Dražba administratívnej budovy, Prešov, okres Prešov

Vyvolávacia cena 421 000,00 €
Obhliadka 21.07.2017 o 10:00 hod. 08.08.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 11.08.2017 10:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Prešov, okres Prešov
Označenie Zn. 096/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

a)            Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 5184/13                Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 142 m2

Stavba

súp. č. 8301                        adm.budova                                     na parc. č. 5184/13

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 10302, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

 

    b)     Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 5184/14                Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 101 m2

Stavba

súp. č. 12205                     prest.a príst.adm.b                         na parc. č. 5184/14

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 10806, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: vodovodná prípojka, kanalizačné prípojky, plynová prípojka, elektrická prípojka. 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis administratívnej budovy so súp. č. 8301 a prístavby so súp. č. 12205

Objekt  administratívnej budovy súp. č. 8301 sa nachádza na parcele 5184/13 a po modernizácii a prístavbe má aj súpisné číslo 12205 na p.č. 5184/14, ide však o jeden prevádzkový objekt administratívnej budovy, komunikačne a prevádzkovo spojený, v areáli firmy SEMOS v Prešove. Objekt pozostáva z pôvodnej časti, ktorá bola v rokoch 2001 a 2002 prestavaná a z prístavbovej časti administratívnej budovy, dokončenej v roku 2003. Pôvodná časť má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia, ktoré slúžia ako kancelárske priestory. V rámci rekonštrukcie a modernizácie bola v pôvodnej časti administratívnej budovy zrealizovaná nadstavba nad druhým nadzemným podlažím.  Prístavba administratívnej budovy tvorí s jestvujúcou modernizovanou a rekonštruovanou časťou administratívnej budovy jeden prevádzkový celok. V rámci prístavby sú zriadené vstupné a kancelárske priestory, komunikačné a hygienické priestory. Súčasťou prístavby je galéria a terasa. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Hlavný vstup do budovy je riešený cez prístavbovú časť administratívnej budovy. Vedľajší vstup je riešený cez zadný  vchod z dvorovej časti pôvodnej administratívnej budovy. Objekt po rekonštrukcii a modernizácii pozostávajúcej zo zriadenia nových podláh, okien, obkladov, izolácií, vnútorných a vonkajších omietok, krovu, strešnej krytiny Tondach, klampiarskych výrobkov z medeného plechu, moderného interiérového vybavenia je vo veľmi dobrom technickom stave. Z uvedeného dôvodu znalec predpokladal základnú životnosť pre murované budovy  120 rokov.

Popis pozemkov

Pozemky sú rovinaté alebo mierne svahovité o sklone do 5%.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY evidované na LV č. 10302: 1, V 4663/2009-Zmluva o zriadení záložného práva č.1953735E/CORP/06/141 pre Jozef Pribula,nar.15.1.1968,08271 Rožkovany 176 na parc.KN 5184/13 a admin.budovu čs 8301 na parc.KN 5184/13- 4644/09, 2932/17 2, Z 7524/2015- postúpenie pohľadávky- 1083/16 3, Z 1596/2016 - Zmluva o postúpení pohľadávky - pol.2307/16 4, Z-5464/2015 - Rozhodnutie Mesta Prešov o zabezpečení daň.nedoplatku zriadením záložného práva č.k.814/2015 na adm.budovu s.č.8301 na parc.CKN 5184/13 - 5610/15 5, V 1906/2013 - zmluva o zriadení záložného práva č.1953735I/CORP/06/141 pre Jozef Pribula,nar.15.1.1968,08271 Rožkovany 176 na par.KNC 5184/13 a admin.budovu čs 8301 na par.KNC č. 5184/13- 2652/13, 2932/17 Z 7524/2015- postúpenie pohľadávky- 1083/16 Z 1596/2016 - Zmluva o postúpení pohľadávky - pol.2307/16 POZNÁMKY evidované na LV č. 10302: 1, P 595/2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s., pob.zahr.banky na par.KNC 5184/13 a admin.budovu čs 8301 na par.KNC č. 5184/13- 4978/15, 2932/17 ŤARCHY evidované na LV č. 10806: 1, V 4663/2009-Zmluva o zriadení záložného práva č.1953735E/CORP/06/141 pre Jozef Pribula,nar.15.1.1968,08271 Rožkovany 176 na parc.KN 5184/12,5184/14,5184/17 a sklad čs 8300 na parc.KN 5184/12,prest.a.príst.adm.budova čs 12205 na parc.KN 5184/14- 4644/09, 2, Z 7524/2015- postúpenie pohľadávky- 1083/16 3, Z 1596/2016 - Zmluva o postúpení pohľadávky - pol.2307/16 4, Z 5373/2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 600/2015 na par.KNC č. 5184/12, 5184/14, 5184/17 a sklad čs. 8300 na par.KNC č. 5184/12, prest.a.príst.adm.budova čs. 12205 na par.KNC č. 5184/14 (s.e.Ing.JUDr.Bohumil Husťak,Košice) 5, V 1906/2013 - zmluva o zriadení záložného práva č.1953735I/CORP/06/141 pre Jozef Pribula,nar.15.1.1968,08271 Rožkovany 176 na par.KNC č. 5184/12, 5184/14, 5184/17 a sklad čs. 8300 na par.KNC č. 5184/12, prest.a.príst.adm.budova čs. 12205 na par.KNC č. 5184/14- 2652/13, Z 7524/2015- postúpenie pohľadávky- 1083/16 Z 1596/2016 - Zmluva o postúpení pohľadávky - pol.2307/16 6, P 656/2013- rozhodnutie o začatí daňového exekuč. konania č. 9700502/5/3772683/2013/Stk pre Daňový úrad Prešov na par. KNC č.5184/12, 5184/14, 5184/17 a čs. 8300 na par. 5184/12, čs. 12205 na par. KNC č. 5184/14 POZNÁMKY evidované na LV č. 10806: 1, P 595/2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s., pob.zahr.banky na na par.KNC č. 5184/12, 5184/14, 5184/17 a sklad čs. 8300 na par.KNC č. 5184/12, prest.a.príst.adm.budova čs. 12205 na par.KNC č. 5184/14;
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk