Dražba 3-izb.bytu, Michalovce, okres Michalovce

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 11.12.2013 09:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Michalovce, okres Michalovce
Označenie 2013/29
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

byt č.29, vo vchode 1-sekc.F na 1. posch. bytového domu A-1, s.č.3591, postaveného na pozemku parc.č.1699/3, zapísaného na LV č.6562, vedeného Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Stráňany  vo výlučnom vlastníctve: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00 172 154, podiel 1/1. Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 7383/912447

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 29 ( ďalej len byt  )  sa nachádza na 1.p. byt. domu A-1, s.č.3591, vchod 1-sekc.F, ul. Margarétova Michalovce.  Podľa projektovej a právnej dokumentácie byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je : predsieň , kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica č.29 nachádzajúca sa v technickom podlaží  bytového domu. Byt je bez loggie.  Popis, vybavenie a foto interiéru nie je možné zdokumentovať, vzhľadom k neprítomnosti nájomníkov. Vnútorné vybavenie bytu je uvažované v štandardnom prevedení bytu a je tvorené rozvodmi teplej a studenej vody , elektro , plynu ,  kanalizácie , kúrenia. Vykurovanie je ústredné teplovodné, jednotlivé miestnosti sú vykurované radiátormi. Podlahy obytných miestností sú uvažované s povrchom  plávajúce laminátové, ostatné miestnosti s povrchom PVC. Povrchy stien sú vápenné omietky. Hygienické jadro je murované. Zdravotechnické zariadenie kúpeľne pozostáva z vane a umývadla , v záchode je splachovacie WC. Dlažby a obklady stien sú keramické. Príprava TÚV je z centrálneho zdroja – kotolňa sa nachádza mimo objekt. K výbave kuchyne patrí kuchynská linka s drezom, plynový šporák a digestor. Výplne otvorov tvoria drevené dvere , plné a presklené , okná sú plastové zdvojené. Situovaný je severným smerom od centra mesta na sídlisku SNP. Prevládajúca zástavba v okolí sú viacpodlažné bytové domy a základná občianska vybavenosť. Nehnuteľnosť je situovaná v lokalite, kde dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe. Pozemok C KN parc.č.1699/3 k.ú. Stráňany je rovinatého charakteru s možnosťou napojenia na všetky IS. ( pozemok C KN parc.č.1699/3 k.ú. Stráňany, nie je predmetom znaleckého posudku )  Dopravný a peší prístup je z komunikácie mestského typu ul. Margarétova. Vplyv bežného hluku a prašnosti od dopravy. Polohu nehnuteľnosti , vzhľadom k centru mesta, komunikačným a dopravným väzbám, obchodnej a občianskej vybavenosti, hodnotím ako okrajovú. Mesto Michalovce je  okresným mestom , čomu zodpovedá občianska vybavenosť  a úrady typu okresných  miest. V meste sa nachádza obvodný úrad, mestský úrad , okresný súd , polícia , nemocnica , lekárne , základné , stredné a vysoké školstvo, kompletná sieť obchodov a služieb ,vrátane hypermarketov. Mesto Michalovce je dostupné železničnou a autobusovou dopravou , v rámci mesta je MHD.

OPIS STAVU

Bytový dom A-1, s.č.3591 je postavený na parc.č.1699/3 kat. územie Stráňany. Nachádza sa na ul. Margarétovej v Michalovciach. Bytový dom je montovaný panelový objekt , ktorý má 8 nadzemných obytných podlaží , kde sa nachádzajú byty a 1 nadzemné technické podlažie , kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice. Objekt je založený na žb pásoch s izoláciami. Stropy sú žb prefabrikované s rovným podhľadom . Schodištia sú žb prefabrikované. Bytový dom má plochú dvojplášťovú  strechu. Strešná krytina je živičná z asfaltovaných natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.  Fasáda bytového domu je vápenná zdrsnená, vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké. Okná bytov sú plastové zdvojené , v spoločných priestoroch sú plastové zdvojené. Vstupné dvere bytového domu sú plastové, presklené,   v spoločných priestoroch sú dvere drevené , hladké. Spoločnými časťami domu sa rozumejú  časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie , najmä  základy domu , strecha ,chodby ,obvodové  múry , priečelia , vchody, schodištia , spoločné terasy , podkrovia , povaly , vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia , ktoré sú určené na spoločné užívanie  , najmä výťahy , práčovne , kotolne , sušiarne , kočikárne , spoločné televízne antény , hromozvody , komíny , vodovodné , teplonosné, kanalizačné , elektrické , telefónne  a plynové prípojky a to aj v prípade ,ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Jednotlivé byty sú dostupné schodišťom a výťahom , ktorý je v každej sekcii bytového domu. Vykurovanie objektu a ohrev TÚV je zabezpečené z centrálneho zdroja tepla. Bytový dom je napojený prípojkami na verejné rozvody vody , kanalizácie , plynovod , el. energia je svetelná a motorická. Objekt je vybavený rozvodom požiarnej vody s hydrantmi , rozvod domáceho tlf a TV , bleskozvodom.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy: -1. Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v zmysle § 15,zák.č.182/93 Z.z.,v znení ďalších zákonov. -2. Vecné bremeno v zmysle § 23,zák.č.182/93 Z.z. v prospech vlastníkov bytov v dome,spočívajúce v práve stavby,vstupu a prechodu podľa GP č.33887055-2/2003. -Záložné právo v prospech záručnej a rozvojovej banky š.p.ú,Bratislava v zmysle zákonného opatrenia PFZ 297/92 Zb.§ 28b na byty: Sekcia A: byt č. 6 podiel 7424/912447, byt č. 16 podiel 5267/912447,byt č.17 podiel 3819/912447, Sekcia B: byt č. 1 podiel 5268/912447, byt č. 6 podiel 7424/912447,byt č. 8 podiel 3813/912447, byt č. 9 podiel 7431/912447,byt č.10 podiel 5261/912447,byt č.15 podiel 7438/912447, byt č. 23 podiel 3819/912447,byt č.24 podiel 7430/912447, Sekcia C: byt. č. 8 podiel 7778/912447, Sekcia D: byt č. 6 podiel 7440/912447, byt č. 7 podiel 5268/912447, byt č.15 podiel 7430/912447,byt č.18 podiel 7438/912447, Sekcia E: byt č. 3 podiel 7431/912447,byt č. 4 podiel 5267/912447, byt č. 6 podiel 7440/912447, byt č.10 podiel 5261/912447,byt č.16 podiel 5267/912447, byt č.20 podiel 3827/912447,byt č.22 podiel 5267/912447, Sekcia F: byt č. 7 podiel5064/912447, byt č.20 podiel 3813/912447, byt č.29 podiel 7383/912447, Z-1702/05-čiastočný výmaz, ČZ- 468/05, Z-285/09 - čiastočný výmaz čz-95/09, Z 2050/10 - čiastočný výmaz - Čz 440/10, Z 2431/11 – čiastočný výmaz, č.z. 429/11, Z 279/12 - čiastočný výmaz - Čz 87/12 -Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31320155, na byt č.29,2.p.,vchod : 5-sekc.A v byt. dome súp.č.3591 na parc.č.1699/3, podiel priestoru na spol. častiach a spol. zar. domu 7438/912447. V-3135/12 z.d.27.12.2012,č.z.-732/12 Vo výpise z KN, LV č. 6562 dňa 13.09.2013 je v časti C Ťarchy, pod por.č.2, zapísané záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Bratislava v zmysle zákonného opatrenia PFZ 297/92 Zb., § 28b, na byt : sekcia F, byt č.29, čo predstavuje riziko spojené s využívaním nehnuteľnosti. Podstatným rizikom vplývajúcim na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti je skutočnosť, že aj napriek skončeniu nájmu bytu z dôvodu nezaplatenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, vydaného OSBD v Michalovciach dňa 04.03.2013, nebol ohodnocovaný byt zo strany nájomníka vyprataný ani ku dňu obhliadky t.j. 09.10.2013.
ODHAD CENY
26 500,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik v reštaurácii hotela Jalta, Nám. osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná, s.r.o.
Močarianska 1
Michalovce

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk