Dražba 3-izb.bytu, Svidník, okres Svidník

Vyvolávacia cena 107 000,00 €
Obhliadka 30.01.2023 o 12:30 hod. 23.01.2023 o 11:30 hod.
Konanie dražby 08.02.2023 13:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Svidník, okres Svidník
Označenie PDS č. 048/4-2022
Stav výsledok
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 2672, vedenom Okresným úradom Svidník, Katastrálny odbor, Okres: Svidník, Obec: Svidník, Katastrálne územie: Svidník a to:

  • byt č. 18 na 3.p. vo vchode 8 bytového domu, Popis stavby: B.J. L/24, so súpisným číslom 248, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 653/1,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 8495/161514,
  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 8495/161514, na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 653/1 s výmerou 666 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 248 evidovanej na pozemku parcelné čislo 653/1,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 18  v bytovom dome č.s.248 na parcele KN č.653/1 v k.ú. Svidník

POPIS

Umiestnenie stavby:

Objekt je postavený v radovej zástavbe vo Svidníku na ulici Dr. Goldbergera v bezprostrednej blízkosti bytových domov v užšej časti mesta Svidník. Prístup k objektu je vytvorený z ul. Dr. Goldbergera. Ul. Dr. Goldbergera je miestna komunikácia, ktorá plynulé nadväzuje na ulice v  meste Svidník.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. V 1. pozemkom podlaží sa nachádzajú chodby so schodiskom, spoločné priestory a pivnice. Na 3 až 3. nadzemnom podlaží sú umiestnené byty, chodba a schodisko.

Spoločné časti: Základy - základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - tradične murované z tehál. Vodorovné konštrukcie - železobetónové monolitické prievlaky, stropné dosky, balkóny dodatočne zrealizované z oceľových profilov. Železobetónové  schodiská montované s povrchom z terazza. Zastrešenie bez krytiny - železobetónový strop a valbová strecha s betónovými krokvami.. Krytina strechy - betónová krytina. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, balkóny a lemovanie stien). Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stien. Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie polystyrénom - omietky na báze umelých látok. Vnútorné keramické obklady - spoločných priestoroch sa nevyskytujú. Dvere - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere s požiarnou odolnosťou. Vstupné dvere do vchodu - plastové na spoločnej chodbe. Povrchy podláh - spoločné chodby - terazzové dlažby.

Spoločné zariadenia: Vykurovanie - lokálne - plynový kotol v byte - ústredne vykurovanie v jednotlivých bytoch s osadeným meraním a reguláciou. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú navrhnuté z oceľových rúr. V týchto priestoroch je osadený rozvádzač a meranie spotreby tepla. Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3+PEN/3+PE+N, 230/400 V AC, 50 Hz, TN-C-S, hlavný rozvádzač umiestnený v 1.NP, na jednotlivých podlažiach sú osadené ďalšie rozvádzače s istením a meraním spotreby pre jednotlivé priestory. Bleskozvod - mrežová zberacia sústava s vodičom FeZn 8 mm, uzemňovacia sústava po celom obvode stavby vodičom FeZn 30x4 mm. Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby  studenej vody pre jednotlivé byty . Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie. Vnútorný plynovod - vyskytuje sa. Ohrev teplej vody - lokálna príprava teplej úžitkovej vody.  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia).

Umiestnenie bytu v bytovom dome: Byt č. 18 je umiestnený v bytovom dome č.s. 248 na 3.nadzemnom podlaží ( v liste vlastníctva č.2672  je uvedené 3.poschodie, podľa STN 73 43 01 Budovy pre bývanie sa prízemie označuje ako 1.nadzemné podlažie, čiže označenie 3. nadzemné podlažie je v posudku z hľadiska dispozície totožné s označením vo výpise z listu vlastníctva), vchod 8.

Podľa predložených a dostupných údajov byt má tri obytné miestnosti, balkón, kúpeľňu, WC , chodbu, komoru a kuchyňu. K bytu patria aj dve  pivnice, ktorá sa nachádza na 1. podzemnom podlaží.

Technický stav bytu č. 18 podľa predložených a dostupných údajov  Službyt s.r.o. Svidník a spoločenstva ELKA:

Byt je v stave po čiastočnej rekonštrukcií - okná zdvojené plastové, pôvodné omietky. Dvere hladké, podlahy obytných miestnosti v byte sú z veľkoplošných parkiet, podlahy ostatných miestnosti sú z keramickej dlažby. Vykurovanie - lokálne - plynový kotol - ústredné, radiátory oceľové. Okna v byte  sú  plastové zdvojené, plastové žalúzie. Kúpeľňa - vaňa oceľová, sprcha, umývadlo, samostatné WC. Bytové jadro pôvodné, vstupné dvere do bytu nie sú bezpečnostné. Spoločné časti domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou bytového domu sa podľa obhliadky znalcom u bytového domu nenachádzajú.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA PODĽA VLASTNÍCKYCH DOKLADOV

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Kuchyňa :

 

10,29

10,29

Obývacia izba :

 

17,22

17,22

Spálňa :

 

14,11

14,11

Detská izba :

 

14,11

14,11

Kúpeľňa a WC :

 

4,70

4,70

Komora :

 

1,70

1,70

Chodba  :

 

6,58

6,58

Pivnice :

 

16,24

16,24

Zistená podlahová plocha

84,95

Počet izieb: 3

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Spoluvlastnícky podiel bytu č. 18  k pozemku - parcele KN č. 653/1  v k.ú. Svidník

POPIS

Pozemok - parcela KN č.. 653/1  sa nachádza  v k.ú. Svidník  po ľavej strane miestnej komunikácie na ul. Dr. Goldbergera pod bytovým domom č.s. 248. V mieste je možnosť napojenia na obecný vodovod kanalizáciu, plyn a ver. el. sieť. Pozemok je rovinatý. Vzdialenosť od ul. Bardejovskej je cca 200m. Svidník - obec s počtom obyvateľov nad 10 000.

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera podielu [m2]

653/1

zastavaná plocha a nádvorie

666,00

8495/161514

35,03

OPIS STAVU

Opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 18  v bytovom dome č.s.248 na parcele KN č.653/1 v k.ú. Svidník

POPIS

Umiestnenie stavby:

Objekt je postavený v radovej zástavbe vo Svidníku na ulici Dr. Goldbergera v bezprostrednej blízkosti bytových domov v užšej časti mesta Svidník. Prístup k objektu je vytvorený z ul. Dr. Goldbergera. Ul. Dr. Goldbergera je miestna komunikácia, ktorá plynulé nadväzuje na ulice v  meste Svidník.

Dispozičné riešenie: Bytový dom má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. V 1. pozemkom podlaží sa nachádzajú chodby so schodiskom, spoločné priestory a pivnice. Na 3 až 3. nadzemnom podlaží sú umiestnené byty, chodba a schodisko.

Spoločné časti: Základy - základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - tradične murované z tehál. Vodorovné konštrukcie - železobetónové monolitické prievlaky, stropné dosky, balkóny dodatočne zrealizované z oceľových profilov. Železobetónové  schodiská montované s povrchom z terazza. Zastrešenie bez krytiny - železobetónový strop a valbová strecha s betónovými krokvami.. Krytina strechy - betónová krytina. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, balkóny a lemovanie stien). Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stien. Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie polystyrénom - omietky na báze umelých látok. Vnútorné keramické obklady - spoločných priestoroch sa nevyskytujú. Dvere - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere s požiarnou odolnosťou. Vstupné dvere do vchodu - plastové na spoločnej chodbe. Povrchy podláh - spoločné chodby - terazzové dlažby.

Spoločné zariadenia: Vykurovanie - lokálne - plynový kotol v byte - ústredne vykurovanie v jednotlivých bytoch s osadeným meraním a reguláciou. Stúpacie a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú navrhnuté z oceľových rúr. V týchto priestoroch je osadený rozvádzač a meranie spotreby tepla. Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3+PEN/3+PE+N, 230/400 V AC, 50 Hz, TN-C-S, hlavný rozvádzač umiestnený v 1.NP, na jednotlivých podlažiach sú osadené ďalšie rozvádzače s istením a meraním spotreby pre jednotlivé priestory. Bleskozvod - mrežová zberacia sústava s vodičom FeZn 8 mm, uzemňovacia sústava po celom obvode stavby vodičom FeZn 30x4 mm. Vnútorný vodovod - rozvod studenej vody, hlavné rozvody z oceľových rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby  studenej vody pre jednotlivé byty . Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie. Vnútorný plynovod - vyskytuje sa. Ohrev teplej vody - lokálna príprava teplej úžitkovej vody.  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia).

Umiestnenie bytu v bytovom dome: Byt č. 18 je umiestnený v bytovom dome č.s. 248 na 3.nadzemnom podlaží ( v liste vlastníctva č.2672  je uvedené 3.poschodie, podľa STN 73 43 01 Budovy pre bývanie sa prízemie označuje ako 1.nadzemné podlažie, čiže označenie 3. nadzemné podlažie je v posudku z hľadiska dispozície totožné s označením vo výpise z listu vlastníctva), vchod 8.

Podľa predložených a dostupných údajov byt má tri obytné miestnosti, balkón, kúpeľňu, WC , chodbu, komoru a kuchyňu. K bytu patria aj dve  pivnice, ktorá sa nachádza na 1. podzemnom podlaží.

Technický stav bytu č. 18 podľa predložených a dostupných údajov  Službyt s.r.o. Svidník a spoločenstva ELKA:

Byt je v stave po čiastočnej rekonštrukcií - okná zdvojené plastové, pôvodné omietky. Dvere hladké, podlahy obytných miestnosti v byte sú z veľkoplošných parkiet, podlahy ostatných miestnosti sú z keramickej dlažby. Vykurovanie - lokálne - plynový kotol - ústredné, radiátory oceľové. Okna v byte  sú  plastové zdvojené, plastové žalúzie. Kúpeľňa - vaňa oceľová, sprcha, umývadlo, samostatné WC. Bytové jadro pôvodné, vstupné dvere do bytu nie sú bezpečnostné. Spoločné časti domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou bytového domu sa podľa obhliadky znalcom u bytového domu nenachádzajú.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA PODĽA VLASTNÍCKYCH DOKLADOV

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Kuchyňa :

 

10,29

10,29

Obývacia izba :

 

17,22

17,22

Spálňa :

 

14,11

14,11

Detská izba :

 

14,11

14,11

Kúpeľňa a WC :

 

4,70

4,70

Komora :

 

1,70

1,70

Chodba  :

 

6,58

6,58

Pivnice :

 

16,24

16,24

Zistená podlahová plocha

84,95

Počet izieb: 3

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Spoluvlastnícky podiel bytu č. 18  k pozemku - parcele KN č. 653/1  v k.ú. Svidník

POPIS

Pozemok - parcela KN č.. 653/1  sa nachádza  v k.ú. Svidník  po ľavej strane miestnej komunikácie na ul. Dr. Goldbergera pod bytovým domom č.s. 248. V mieste je možnosť napojenia na obecný vodovod kanalizáciu, plyn a ver. el. sieť. Pozemok je rovinatý. Vzdialenosť od ul. Bardejovskej je cca 200m. Svidník - obec s počtom obyvateľov nad 10 000.

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera podielu [m2]

653/1

zastavaná plocha a nádvorie

666,00

8495/161514

35,03

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 2672, k.ú. Svidník ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY: 2 Poznámka: P 273/14, ADVENTURIS, S.R.O., BRATISLAVA, OZNÁMENIE O ZAČATÍ VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA ZO DŇA 20.11.2014 FORMOU DOBROVOLNEJ DRAŽBY NEHNUTEĽNOSTI BYT Č.18, 3P.VCHOD 8 V BYT.DOME Č.S.248 NA PARC.653/1 A POZEMOK PARC. CKN 653/1, PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A DO POZEMKU 8495/161514, VLASTNÍK CIMBALA MARCEL (3.2.1983) A CIMBALOVÁ MARTINA R. LAZORČÁKOVÁ (15.12.1984) VL. POD B2 V SPOLUVL. PODIELE 1/1; Poznámka: P 21/16, AUCTIONEER S.R.O., BRATISLAVA, NÁVRH NA ZAPÍSANIE POZNÁMKY ZN. 046/2015 ZO DŇA 20.1.2016 - ZAČATIE VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NEHNUTEĽNOSTI BYT Č.18, 3.P., VCHOD Č.8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENÝ NA PARCELE C KN 653/1 PREDAJOM ZÁLOHU NA DRAŽBE PODĽA PRÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 527/2002 Z.Z. V PLATNOM ZNENÍ , PRÍPADNE PRIAMYM PREDAJOM PODĽA USTANOVENIA ČLÁNKOV ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. ZZ1 K ÚZ Č.005/5012/05HU; Poznámka: P 1/2023, Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 048/4-2022 zo dňa 29.12.2022 na byt. č.18, 3.p., vchod č. 8 v byt.dome č.s. 248 na parcela C KN 653/1 a parcela C KN 653/1, podiel 8485/161514 na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a pozemku, vl. Cimbala Marcel r. Cimbala (3.2.1983) a Cimbalová Martina r. Lazorčáková (15.12.1984) pod B2 v podiele 1/1; Iné údaje. GP č.35247568-29/2016 ČASŤ C ŤARCHY - ZÁLOŽNÉ PRÁVO K BYTOM A NEBYTOVÝM PRIESTOROM PODĽA PAR.15 ZÁK.Č.182/93 Z.Z. V PROSPECH SPOLOČENSTVA "ELKO" Vlastník poradové číslo 2 - ZMLUVA V 226/05 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA BYT Č.18, 3.P., VCHOD Č.8 V BYT. DOME Č.S.248 NA KN 653/1, SPOLUVL. PODIEL NA SPOL.ČASTIACH A SPOL.ZARIADENICH DOMU A POZEMKU KN 653/1 8495/161514 V PROSPECH OTP FAKTORING KOVETELÉSKEZELO Zrt., 1066BUDAPEST, MOZSÁR u.8, IČO:12391763- 6499-114-01 - Z 451/11, ZMENA ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA Z OTP BANKA SLOVENSKO, a.s., ŠTÚROVA 5, BRATISLAVA IČO: 31318916 NA OTP FAKTORING KOVETELÉSKEZELO Zrt., 1066 BUDAPEST, MOZSÁR u.8, IČO: 12391763-6499-114-01 - Z 1114/11- ZMENA ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA Z OTP FAKTORING KOVETELÉSKEZELO Zrt., 1066 BUDAPEST, MOZSÁR u.8, IČO: 12391763-6499-114-01 NA OTP FAKTORING SLOVENSKO s.r.o., ŠPITÁLSKA 61,811 08 BRATISLAVA,IČO:45 730 008 - Z 1250/12, DAŇOVÝ ÚRAD, HVIEZDOSLAVOVA 7, PREŠOV, ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.9700501/5/2661802/2012/Kova K NEHNUTEĽNOSTIAM BYT Č.18, 3 POSCH., VCHOD 8 V BYT.DOME S.Č.248 NA PARC.653/1 SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A K POZEMKU PARC.653/1 DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA, IČO: 37655272 - Z 465/13, DAŇOVÝ ÚRAD, HVIEZDOSLAVOVA 7, PREŠOV, ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.9700501/5/801082/2013/Kova K NEHNUTEĽNOSTIAM BYT Č.18, 3 POSCH., VCHOD 8 V BYT.DOME S.Č.248 NA PARC C KN.653/1 SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A K POZEMKU PARC C KN.653/1 DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA, IČO: 37655272 - Z 972/13, DAŇOVÝ ÚRAD HVIEZDOSLAVOVA 7, PREŠOV,VYKONATEĽNÉ A PRAVOPLATNÉ ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.9713301/5/1860667 NA BYT Č.18, 3 POSCH., VCHOD 8 V BYT.DOME S.Č.248 NA PARC.653/1 SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A K POZEMKU - Z 1531/13, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, HVIEZDOSLAVOVA 7, VYKONATEĽNÉ A PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE Č:9700502/5/4929492/2013/Po O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA PARCELU C-KN 653/1, PODIEL K POZEMKU 8495/161514 POVINNÝ MARCEL CIMBALA (3.2.1983) - Z 904/14, DAŇOVÝ ÚRAD, HVIEZDOSLAVOVA 7, PREŠOV, PRÁVOPLATNÉ A VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.9700502/5/2135639/2014/PO K NEHNUTEĽNOSTI PARCELA Č..653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL. POD B 2 V PODIELE 1/1 - Z 308/16, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.102559267/2016 ZO DŇA 15.2.2016 K NEHNUTEĽNOSTI BYT Č. 18, 3.P., VCHOD Č. 8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENOM NA PARCELE Č..653/1, PARCELA Č. 653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A SPOLUVL. PODIEL K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL. POD B 2 - Z 540/17, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.100507457/2017 ZO DŇA 21.3.2017 K NEHNUTEĽNOSTI BYT Č. 18, 3.P., VCHOD Č. 8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENOM NA PARCELE Č..653/1, PARCELA Č. 653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A SPOLUVL. PODIEL K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL. POD B 2 ; Z 552/17, OZNÁMENIE č. 100745799/2017 ZO DŇA 2.5.2017 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA, K PVZ 310/17 - Z 148/18, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.102375151/2017 ZO DŇA 14.11.2017 K NEHNUTEĽNOSTI BYT Č. 18, 3.P., VCHOD Č. 8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENOM NA PARCELE Č..653/1, PARCELA Č. 653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A SPOLUVL. PODIEL K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL POD B 2 ;- 149/18; Z 180/18, OZNÁMENIE č. 100317810/2018 ZO DŇA 7.2.2018 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA - Z 573/18, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE (7.5.2018) O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.100835077/2018 ZO DŇA 26.04.2018 K NEHNUTEĽNOSTI BYT Č. 18, 3.P., VCHOD Č. 8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENOM NA PARCELE Č..653/1, PARCELA Č. 653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A SPOLUVL. PODIEL K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL. POD B 2 ; - 448/18; Z 611/18, OZNÁMENIE č. 101065232/2018 ZO DŇA 30.5.2018 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA;- 468/18 - Z 1067/18, OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Oznámenie zo dňa 15.08.2018 o zmene záložného veriteľa z OTP Faktoring Slovensko s.r.o. na Melinda Kuti, rod. Molitorisz, Meggyfa útca 38, 4400 Nyiregyháza, Maďarská republika, IČO : 2-870112-2089 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky č. OFS/SK/02/2018 - Z 1163/18, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE (26.9.2018) O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.101720311/2018 ZO DŇA 04.09.2018 K NEHNUTEĽNOSTI BYT Č. 18, 3.P., VCHOD Č. 8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENOM NA PARCELE Č..653/1, PARCELA Č. 653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A SPOLUVL. PODIEL K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL. POD B 2 ; - 916/18; Z 1137/18, OZNÁMENIE č. 102052126/2018 ZO DŇA 16.10.2018 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA;- 917/18 - Z 76/19, DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV, VYKONATEĽNÉ ROZHODNUTIE (27.12.2018) O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č.102395327/2018 ZO DŇA 28.11.2018 K NEHNUTEĽNOSTI BYT Č. 18, 3.P., VCHOD Č. 8 V BYTOVOM DOME Č.S. 248 POSTAVENOM NA PARCELE Č..653/1, PARCELA Č. 653/1, SPOLUVL. PODIEL 8495/161514 NA SPOL. ČASTIACH A SPOL. ZARIADENIACH DOMU A SPOLUVL. PODIEL K PARCELE 653/1, DAŇOVÝ DĹŽNÍK MARCEL CIMBALA (03.02.1983) VL. POD B 2 ;- 54/19; Z 128/19, OZNÁMENIE č. 100255240/2019 ZO DŇA 21.01.2019 O NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA;- 85/19
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku: 87/2022 Meno znalca: Ing. Ján Mochnacký Dátum vyhotovenia: 09.12.2022 Všeobecná cena odhadu: 107.000,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Mestský úrad Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, zasadacia miestnosť na 1. poschodí administratívnej budovy
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk