Dražba 3-izb.bytu, Prievidza, okres Prievidza

Vyvolávacia cena 87 500,00 €
Obhliadka 03.06.2024 o 10:30 hod. 04.06.2024 o 15:00 hod.
Konanie dražby 21.06.2024 11:30 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Prievidza, okres Prievidza
Označenie VDS: 3-9/2024
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

  - byt č. 10 na 6. poschodí bytového domu na ul. Majerská 923/2, súpisné číslo: 30923, vchod: 2, zapísaný na LV č. 7510, nachádzajúci sa na parcele č. 6652/4 o výmere 1192 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30923 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/4 Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30924 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/4 a parcelne číslo 6652/5 o výmere 791 m2, Zastavaná plocha a nádvorie, Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30923 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/5 Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 30924 evidovanej na pozemku parcelné číslo 6652/5, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 72/7186, katastrálne územie: Prievidza, obec: Prievidza, okres: Prievidza, Okresný úrad Prievidza, Katastrálny odbor

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Vzhľadom na nemožnosť vykonať podrobnú obhliadku bytu č.10 v bytovom dome č.s.30923 a neposkytnuté informácie znalec v tejto časti výpočtu stanovil ohodnotenie len bytu v pôvodnom stave a s poskytnutými výmerami od správcu bytového domu. Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 6.poschodí. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.

OPIS STAVU

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č. 6652/4 a 6652/5, k.ú. Prievidza, obec Prievidza. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1994. Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Majerská v Prievidzi. Bytový dom je radový bodového typu, má 8 nadzemných podlaží a plochú strechu. Dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou MHD, ŽSR a SAD. V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú školy, škôlky, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky, občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do stredového sídliska mesta.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby, LV č.7510, k.ú.: Prievidza Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Poradové číslo 136 Titul nadobudnutia: 8D 118/2014 zo dňa 26.10.2015 - Z 83/2016 - VZ 770/2016 Iné údaje: Bez zápisu Poznámky k nehnuteľnosti Na byt č.10, č.vch.2,6.posch. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o. Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO:44166591 - P 91/2024 - vz 664/24 Poradové číslo 137 Titul nadobudnutia: 8D 118/2014 zo dňa 26.10.2015 - Z 83/2016 - VZ 770/2016 Iné údaje: výmaz exekučného záložného práva EX 205 EX 24/22, Z 4873/2022 - pol. VZ č. 3910,3913/2022 Zrušenie EX 205 EX 151/20, EX 205 EX 708/21 - Z 4875/2022, Z 4874/2022 - VZ 3935/2022 výmaz exekučného záložného práva 205EX 542/22, Z 1603/2023 - pol. VZ č. 1154/2023 Poznámky k nehnuteľnosti Záložné právo v prospech Mesto Prievidza č. 2.2.4-7603-2020/18790 zo dňa 27.3.2020 – zákaz nakladania s predm.zálohom - P - 196/2020 - VZ 2475/2020 Na byt č.10, č.vch.2,6.posch. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o. Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO:44166591 - P 91/2024 - vz 664/24 Časť „C“: ŤARCHY Poradové číslo 136 Záložné právo v prospech SPOLOČENSTVA "MAJERSKÁ 923/924" v zmysle § 15 Zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov - VZ 99/00 Poradové číslo 137 Záložné právo v prospech SPOLOČENSTVA "MAJERSKÁ 923/924" v zmysle § 15 Zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov - VZ 99/00 Záložné právo v prospech Mesto Prievidza č. 2.2.4-7603-2020/18790 zo dňa 27.3.2020 – zákaz nakladania s predm.zálohom - Z 2767/2020 - VZ 2475/2020
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, ulica F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, v miestnosti č. 2.05 na II. NP, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Brnenská 80
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk