Dražba 4-izb.bytu, Horná Strehová, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 22.11.2023 o 11:00 hod. 29.11.2023 o 11:00 hod.
Konanie dražby 08.12.2023 11:15 hod.
Kategória 4-izb. byt
Lokalita Horná Strehová, okres Veľký Krtíš
Označenie Zn. 044/2023
Stav výsledok
Kolo opakované
PREDMET DRAŽBY

Byt č. 1 na 1. poschodí bytového domu – 6 b. j. bytovka, so súp. č. 89, vchod 1, v obci Horná Strehová, postavený na parc. č. 803/4 a druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 306 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 10001/50756.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 803/1              Zastavaná plocha a nádvorie            o výmere 644 m2

parc. č. 803/2              Trvalý trávny porast                             o výmere 27 m2

parc. č. 803/4              Zastavaná plocha a nádvorie            o výmere 306 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 10001/50756

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, LV č. 468, okres: Veľký Krtíš, obec: Horná Strehová, katastrálne územie: Horná Strehová.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis bytového domu so súp. č. 89

Bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc. č. 803/4, k.ú. Horná Strehová, obec Horná Strehová. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Murovaný bytový dom je riešený ako nepodpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriny, kanalizácia je do žumpy. Bytový dom je v pôvodnom stave.

Popis bytu č. 1

Byt č. 1 sa nachádza na 1. poschodí - II. NP. Pozostáva zo štyroch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC, pivnice a garáže. Zameraná podlahová plocha bytu je 80,11 m2. Byt je čiastočne rekonštruovaný - výmena okien za plastové, výmena podláh za plávajúce, vstupné dvere do bytu bezpečnostné, nové dlažby v predsieni a v kuchyni. V byte sú odstránené vykurovacie telesá - radiátory a kotol na tuhé palivo. Kuchyňa je bez sporáka a byt je odpojený od el. energie.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, Dňa 21.10.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 337/13 v zmysle listiny zo dňa 16.10.2013 - Z 2572/13 (JUDr. Tutko, súd. exek., Rožňava) - 58/13 POZNÁMKY: 1, Dňa 19.9.2023 poznamenáva sa Oznámenie č. Zn. 044/2023 zo dňa 18.9.2023 o konaní dražby nehnuteľnosti dňa 25.10.2023 - dražobník: DRAŽOBNÍK , s. r. o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281; navrhovateľ - SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k. s., Mostná 13, 949 01 Nitra - P 385/2023 - VZ 44/23 2, Dňa 03.11.2023 poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dražbe č. Zn. 044/2023 zo dňa 03.11.2023 - dražobník: DRAŽOBNÍK , s. r. o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281; navrhovateľ - SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k. s., Mostná 13, 949 01 Nitra - P 456/2023 - vz 48/23
ODHAD CENY
25.478,80 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Marián Jurina Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec, Banskobystrický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk