovom dome bola v r. 2013 realizovaná nová strešná krytina z hydroizolačnej asfaltovej lepenky zn. IPA.  Podlaha v spoločných priestoroch je z PVC, v suteréne je na podlahe cementový poter. V bytovom dome sa nachádza samostatná kotolňa na tuhé palivo na vykurovanie bytov, ohrev TÚV má každý byt zabezpečený samostatne. Bytový dom má zabezpečenú základnú údržbu, nie je viditeľne poškodený.

OPIS STAVU

Byt č. 3 je trojizbový s príslušenstvom, ktoré tvorí predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa,  balkón prístupný z izby a pivnica v suteréne bytového domu.Byt sa nachádza na 1. poschodí. Technický stavby bytu nie je známy,  pre stanovenie technickej hodnoty je predpoklad, že byt je v pôvodnom stave. Popis štandardného vybavenia bytu: Byt je napojený na rozvody studenej vody, kanalizácie a el. energie. TÚV je pripravovaná v el. zásobníku vody osadenom v kúpeľni. Vykurovacie telesá sú  oceľové rebrové radiátory. Svetelná inštalácia je s poistkovými automatmi.

V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom a antikorovou pákovou batériou. Sporák  elektrický, s elektrickou rúrou, odsávač pár elektrický, chladnička s mrazničkou samostatne stojaca.

V kúpeľni je osadená smaltovaná vaňa, obmurovaná a obložená keramickým obkladom a s antikorovou pákovou  batériou so sprchou, keramické umývadlo s antikorovou pákovou batériou, steny sú obložené keramickým obkladom, na podlahe je položená keramická dlažba. WC je keramické kombi, je umiestnené v samostatnej miestnosti, bez umývadla. V miestnosti je položená nová keramická dlažba a vyhotovený keramický obklad stien.

Vo všetkých izbách je položená podlaha z dubových parkiet, na chodbe a v kuchyni je podlaha z PVC. Všetky okná sú plastové, s izolačným dvojsklom, so žalúziami. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastníctvo pozemku.

Bytový dom bol daný do užívania v r. 1974. Životnosť bola vzhľadom k veku, pomerne dobrému stavebno-technickému stavu a  primeranej údržbe stanovená na 150 rokov.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy: Záložné právo zo Zákona č.182/93 Z.z.na byt a nebytové priestory v prospech spoločenstva vlastníkov bytov 12 b.j.,č.24 Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. 366EX 297/23 ( EÚ Martin, súdny exekútor Mgr. Martin Thomka ) na byt č. 3, číslo vchodu 0, 1.p., súp. číslo stavby 24 na pozemku reg. C KN 175/39 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 869/10500 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku reg. C KN s parc.č. 175/39- Z 2519/2023, zápis vykonaný dňa 28.06.2023; vz 70/23 Iné údaje: Bez zápisu Poznámky: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, záložný veriteľ: "Spoločenstvo vlastníkov bytov 12 b.j. Príbovce 24", 038 42, Príbovce 24, IČO: 37975579, SR na byt č. 3, číslo vchodu 0, 1.p., súp. číslo stavby 24 na pozemku reg. C KN 175/39 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 869/10500 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku reg. C KN s parc.č. 175/39. Výkon záložného práva bude realizovaný predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe - P 106/2023, zápis vykonaný dňa 28.03.2023; vz 38/23 Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. 366EX 297/23 predajom nehnuteľností ( EÚ Martin, súdny exekútor Mgr. Martin Thomka ) na byt č. 3, číslo vchodu 0, 1.p., súp. číslo stavby 24 na pozemku reg. C KN 175/39 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 869/10500 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku reg. C KN s parc.č. 175/39 - P 231/2023, zápis vykonaný dňa 13.06.2023; vz 64/23 2.4 Údaje o spoluvlastníkoch v prípade, ak je dlžník vlastníkom Predmetu Dražby v spoluvlastníckom podiele, ako aj o osobách, ktoré majú k Predmetu Dražby predkupné právo: Lucia Magušinová, rod.: Magušinová, nar. 30.11.1989 vo výlučnom vlastníctve v celosti, t.j. v 1/1-ine - zákonné a vecné predkupné práva nie sú
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
budova OSBD Martin - Kozmonautov 35, 036 01 Martin
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
NAJdrazby
Hodžova 3861/14
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk