Dražba 3-izb.bytu, Pernek, okres Malacky

Vyvolávacia cena 76 556,91 €
Obhliadka 26.06.2023 o 09:00 hod. 10.07.2023 o 11:00 hod.
Konanie dražby 12.07.2023 10:20 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Pernek, okres Malacky
Označenie Zn. 72/2023
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

PREDMET DRAŽBY A:

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 1113
 

Okres: Malacky

Obec: Pernek

Katastrálne územie: Pernek

Okresný úrad – katastrálny odbor: Malacky

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, p.):

s.č. stavby

(popis stavby – 6 BJ):

Postavený na parc. reg. „C“

Podiel priestoru na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ č. 131/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 181 m2)

Byt č.3, vchod: 0, 1.p

322

131/5

1677/10000

         

a

PREDMET DRAŽBY B: - spoluvlastnícky podiel ½ (podielový spoluvlastník p. č. 1)

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 1186

Okres: Malacky

Obec: Pernek

Katastrálne územie: Pernek

Okresný úrad – katastrálny odbor: Malacky

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

131/8

Zastavaná plocha a nádvorie

28

 

131/15

Zastavaná plocha a nádvorie

27

 

131/20

Zastavaná plocha a nádvorie

64

 

131/21

Zastavaná plocha a nádvorie

64

 

a

PREDMET DRAŽBY C: - spoluvlastnícky podiel 1/6 (podielový spoluvlastník p. č. 1)

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 1185

Okres: Malacky

Obec: Pernek

Katastrálne územie: Pernek

Okresný úrad – katastrálny odbor: Malacky

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

131/1

Zastavaná plocha a nádvorie

868

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt číslo 3 sa nachádza na 1.posch. (2.NP) bytového domu, umiestnený v krajnej sekcii, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvoria predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, komora a pivnica o výmere 3,50 m2 nachádzajúca sa v suteréne bytového domu. Z obývacej miestnosti výstup na loggiu o výmere 3,84 m2, kde je podlaha z PVC s výhľadom do dvora.V roku 1982 bola prevedená rekonštrukcia bytu a v 2021 bola prevedená výmena kuchynskej linky s obkladom a podlahou. Znalcom vypočtaná plocha bytu (vrátane pivnice) bez loggie je 69,60 m2.

Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementové omietky s náterom, vnútorné dvere plné presklené osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere nie sú bezpečnostné, podlahy prevažne veľkoplošné laminátové, v samostatnom WC podlaha z keramickej dlažby v komore PVC. Okná plastové s vnútornými žalúziami. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe, vykurovanie zabezpečené elektrickými nástennými konvektormi, ohrev teplej vody zabezpečuje zásobníkový ohrievač osadený v kúpeľni. V inštalačnom jadre za WC je meranie spotreby studenej, teplej vody a elektromer, plynomer je v schodiskovej časti. V byte sa plyn už nevyužíva, len plynová bomba na propán - bután pre plynový sporák, jadro je murované. Byt je napojený na verejnú kanalizáciu, elektrickú sieť, vodu a káblový rozvod TV signálu.

Vybavenie kuchyne – nachádza sa tu kuchynská linka v dĺžke 2,90 bm so zabudovanými spotrebičmi, plynový sporák na propán-bután, nerezový drez s pákovou batériou. Nad kuchynskou doskou keramický obklad stien, podlaha veľkoplošná laminátová.

Vybavenie kúpeľne – nachádza sa tu vaňa obložená keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha veľkoplošná laminátová, osadený zásobníkový ohrievač. V samostatnom WC osadený záchod s nádržkou, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby.

Bytový dom súp.č. 322, v ktorom sa byt, ktorý je predmetom dražby nachádza na hlavnej ceste v tesnej blízkosti centra obce Pernek okres Malacky. Pozostáva z 3.NP a 1.PP, kde sa nachádzajú spoločné priestory, bývalá kotolňa a pivnice prislúchajúce k bytom. Do objektu je jeden vstup od ulice zo severnej strany a nachádza sa tu šesť bytových jednotiek, na každom podlaží 2 b.j., nenachádza sa tu výťah. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1971, je v dobrom udržiavanom stave, priebežne prebiehala bežná údržba, výmena okien vstupných dverí, nová strešná krytina. Postavený je na betónových základoch s izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie murované hr. 375mm, nosné steny a priečky rovnako murované z klasických tehál, vodorovné konštrukcie - stropy sú prefabrikované železobetónové stropné panely s rovným podhľadom. Zastrešenie objektu je plochou strechou s krytinou z nataviteľných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava obvodového plášťa brizolitová bez zatepľovacieho systému,vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú omietky vápenné cementové hladké s olejovým náterom, schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné, podlahy z PVC a betónovej dlažby, okná a vstupné dvere plastové, opatrené elektrickým vrátnikom. Vykurovanie a ohrev teplej vody pre každý byt samostatne.

Spoločné časti domu predstavujú základy domu, strechu, chodby, obvodové múry, vstupy, vchody, schodište, vodorovné nosné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú práčovňa, sušiareň, vodovodné, elektrické a kanalizačné prípojky, spoločné televízne rozvody a rozvody telefónu, bleskozvod a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Pozemok parc.č. 131/5 je evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria sa nachádza v tesnej blízkosti centra obce Pernek, okr. Malacky, na pozemku je postavený bytový dom súp. č. 322.

Pozemok parc. č. 131/1, evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria je využívaný ako dvor, okolie bytového domu (dražia sa v spoluvlastníckom podiele 1/6).

Pozemky parc.č. 131/8, 131/15, 131/20, 131/21 sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria (dražia sa v spoluvlastníckom podiele ½). Pozemok parc.č. 131/8 sa využíva na parkovanie pre motorové vozidlá, na ktorom je umiestnená plechová garáž, na pozemku parc.č. 131/15 je šopa v zlom, nepoužiteľnom stave. Pozemky parc.č. 131/20, 131/21 sú zastavané objektom, využívaným na bývanie, na ktoré nebolo vydané stavebné povolenie

V čase realizácie znaleckej obhliadky bolo zistené, že na pozemkoch parc.č. reg. „C“ č. 131/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, 131/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2 (ktoré sú predmetom dražby v spoluvlastníckom podiele ½ - ica) k. ú. Pernek je postavený objekt, využívaný na bývanie, na ktorý nebolo vydané stavebné povolenie. Uvedený objekt (spolu s vonkajšími úpravami a studňou ) nie je predmetom tejto dražby.

 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV 1113: V-3165/10 - Záložná zmluva v prospech OTP Banka Slovesnko,a.s., IČO:31 318 916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o spotrebnom úvere č. 013/2003/10SU zo dňa 23.08.2010, právopl. 24.09.2010 na byt č. 3 na 1.posch. - 96/10 Z-2848/12: Exekučný príkaz EX 1468/2012-16 zo dňa 01.08.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť byt č. 3 na 1.posch. v prospech oprávneného CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 - Exekútorský úrad, 974 01 Kynceľová 77, súdny exekútor JUDr. Roman Fogta. - 125/12 Z-4804/15: Exekučný príkaz EX 4012/15 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951 - Exekútorský úrad Vráble, 1.máka 1053, 952 01 Vráble, súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová. - 888/15 Z-6092/16: Exekučný príkaz EX 633/13 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 - Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - 596/16 LV 1185: Z-2848/12: Exekučný príkaz EX 1468/2012-16 zo dňa 01.08.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 - Exekútorský úrad, 974 01 Kynceľová 77, súdny exekútor JUDr. Roman Fogta. - 125/12 Z-4804/15: Exekučný príkaz EX 4012/15 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951 - Exekútorský úrad Vráble, 1.máka 1053, 952 01 Vráble, súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová. - 888/15 Z-6092/16: Exekučný príkaz EX 633/13 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 - Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - 596/16 LV 1186: Z-4804/15: Exekučný príkaz EX 4012/15 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951 - Exekútorský úrad Vráble, 1.máka 1053, 952 01 Vráble, súdny exekútor JUDr. Anetta Demešová. - 888/15 Z-6092/16: Exekučný príkaz EX 633/13 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 - Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - 596/16 Poznámka dražobníka: Objekt postavený na parc.č. reg. „C“ č. 131/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, 131/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2 (ktoré sú predmetom dražby v spoluvlastníckom podiele ½ - ica) k. ú. Pernek spolu s vonkajšími úpravami a studňou nie sú predmetom dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
U9, a. s. , Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk