Dražba 3-izb.bytu, Michalovce, okres Michalovce

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 11.12.2013 09:30 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Michalovce, okres Michalovce
Označenie 2013/40
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

a)byt č.13, vo vchode B3  na 2. posch. bytového domu B9, s.č.170, postaveného na pozemku parc.č.682/7, zapísaného na LV č.6996, vedeného Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Michalovce vo výlučnom vlastníctve: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00 172 154, podiel 1/1. Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6737/805136

 b)pozemok parc.č.682/7- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1370 m2, zapísaného na LV č.9470, vedeného Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Michalovce. Spoluvlastnícky podiel na pozemku: 6737/805136

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 13 ( ďalej len byt  )  sa nachádza na 2.p. byt. domu B9, s.č.170, vchod B3, ul. Ukrajinská Michalovce.  Podľa projektovej a právnej dokumentácie byt pozostáva zo troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je : predsieň , komora, šatník , kuchyňa, kúpeľňa , WC , loggia a pivnica č.13 nachádzajúca sa v technickom podlaží  bytového domu. Popis , vybavenie a foto interiéru nie je možné zdokumentovať, vzhľadom k neprítomnosti nájomníkov. Vnútorné vybavenie bytu je uvažované v štandardnom prevedení bytu a je tvorené rozvodmi teplej a studenej vody , elektro , plynu ,  kanalizácie , kúrenia. Vykurovanie je ústredné teplovodné, jednotlivé miestnosti sú vykurované radiátormi. Podlahy obytných miestností sú uvažované s povrchom  plávajúce laminátové, ostatné miestnosti s povrchom PVC. Povrchy stien sú vápenné omietky. Hygienické jadro je murované. Zdravotechnické zariadenie kúpeľne pozostáva z vane a umývadla , v záchode je splachovacie WC. Dlažby a obklady stien sú keramické. Príprava TÚV je z centrálneho zdroja – kotolňa sa nachádza mimo objekt. K výbave kuchyne patrí kuchynská linka s drezom , plynový šporák a digestor. Výplne otvorov tvoria drevené dvere , plné a presklené , okná sú plastové zdvojené. Situovaný je juhovýchodným smerom od centra mesta na sídlisku Východ. Prevládajúca zástavba v okolí sú viacpodlažné bytové domy a základná občianska vybavenosť. Nehnuteľnosť je situovaná v lokalite, kde dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe. Pozemok C KN parc.č.682/7 k.ú. Michalovce je rovinatého charakteru s možnosťou napojenia na všetky IS. Dopravný a peší prístup je z komunikácie mestského typu ul. Ukrajinská. Vplyv bežného hluku a prašnosti od dopravy. Polohu nehnuteľnosti , vzhľadom k centru mesta, komunikačným a dopravným väzbám, obchodnej a občianskej vybavenosti, hodnotím ako  dobrú. Mesto Michalovce je  okresným mestom , čomu zodpovedá občianska vybavenosť  a úrady typu okresných  miest. V meste sa nachádza obvodný úrad , mestský úrad , okresný súd , polícia , nemocnica , lekárne , základné , stredné a vysoké školstvo, kompletná sieť obchodov a služieb ,vrátane hypermarketov. Mesto Michalovce je dostupné železničnou a autobusovou dopravou, v rámci mesta je MHD.

OPIS STAVU

Bytový dom B9, s.č.170 je postavený na parc.č.682/7 kat. územie Michalovce. Nachádza sa na ul. Ukrajinskej  v Michalovciach. Bytový dom je montovaný panelový objekt , ktorý má 8 nadzemných obytných podlaží , kde sa nachádzajú byty a 1 nadzemné technické podlažie , kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice. Objekt je založený na žb pásoch s izoláciami. Stropy sú žb prefabrikované s rovným podhľadom . Schodištia sú žb prefabrikované. Bytový dom má plochú dvojplášťovú  strechu. Strešná krytina je živičná z asfaltovaných natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.  Fasáda bytového domu je vápenná zdrsnená, vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké. Okná bytov sú plastové zdvojené , v spoločných priestoroch sú plastové zdvojené. Vstupné dvere bytového domu sú plastové, presklené,   v spoločných priestoroch sú dvere drevené , hladké. Spoločnými časťami domu sa rozumejú  časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie , najmä  základy domu , strecha ,chodby ,obvodové  múry , priečelia , vchody, schodištia , spoločné terasy , podkrovia , povaly , vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia , ktoré sú určené na spoločné užívanie  , najmä výťahy , práčovne , kotolne , sušiarne , kočikárne , spoločné televízne antény , hromozvody , komíny , vodovodné , teplonosné, kanalizačné , elektrické , telefónne  a plynové prípojky a to aj v prípade ,ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Jednotlivé byty sú dostupné schodišťom a výťahom , ktorý je v každej sekcii bytového domu.Vykurovanie objektu a ohrev TÚV je zabezpečené z centrálneho zdroja tepla. Bytový dom je napojený prípojkami na verejné rozvody vody , kanalizácie , plynovod, el. energia je svetelná a motorická. Objekt je vybavený rozvodom požiarnej vody s hydrantmi , rozvod domáceho tlf a TV , bleskozvodom.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy: -Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava, Štefanikova 27, IČO: 00682420 na sekciu B3 - č.bytu 13, Z 1673/02 - čz 2296/02 Vo výpise z KN, LV č. 6996 dňa 13.09.2013 je v časti C Ťarchy, pod por.č.29, zapísané záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava, Štefánikova 27, IČO: 00682420 na sekciu B3 – č.bytu 13, Z 1673/02-čz 2296/02, čo predstavuje riziko spojené s využívaním nehnuteľnosti. Podstatným rizikom vplývajúcim na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti je skutočnosť, že aj napriek skončeniu nájmu bytu z dôvodu nezaplatenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, vydaného OSBD v Michalovciach dňa 04.03.2013, nebol ohodnocovaný byt zo strany nájomníkov vyprataný ani ku dňu obhliadky t.j. 09.10.2013.
ODHAD CENY
26 000,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik v reštaurácii hotela Jalta, Nám. osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná, s.r.o.
Močarianska 1
Michalovce

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk