Dražba bytu, Chrenová, okres Nitra

Vyvolávacia cena 81 000,00 €
Obhliadka 09.01.2023 o 13:00 hod. 19.01.2023 o 13:00 hod.
Konanie dražby 26.01.2023 10:45 hod.
Kategória byt
Lokalita Chrenová, okres Nitra
Označenie A 17/2022
Stav upustená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území:  Chrenová, obec: Nitra, okres: Nitra, zapísané na LV č. 1455 čiastočný vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra por.č. B49:

  1. byt č. 12, na 4.p., vchod: č.o.1, v  bytovom dome súp. č. 671, postavenom na pozemku parc. č. 868,
  2. k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 48/3597 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve  bytového domu súp. č. 671,
  3. k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 48/3597 k pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 868 o výmere 410 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Podiel 1/1

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom s.č. 1 je postavený na ulici Sitnianska v Nitre. Dom má trinásť nadzemných podlaží (prízemie a  dvanásť poschodí). Prízemie je prístupné z cez vstup nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 1 vchod.

Technické riešenie: Bytový dom bol postavený ako panelový konštrukčný systém T 06B. Základy domu sú doskové základové pásy z prostého betónu. Zvislé konštrukcie – nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm výšky 2 650 mm skladobných šírok 2 400, 3 450, 3 600 a 4 800 mm. Použitý bol betón B 250. Pre vzájomné spojenie mali dielce pred montážou vo všetkých rohoch obnaženú výstuž. Dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní. Priečky sú z betónových dielcov hrúbky 60 mm s úpravou ostenia pre dodatočne montovateľnú zárubeň. Kvalita betónu priečok je B 250. Obvodový plášť v priečelí (hrúbky 240 mm) je vytvorený zo pórobetónových panelov. Je predsadený pred priečne nosné steny a ukladaný na konzoly privarené k nosnej konštrukcii. Na zachytenie vodorovných síl sú obvodové panely prichytené k stropom a k nosným stenám príchytkami z betonárskej ocele. Vodorovné konštrukcie - stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 140 a 150 mm. Strop nad prízemím je z vrstvených panelov vytvorených zo 150 mm železobetónovej vrstvy, tepelnoizolačnej vrstvy z penového polystyrénu hrúbky 20 mm a cementového poteru hrúbky 30 mm. Po obvode stropných panelov sú drážky pre rozvod elektroinštalácie. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou s maľbou (štukovou omietkou). Schodištia sú dvojramenné železobetónové prefabrikované s finálnou povrchovou úpravou TERACO. Kvalita betónu prvkov schodišťa je B 250. Schodište je oddelené od bytových priestorov železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Strecha je jednoplášťová plochá konštrukcia. Tepelnoizolačná vrstva strechy je vyhotovená ako nová vrstva. Na streche sa nachádzajú dymové klapky na odvetranie schodiska, jednotky DVJ na odvetranie bytových jadier, prípadne strojovne výťahov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia.

Príslušenstvom bytového domu sú: prístupové chodníky medzi domom a chodníkom z ulice (vrátane schodov pri vstupe).

 

Byt č. 12 na 4.p. (3. poschodí):

Popis bytu je pravdepodobný nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Byt sa nachádza na v okrajovej sekcii domu na 3.poschodí. Byt pozostáva z jednej izby, obývacej kuchynského kúta, chodby, kúpeľne s WC o celkovej výmere 50,10 m2. Pivnica k bytu nebola identifikovaná. Byt je uvažovaný z bežnou údržbou čiastočne v pôvodnom stave. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte:

Úpravy vnútorných povrchov sú z novej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je vyhotovená ako z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice a autobusovej dopravy Nitra je do 15 min. peši. Dostupnosť na rýchlostnú cestu R1 je do 2 km. Dostupnosť leteckej je v rámci mesta Nitra a sídliska. Dostupnosť miestnych úradov je do 5 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť (ambulancie, fakultná nemocnica), školy (základné, stredné, univerzitné) sú dostupné priamo na sídlisku. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku rovinatého s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Sitnianska.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
LIQID s.r.o.
Kalvínske námestie 2/126
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk