Dražba 3-izb.bytu, Trenčín, okres Trenčín

Vyvolávacia cena 54 500,00 €
Obhliadka 02.08.2017 o 13:00 hod. 03.08.2017 o 13:00 hod.
Konanie dražby 17.08.2017 10:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Trenčín, okres Trenčín
Označenie 012/2017
Stav oznámená
Kolo Prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre k.ú. Trenčín, obec Trenčín zapísané na LV č. 7096, a to: byt č. 5, nachádzajúci sa na  1.poschodí, vchod č. 11 v bytovom dome súp. č. 2751, postavenom na pozemku parcely registra ,,C", parc. č. 2180/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 70/2087. 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmet dražby sa nachádza v bodovom panelovom bytovom dome s plochou strechou, ktorý má 1+12 podlaží, v dome je celkom 82 bytov, je dodatočne zateplený, má výťahy, má prípojky elektroinštalácie, vody, kanalizácie aj zemného plynu. Byt č.5 je na prvom poschodí domu, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, šatník, balkón a pivnica v suteréne domu, zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 70,00 m2.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 70/2087. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, kočikáreň, sušiareň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

OPIS STAVU

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1980, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený technický stav domu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou jeho životnosť na 100 rokov.

Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, vzhľadom k uvedenému je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, vnútorné konštrukcie a vybavenie bytu je hodnotené ako štandardné. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav. 

Byt je trvalo obývaný vlastníkmi a vydražiteľ znáša náklady na vypratanie bytu v plnom rozsahu.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 7096 - čiastočný, Poznámky - P 197/16 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v dobrovoľnej dražbe na nehnuteľnosti: - byt č.5 s podielom 70/2087 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 2751 na parc.č. 2180/49 a na pozemku registra C KN parc.č. 2180/49, veriteľom SKORFIN, s.r.o., Pažiť č.1510, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 474 315, na základe V 5620/13, v.z.1053/16 - P-288/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v dobrovoľnej dražbe prednostným - záložným veriteľom - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 2751 k - nehnuteľnostiam: byt č. 5 s podielom 70/2087 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 2751 na C KN parc. č. 2180/49 a pozemok registra C KN parc. č. 2180/49, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu záložného veriteľa, zm.č. 1946/17 LV č. 7096 – čiastočný, ČASŤ C:ŤARCHY - V 1488/02 - NA BYT Č.5 - ZÁLOŽNÉ PRÁVO: PODĽA §15 ZÁK.Č.182/93 Z.Z. - VZ.3301/03 - V 4643/12 - Záložné právo na byt č. 5 s podielom 70/2087 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp. číslom 2751 a na pozemku pod domom, parcele č. 2180/49 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 748163-12 zo dňa 3.10.2012, v.z. - 3548/12 - V 5620/13 - Záložné právo na byt č. 5 s podielom 70/2087 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súpisným číslom 2751 a na pozemku pod domom, CKN parc. č. 2180/49 v prospech: Largoinvest s.r.o., Kožušnícka č. 1841, Trenčín, IČO: 50739191 na základe zmluvy o záložnom práve zo dňa 28.11.2013 - vz.171/14, z.m. č. - 2492/17; Z-2387/17 - Oznámenie o postúpení pohľadávky, zm.č. - 2492/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín, JUDr. Denisa Adamkovičová notár JUDr. Denisa Adamkovičová
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
GAVILA s.r.o
Piaristická 707/25
Trenčín

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk