Dražba 3-izb.bytu, Košice, okres Košice I

Vyvolávacia cena 76 000,00 €
Obhliadka 28.07.2017 o 13:00 hod. 08.08.2017 o 15:00 hod.
Konanie dražby 14.08.2017 10:15 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Košice, okres Košice I
Označenie Zn. 070/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Byt č. 3 na 1. p. bytového domu - obytný dom Trieda SNP 25, 27, 29, so súp. č. 478, vchod 25, ulica Trieda SNP v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 1767, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2, parc. č. 1768, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2 a parc. č. 1769, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1663/100000.

Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1767                      Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 258 m2

parc. č. 1768                      Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 258 m2

parc. č. 1769                      Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 256 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 1663/100000

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 15855, okres: Košice II, obec: KOŠICE - ZÁPAD, katastrálne územie: Terasa.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis bytového domu so súp. č. 478

Byt č. 3 v bytovom dome č. s. 478 je situovaný na 1. poschodí na Triede SNP 25 v Košiciach v mestskej časti Západ, sídlisko Terasa. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných časti, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä výťahy, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne, žehliarne, miestnosť pre upratovačky, WC, dielne, spoločenská miestnosť, spoločná televízna anténa, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je hodnotený byt umiestnený. Spoluvlastnícky podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a pozemku je 1663/100000. Na základe potvrdenia bol bytový dom daný do užívania v r. 1965. Bytový dom ako celok je v technickom stave primeranom veku, celý bytový dom je zateplený vrátane novej fasády, má nové vstupné dvere, nové schránky, rekonštruovaný výťah, pôvodné rozvody vody a kúrenia, bola prevedená rekonštrukcia strechy. Opotrebenie bytového domu ako celku súdny znalec stanovil lineárnou metódou na 43,33 %.

Popis bytu č. 3

Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, loggia prístupná z obývačky a komora na spoločnej chodbe pred bytom. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojka STA, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, kuchynská linka, plynový sporák, batérie, odsávač pár a radiátory okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Byt bol v minulosti čiastočne rekonštruovaný. Predmetom rekonštrukcie bola nová podlaha plávajúca laminátová v obývačke a v kuchyni, keramická dlažba v predsieni, v kúpeľni a WC, jadro bytu je pôvodné umakartové, v kúpeľni je smaltovaná jednoduchá vaňa, umývadlo so skrinkou bez batérie, batéria v kúpeľni páková spoločná so sprchou pre vaňu aj umývadlo, v kuchyni páková jednoduchá, keramický obklad je iba v kuchyni okolo sporáka, vybavenie kuchyne jednoduchá kuchynská linka 2,40 m, nerezový drez, plynový šporák, vykurovanie centrálne, radiátory plechové panelové. Rozvod elektroinštalácie je pôvodný. Byt ako celok má čiastočne zanedbanú údržbu, v danom stave je schopný plniť svoju funkciu. Jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do modernizácie a do výmeny okien. Podlahová plocha bytu vrátane komory je 69,55 m2.

 

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653, V - 12017/2006 z 4.12.2006 - 41/2007. 2, Zákonné záložné právo k bytu podľa zákona č.182/93Zz. v prospech ostatných vlastníkov bytov obyt. domu. POZNÁMKY: 1, Informatívna: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe, P-528/2017 číslo zmeny 2138/2017
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk