Dražba 4-izb.bytu, Čierna nad Tisou, okres Trebišov

Vyvolávacia cena 24 300,00 €
Obhliadka 30.11.2023 o 14:00 hod. 07.12.2023 o 10:00 hod.
Konanie dražby 20.12.2023 09:45 hod.
Kategória 4-izb. byt
Lokalita Čierna nad Tisou, okres Trebišov
Označenie PDS č. 014/12-2023
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Opakovanie dražby:                 prvá dražba (1.kolo)

 

Označenie predmetu dražby:

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 656, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: Čierna nad Tisou, Katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 21 na 7.p. vo vchode 1 bytového domu so súpisným číslom 193, Popis stavby: Bytový dom ul Záhradná č. 193, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 522/59;

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 522/29 pod stavbou s.č. 193 nie je evidovaný na liste vlastníctva,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 546/10000, (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby :

Byt č. 21 na 7. poschodí

Popis

Byt č. 21 sa nachádza na 7. poschodí bytového domu č.s. 193, na ul. Záhradná, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Byt nebol sprístupnený. Technický stav bytu je uvažovaný ku dátumu plánovanej náhradnej obhliadky dňa 30.10.2023, uvažované je štandardné vybavenie bytu, zohľadnené sú vymenené plastové okná, posuvné zasklenie lóggie a nové vstupné dvere do bytu, ktoré boli viditeľné z vonkajšej obhliadky. Byt podľa zaslaného pôdorysného náčrtu pozostáva zo štyroch obytných miestnosti, lóggie a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č. 21 na prízemí.

 

Predpokladá sa štandardné vybavenie bytu: bytové jadro na báze dreva so štandardnými zariaďovacími predmetmi, v kuchyni štandardná kuchynská linka, podlahy v izbách vlysy, PVC, prípadne laminátové, podlahy ostatných miestností PVC, keramická dlažba, alebo laminátové, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná a vstupné dvere plastové (viditeľné z vonkajšej obhliadky), interiérové dvere predpokladá sa, že sú hladké plné alebo presklené, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu štandardné, zdroj teplej vody a kúrenie centrálne. Na lóggii je posuvné zasklenie (viditeľné z vonkajšej obhliadky). Byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 546/10000.

Bytový dom je panelový, má prízemie a osem poschodí, má výťah. Bytový dom tvoria: vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, rozvody, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, klampiarske konštrukcie, podlahy štandardné, okná v spoločných častiach plastové. Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1982. Údržba je priemerná - žiadúca je modernizácia. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA (podľa zaslaného pasportu bytu č. 21)

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                           8,23

8,23

Izba                         11,90

11,90

Izba                         20,62

20,62

Izba                         16,11

16,11

Kuchyňa                  11,17

11,17

Predsieň                    6,49

6,49

Kúpeľňa                    2,56

2,56

WC                           0,99

0,99

Pivnica                      2,74

2,74

Vypočítaná podlahová plocha

80,81

OPIS STAVU

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 21 na 7. poschodí

Popis

Byt č. 21 sa nachádza na 7. poschodí bytového domu č.s. 193, na ul. Záhradná, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Byt nebol sprístupnený. Technický stav bytu je uvažovaný ku dátumu plánovanej náhradnej obhliadky dňa 30.10.2023, uvažované je štandardné vybavenie bytu, zohľadnené sú vymenené plastové okná, posuvné zasklenie lóggie a nové vstupné dvere do bytu, ktoré boli viditeľné z vonkajšej obhliadky. Byt podľa zaslaného pôdorysného náčrtu pozostáva zo štyroch obytných miestnosti, lóggie a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č. 21 na prízemí.

 

Predpokladá sa štandardné vybavenie bytu: bytové jadro na báze dreva so štandardnými zariaďovacími predmetmi, v kuchyni štandardná kuchynská linka, podlahy v izbách vlysy, PVC, prípadne laminátové, podlahy ostatných miestností PVC, keramická dlažba, alebo laminátové, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná a vstupné dvere plastové (viditeľné z vonkajšej obhliadky), interiérové dvere predpokladá sa, že sú hladké plné alebo presklené, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu štandardné, zdroj teplej vody a kúrenie centrálne. Na lóggii je posuvné zasklenie (viditeľné z vonkajšej obhliadky). Byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 546/10000.

Bytový dom je panelový, má prízemie a osem poschodí, má výťah. Bytový dom tvoria: vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, rozvody, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, klampiarske konštrukcie, podlahy štandardné, okná v spoločných častiach plastové. Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1982. Údržba je priemerná - žiadúca je modernizácia. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA (podľa zaslaného pasportu bytu č. 21)

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                           8,23

8,23

Izba                         11,90

11,90

Izba                         20,62

20,62

Izba                         16,11

16,11

Kuchyňa                  11,17

11,17

Predsieň                    6,49

6,49

Kúpeľňa                    2,56

2,56

WC                           0,99

0,99

Pivnica                      2,74

2,74

Vypočítaná podlahová plocha

80,81

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 656, k.ú.: Čierna nad Tisou ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 21 Titul nadobudnutia: V-842/2020-Kúpna zmluva zo dňa 25.08.2020 - 197/20 Iné údaje: Prislúcha pivnica č.21 Poznámka: P - 276/2022 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech: Financ partners s.r.o., Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 36783323, k nehnuteľnostiam: byt č. 21, č. vchodu 1, 7. poschodie, súp.č. 193 na pozemku registra CKN č . 522/59 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 546/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu pod B21 v podiele1/1, zo dňa 21.12.2022, č.z. 282/2022. Poznámka: P - 79/2023 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice k nehnuteľnostiam: byt č. 21, č. vchodu 1, 7. poschodie, súp.č. 193 na pozemku registra CKN č . 522/59 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 546/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu pod B21 v podiele1/1, zo dňa 12.4.2023, č. 82/2023. ČASŤ C: ŤARCHY Návrh na zápis záložného práva podľa zákona 182/1993 Z.z. v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ,, Záhradná " IČO: 42 097169 so sídlom Záhradná 193, Čierna nad Tisou, na bytový dom č.s.193 na parc.č. 522/59, zo dňa 17.10.2008, zapísané v registri Z - 1071/08, č.z.299/08 Vlastník poradové číslo 21 V-77/2021 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 28.01.2021 v prospech: FINANC PARTNERS s.r.o., Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 36783323, k nehnuteľnostiam: byt č. 21, č. vchodu 1, 7. poschodie, súp.č. 193 na pozemku registra CKN č .522/59 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 546/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu pod B21 v 1/1, povolená dňa 25.02.2021, č.z. - 44/2021
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto, radničná miestnosť
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk