Dražba administratívnej budovy, Turzovka, okres Čadca

Vyvolávacia cena 602 000,00 €
Obhliadka 20.07.2017 o 13:00 hod. 11.07.2017 o 13:00 hod.
Konanie dražby 27.07.2017 15:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Turzovka, okres Čadca
Označenie Zn. 059/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 2401/1                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 5772 m2

parc. č. 2401/8                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 28 m2

parc. č. 2401/9                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 37 m2

parc. č. 2401/10                Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 67 m2

parc. č. 2406/1                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 72 m2

parc. č. 2407                       Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 1694 m2

parc. č. 2411/2                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 191 m2

Stavby

súp. č. 7229                        ADMIN.BUDOVA Č.229                 na parc. č. 2406/1

súp. č. 7230                        VÝR.HALA ČS. 230                            na parc. č. 2407

bez súp. č.                          VODÁREŇ                                          na parc. č. 2401/8

bez súp. č.                          SKLAD                                                  na parc. č. 2401/9

bez súp. č.                          POŽIARNY SKLAD                            na parc. č. 2401/10

bez súp. č.                          ENERGETICKÝ BLOK                        na parc. č. 2411/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, LV č. 3393, okres: Čadca, obec: TURZOVKA, katastrálne územie: Turzovka.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prístrešok administratívnej budovy, studňa, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, spevnené plochy betónové.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis administratívnej budovy so súp. č. 7229

Jedná sa o budovu predajne hotových textilných výrobkov evidovanú ako administratívna budova. Základy betónové, murivo z tehly hr. 45 cm so zateplením a novou silikónovou omietkou (2012), strop prefabrikovaný, strecha plochá s krytinou z pozinkovaného plechu vr. klampiarskych konštrukcií. Vnútorné omietky hladké, vonkajšie silikónové, ker. obklad pri umývadle, dvere hladké biele, vchodové oceľové bezpečnostné, okná drevené s oceľovými mrežami, podlahy s povrchom PVC, vykurovanie el. stropnými telesami, el. inštalácia svetelná, rozvod vody s prietokovým ohrevom, kanalizácia. Objekt je v dobrom technickom stave, v lepšom ako by odpovedalo veku stavby, preto je uvažované so životnosťou stavby 100 rokov.

Popis výrobnej haly so súp. č. 7230

Oceňovaný objekt je postavený na parcele č. 2407 v k. ú. Turzovka, v areáli výrobného podniku I. TRAN., s.r.o. Turzovka. Podnik má charakter textilnej výroby. Objekt je napojený na vnútro závodnú asfaltovú komunikáciu a cez ňu na štátnu cestu II. triedy smer Turzovka - Klokočov - štátna hranica z ČR. Napojený je na verejný vodovod, mestskú kanalizáciu, el. NN sieť z vlastnej trafostanice. Napojenie na zemný plyn je možné vzhľadom k tomu, že popri objekte je od roku 2001 vedený STL plynovod. Predmetný objekt je štvorpodlažná, úplne podpivničená budova na textilnú výrobu, s plochou strechou. Je riešená ako trojtrakt. Nosná konštrukcia je železobetónová monolitická rámová osadená na základových pätkách pod stĺpmi. Výplňové murivo suterénu je osadené na pásových základoch. Strecha je plochá jednoplášťová s vnútornými strešnými vpustami krytá ťažkými natavovacími pásmi. Výlez na strechu je kovovým rebríkom na fasáde. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Objekt má dva nákladné výťahy prechádzajúce všetkými podlažiami. Predpokladaná životnosť 70 rokov. Popis: Prvé podzemné podlažie – suterén objektu pozostáva z obslužných a skladovacích priestorov. Nachádzajú sa tu sociálne zariadenia, sprchy a WC, šatne, sklady, rozvodná stanica ÚK a elektriny, a strojovne technológie. Podlažie je osadené cca 2,0 m pod úrovňou upraveného terénu. Zvislé nosné konštrukcie osadené pod úrovňou upraveného terénu sú opatrené zvislou izoláciu proti zemnej vlhkosti. Podlaha je tiež odizolovaná izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým skeletom s výplňovým murivom zo škvárobetónových tvárnic. Strop je železobetónová monolitická krížom armovaná doska. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vnútorné omietky sú vápenno cementové hladké. Okná a dvere sú drevené zdvojené. Vykurovanie je z centrálneho zdroja tepla oceľovými vykurovacími telesami. Sanitárne predmety sú štandardné splachovacie záchody, umývadlá a sprchy. Obklady v sociálnych zariadeniach sú keramické. Schodisko  je železobetónové monolitické. Na podlaží končia dva nákladné výťahy. Podlažie: NP 1 Popis: Podstatná časť podlažia je tvorená výrobným priestorom - výrobnou dielňou. Na podlaží sú sociálne zariadenia, chodby, priebežné železobetónové schodisko a dva priebežné nákladné výťahy. Zvislá i vodorovná nosná konštrukcia je železobetónový skelet s výplňovým murivom zo škvárobetónových tvárnic hrúbky 30 cm. Strop je železobetónová monolitická, krížom armovaná doska. Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú drevené hladké plné. Podlaha je betónová, keramická, alebo lepená povlaková, podľa účelu jednotlivých miestností. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorné vybavenie podlažia je štandardné. Podlažie: NP 2 Popis: Podstatná časť podlažia je tvorená výrobným priestorom - výrobnou dielňou. Na podlaží sú sociálne zariadenia, chodby, priebežné železobetónové schodisko a dva priebežné nákladné výťahy. Zvislá i vodorovná nosná konštrukcia je železobetónový skelet s výplňovým murivom zo škvárobetónových tvárnic hrúbky 30 cm. Strop je železobetónová monolitická, krížom armovaná doska. Okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná  vápenno cementová hladká. Vykurovanie je ústredné oceľovými vykurovacími panelmi. Rozvod vody studenej a teplej je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je liatinová. Vnútorné vybavenie podlažia je štandardné. Podlažie: NP 3 Popis: Podstatná časť podlažia je tvorená výrobným priestorom - výrobnou dielňou. Na podlaží sú sociálne zariadenia, chodby, priebežné železobetónové schodisko a dva priebežné nákladné výťahy. Zvislá i vodorovná nosná konštrukcia je železobetónový skelet s výplňovým murivom zo škvárobetónových tvárnic hrúbky 30 cm. Podlaha je betónová, keramická, alebo lepená povlaková, podľa účelu jednotlivých miestností. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná  vápenno cementová hladká. Vykurovanie je ústredné oceľovými vykurovacími panelmi. Rozvod vody studenej a teplej je z centrálneho zdroja. Kanalizácia je liatinová. Vnútorné vybavenie podlažia je štandardné. Podlažie: NP 4 Popis: Podstatná časť podlažia je tvorená výrobným priestorom - výrobnou dielňou. Na podlaží sú sociálne zariadenia, chodby, priebežné železobetónové schodisko a dva priebežné nákladné výťahy. Zvislá i vodorovná nosná konštrukcia je železobetónový skelet s výplňovým murivom zo škvárobetónových tvárnic hrúbky 30 cm. Strop je železobetónová monolitická, krížom armovaná doska. Okná sú drevené zdvojené. Dvere sú drevené hladké plné. Podlaha je betónová, keramická, alebo lepená povlaková, podľa účelu jednotlivých miestností. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná vápenno cementová hladká. Vykurovanie je ústredné oceľovými vykurovacími panelmi. Rozvod vody studenej a teplej je z centrálneho zdroja.  Kanalizácia je liatinová. Vnútorné vybavenie podlažia je štandardné. Podlažie: NP 5 Popis: Podlažie je tvorené dvomi strojovňami nákladných výťahov, umiestnených na streche výrobnej haly. Prístupné je po kovovom rebríku, umiestnenom na fasáde výrobnej haly.

Popis vodárne bez súp. č.

Jedná sa o objekt čerpacej stanice úžitkovej vody zo studne, je to murovaný tehlový jednopodlažný objekt, strop betónový, s krytinou z ťažkých asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie omietky hladké – po životnosti. Dvere oceľové, okná zo sklobetónu, podlaha betónová. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Predpokladaná životnosť 70 rokov.

Popis skladu – dvojgaráže na parc. 2401/9

Jedná sa o dve prefabrikované garáže osadené na betónovej ploche, s krytinou z asfaltových pásov, vráta plechové, bez vybavenia.

Popis požiarneho skladu – štvorbunky

Jedná sa o štyri spojené UNIMO bunky osadené na betónovej ploche, konštrukčne vyhotovené z oceľového rámu s výplňou, steny s povrchovou úpravou ekv. impregnáciou, strecha s krytinou z asfaltových pásov a plechu, so sociálnym zariadením, s prívodom vody, kanalizácie a elektro, dvere drevené rámové, okná drevené zdvojené, podlaha s povrchom PVC.

Popis energetického bloku – trafostanice

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu transformovne založenú na betónovych základoch, železobetónový skelet s výmurovkou z pórobet. tvárnic, stropy prefabrikované betónové, strecha plochá s krytinou z ťažkých asf. pásov, klampiarske konštrukcie v pozinku, vnútorné a vonkajšie omietky hladké, schody s povrchom PVC, dvere a vráta oceľové, okná hliníkové, podlahy betónové s povrchom s antistatickou úpravou, el. inštalácia motorická, hromozvod, bez ďalšieho vybavenia. Predpokladaná životnosť 70 rokov.

Popis pozemkov

Rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH ĽUDOVÁ BANKA, A. S. Č. V 831/2000 Z 3. 5. 2000 A SÚČASTNE ZRIAĎUJE VECNÉ BREMENO SPOČÍVAJÚCE V POVINNOSTI VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTÍ TRPIEŤ PRECHOD A PREJAZD CEZ POZEMOK KN 2401/1 - 178/00, - 1/2005, - 4/05,-383/2005,-472/2005, -667/2005, -599/2007,-600/07 679/2007 2, Vecné bremeno-spočívajúce v práve prechodu a prejazdu oprávneného (ECOTHERM,s.r.o.,Štúrova 36 Turzovka) z vecného bremena cez časť pozemku 2401/1,2401/23, smerom od štátnej cesty 484 popred obytný dom 272 na pozemok 2401/19 ktorý je vo vlastníctve oprávneneho (ECOTHERM,s.r.o.,Štúrova 36 Turzovka) č.V 14/2006 zo dňa 6.3.2006 -146/2006, 600/07- 750/2007 3, Záložné právo č.1040227204 v prospech ĽUDOVÁ BANKA, a.s.,Vyoká 9, Bratislava, IČO:17321123 na parcelu KN 2407- zast.plocha o výmere 1694 m2 a čs.230 - výrobná hala na parcele KN 2407 podľa zmluvy č.V 1628/07 z 29.6.2007 - 416/07 4, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Č.104 022 7204,č.V 1338/2010 zo dňa 07.06.2010 v prospech VOLKSBANK Slovensko,a.s.so sídlom Vysoká 9,810 00 Bratislava,IČO:17 321 123, (KN parc.2407,výrobná hala čs.230 na KN parc.2407 v 1/1-ine ) -412/2010 5, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.104 022 7204,č.V 2219/2012 zo dňa 17.08.2012 v prospech VOLKSBANK Slovensko,a.s.so sídlom Vysoká 9,810 00 Bratislava,IČO:17 321 123,(CKN parc.2407,súpisné číslo stavby 7230-charakteristika stavby:výr.hala čs.230 na CKN parc.2407 v 1/1) -552/2012 6, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Č.104 022 7204,č.V 1389/2014 z 14.05.2014 v prospech Sberbank Slovensko,a.s.so sídlom:Vysoká 9,810 00 Bratislava,IČO: 17 321 123,(CKN parc.2407,čs.stavby 7230,charakteristika stavby- Výr. hala čs.230 na CKN parc.2407 v 1/1) -348/2014 7, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Č.104 022 7204,č.V 1072/15 z 7.4.2015 v prospech Sberbank Slovensko, a.s.so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, (CKN parc.2407, čs.stavby 7230, charakteristika stavby - Výr.hala čs.230 na CKN parc.2407 v 1/1) - 518/15 8, Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.1040227204 zo dňa 28.04.2015,- V 693/2017 zo dňa 28.02.2017 v prospech Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17321123 (CKN parc.2401/1, 2401/8, 2401/9, 2401/10, 2406/1, 2407, 2411/2 a administratívna budova č.229 na KCN parc.2406/1, výrobná hala č.230 na CKN parc.2407, vodáreň na CKN parc.2401/8, sklad na CKN parc.2401/9, požiarny sklad na CKN 2401/10, energetický blok na CKN parc. 2411/2) - 234/17 POZNÁMKY: 1, Začatie výkonu záložného práva v prspech záložného veriteľa SBERBANK Slovensko a.s. IČO: 17321123 na nehnuteľnosti CKN 2401/1,2401/8,2401/9,2401/10,2406/1,2407,2411/2, adm.budova 229 s.č. 7229 na CKN 2406/1, výr.hala č.s. 230 súp.č. 7230 na CKN 2407, vodáreň na CKN 2401/8, sklad na CKN 2401/9, požiarny sklad na CKN 2401/10, energetický blok na CKN 2411/2 na základe P 190/17 zo dňa 10.05.2017 -524/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Tatiana Vrlíková, Národná 38, Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk