Dražba bytu, Košice, okres Košice I

Vyvolávacia cena 45 000,00 €
Obhliadka 28.07.2017 o 13:30 hod. 08.08.2017 o 15:30 hod.
Konanie dražby 14.08.2017 11:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Košice, okres Košice I
Označenie Zn. 046/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Byt č. 23 na 7. p. obytného domu Kežmarská 8,10,12, so súp. č. 311, vchod 12, ulica Kežmarská v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 921, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m2, parc. č. 922, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 292 m2 a  parc. č. 923, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 292 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 95/10000.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 921            Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 280 m2

parc. č. 922            Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 292 m2

parc. č. 923            Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 292 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 95/10000           

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 13522, okres: Košice II, obec: KOŠICE - ZÁPAD, katastrálne územie: Terasa.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis bytového domu so súp. č. 311

Byt č. 23 v bytovom dome č. s. 311 je situovaný na 7. najvyššom poschodí na Kežmarskej ulici č. 12 v Košiciach v mestskej časti Západ, sídlisko Terasa. Byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa spojená s obývačkou, predsieň, kúpeľňa s WC a komora na spoločnej chodbe pred bytom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných časti, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä výťahy, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne, žehliarne, miestnosť pre upratovačky, WC, dielne, spoločenská miestnosť, spoločná televízna anténa, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je hodnotený byt umiestnený. Bytový dom ako celok je v technickom stave primeranom veku, celý bytový dom je zateplený vrátane novej fasády, má nové vstupné dvere, nové schránky, vymenené rozvody vody a kúrenia, bola prevedená rekonštrukcia strechy. Zanedbané sú schodiská a spoločné priestory, výťah je pôvodný, technicky dožitý, vyžaduje výmenu. Chodba a schodisko pred bytom na 7. poschodí boli zapratané rôznymi vecami a neporiadkom.

Popis bytu č. 23

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojka STA, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, kuchynská linka, plynový sporák, batérie, odsávač pár a radiátory okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Byt bol v minulosti čiastočne rekonštruovaný. Predmetom rekonštrukcie bola výmena pôvodných okien za okná plastové, nové podlahy plávajúce laminátové v izbách a v kuchyni, jadro bytu je pôvodné umakartové, v kúpeľni je smaltovaná jednoduchá vaňa, umývadlo, batéria v kúpeľni páková spoločná so sprchou pre vaňu aj umývadlo, v kuchyni páková jednoduchá, keramický obklad je v kuchyni, vybavenie kuchyne jednoduchá kuchynská linka 2,00 m, smaltovaný drez, plynový šporák, vykurovanie centrálne, radiátory plechové panelové. Rozvod elektroinštalácie je pôvodný s novým rozvádzačom s ističmi. Byt ako celok má zanedbanú údržbu. Jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby a do modernizácie. Podlahová plocha bytu vrátane komory je 40,63 m2.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, Záložné právo k bytu podľa zákona č..182/93 Z.z.a §15 v prospech vlastníkov bytov - 832/95 2, Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653. Rozhodnutie o povolení vkladu V-10678/10 z 15.12.2010 - 3701/10 3, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 234/15, Exekútorský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská č.10, JUDr. Jaroslav Delfini - súdny exekútor, Z-8638/2015 zo dňa 13.11.2015 - 4913/15. POZNÁMKY: 1, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. P 309/17 zo dňa 9.3.2017- v.z.1412/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk