Dražba bytu, Bojnice, okres Prievidza

Vyvolávacia cena 57 100,00 €
Obhliadka 17.07.2017 o 09:30 hod. 25.07.2017 o 11:30 hod.
Konanie dražby 11.08.2017 11:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Bojnice, okres Prievidza
Označenie 182017
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností :

  • Byt č. 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 3685, obec: BOJNICE, katastrálne územie: Bojnice, okres Prievidza,  vchod č. 11.poschodie, nachádzajúci sa v Bojniciach na ulici Hornoulická , v  bytovom dome so súp. č. 733 postavenom na pozemkoch  p.č. 432/1 o výmere 209 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 432/2 o výmere 5 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 432/9 o výmere 44 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a k nemu prislúchajúci:
    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 7307/62808
    • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7307/62808 k pozemkom:  p.č. 432/1 o výmere 209 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 432/2 o výmere 5 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 432/9 o výmere 44 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, p.č. 433/10 o výmere 26 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

  • pozemok v spoluvlastníckom podiele 1/1, parcela registra „C“ , parcelné číslo 433/9 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3693, obec: Bojnice, katastrálne územie: Bojnice, okres Prievidza

 

  • pozemky v spoluvlastníckom podiele 1/9, parcely registra „C“, parcelné číslo 432/8 o výmere 198 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo 433/1 o výmere 157 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, oba zapísané na LV Č. 3692, obec: Bojnice, katastrálne územie: Bojnice, okres Prievidza 
OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis domu: Ide o štvorpodlažný murovaný bytový dom -  prestavaný v roku 2008 z rehabilitačného zariadenia. Pôvodný objekt bol postavený v roku 1985. V dome je deväť bytových jednotiek, má plochú dvojplášťovú pochôdznú strechu, nosné murivo zateplené polystyrénom a silikátové vonkajšie omietky. Vykurovanie ústredné z vlastnej kotolne v objekte - dva závesné plynové turbo kotle, zásobníkový bojler na TÚV, meranie pre každý byt samostatne. V objekte  je jeden vchod, nie je výťah, schodište železobetónové s povrchom keramická dlažba, nerezové zábradlie. Vstupné dvere hliníkové s poštovými schránkami, farebný videovrátnik, videokamery, zabezpečovací systém s PC, vstup na magnetické karty. Byt je na prvom podlaží - prístup zo spoločného schodišťa aj bezbarierový prístup z parkoviska. Je samostatná murovaná pivnica v 1.NP.

Opis bytu: Steny -  hladké vápenné omietky - sterky, sádrokartónový podhľad, značne zarušený a zatečený.  Podlahy v byte sú: v izbách drevená podlahovina, v kúpelni, WC, chodba - keramická dlažba. Dvere dýhované, drevené obložkové zárubne, vstupné dvere bezpečnostne, okna a dvere na dvor ( parkovisko) plastové s vnútornými hliníkovými žalúziami. Strop nad obývacou izbou - presvetlený - Makrolan. V kuchyni nie je linka, nie je dres, nie je sporák - sú len vývody vody a kanalizácie. Vykurovanie ústredné, radiátory panelové.

Kúpelňa je osadená plastovou vaňou, s keramickým umývadlom, s pákovou batériou, vaňová so sprchou. WC je závesné so zabudovanou nádržkou, s keramickým obkladom. Byt je narušený prenikajúcou zrážkovou vodou - v časti od parkoviska a makrolanom prekrytej strechy. 

Obytná budova je  primerane udržiavané. Je zateplená fasáda so silikátovými štrukturovanými omietkami.

spoločné zariadenia   bytu sú: predsieň, WC, kotolňa, sklad, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové  prípojky. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, konštrukcia strechy, krytina, izolácie, obvodové múry, priečelia, vchody,  schodištia, chodby, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, stropy.

Opis pozemkov:  Sú to pozemky v zastavanom území kúpeľného meste Bojnice, s dobrým napojením na dopravnú infraštruktúru. Prístup je z miestnej živičnej  komunikácie. Pozemky sú na miernom svahu so spádom na východ. Pozemok je napojený na kanalizáciu, vodu, rozvod nn, zemného plynu, je  káblová televízia.  Orientácia bytu východ, juhozápad. Pred domom je dostatok parkovacích plôch, vo dvore je vlastné parkovacie miesto.

 

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonaným rekonštrukciám uvedeným v popise predmetu dražby a údržbe 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Záložné práva: Nasledujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva viaznuť na predmete dražby, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva: Zapísané na LV č. 3685 - Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 zákona č. 182/1993 Zb.v znení noviel – VZ 110/09 Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami: Zapísané na LV č. 3692 - Na podiel 1/9: záložné právo v prospech VDAS, s.r.o., M.Mišíka 19/a, 97101 Prievidza, IČO: 45987769 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3168/12 - v.z.386/12 - Zapísané na LV č. 3693 - Na parc.č. 433/9: záložné právo v prospech VDAS, s.r.o., M.Mišíka 19/a, 97101 Prievidza, IČO: 45987769 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3168/12 - v.z.386/12 b) Vecné bremená: - Na predmete dražby neviaznu žiadne vecné bremená c) Predkupné práva - Nie sú známe žiadne predkupné práva viažuce sa k predmetu dražby d) Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: - Nie sú známe žiadne nájomné práva viažuce sa k predmetu dražby e) Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby : Zapísané na LV č. 3685 - Poznámka: Dočasný vlastník na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva - V 595/13 - v.z. 121/13 - Poznámka: Na byt č.1, I. poschodie, vchod č.1: oznámenie o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva - IVANOVIČ LEGAL advokát. kanc. v zastúpení veriteľa spoločnosť VDAS s.r.o., Prievidza - P 937/14 - v.z. 361/14 - Poznámka: Na byt č.1, I. posch., vchod č.1:' Oznámenie o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva veriteľa - dočas. vlastníka Nehnuteľností - spoločnosť VDAS s.r.o., so sídlom: M.Mišíka 19/A, Prievidza 971 01 , IČO: 45987769, zapísaná v Obchodnom reg. Okres. súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 23934/R k Nehnuteľnostiam, a to priamym predajom predmetných Nehnuteľností.' - P 1001/2014 - v.z.399/14 Zapísané na LV č. 3692 - Poznámka: Dočasný vlastník na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva V 595/13 - v.z. 121/13 - Poznámka: Na podiel 1/9: oznámenie o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva – IVANOVIČ LEGAL advokát. kanc. v zastúpení veriteľa spoločnosť VDAS s.r.o., Prievidza - P 937/14 - v.z. 361/14 - Poznámka: Na podiel 1/9: ' Oznámenie o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva veriteľa - dočas. vlastníka Nehnuteľností - spoločnosť VDAS s.r.o., so sídlom: M.Mišíka 19/A, Prievidza 971 01 , IČO: 45987769, zapísaná v Obchodnom reg. Okres. súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 23934/R k Neknuteľnostiam, a to priamym predajom predmetných Nehnuteľností.' - P 1001/2014 - v.z. 399/14 - Poznámka: Vyhlásenie konkurzu vedeného pod sp. zn. 8K/5/2016 na majetok dočasného vlastníka - veriteľa VDAS s.r.o., Prievidza, IČO: 45987769 - P 622/2016 - v.z.640/16 Zapísané na LV č. 3693 - Poznámka: Dočasný vlastník na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva – V 595/13 - v.z. 121/13 - Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva - IVANOVIČ LEGAL advokát. kanc. v zastúpení veriteľa spoločnosť VDAS s.r.o., Prievidza - P 937/14 - v.z. 361/14 - Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu zabezpečovacieho prevodu práva veriteľa – dočas vlastníka Nehnuteľností - spoločnosť VDAS s.r.o., so sídlom: M.Mišíka 19/A, Prievidza 971 01 IČO: 45987769, zapísaná v Obchodnom reg. Okres. súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 23934/R k Nehnuteľnostiam, a to priamym predajom predmetných Nehnuteľností.' – P 1001/2014 - v.z.399/14 - Poznámka: Vyhlásenie konkurzu vedeného pod sp. zn. 8K/5/2016 na majetok dočasného vlastníka - veriteľa VDAS s.r.o., Prievidza, IČO: 45987769 - P 622/2016 - v.z.640/16
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza ( Dom kultúry), ulica F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, miestnosť 2.14 – učebňa na 2.NP.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
PRO aukcie s.r.o.
Zelená 2
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk