Dražba 3-izb.bytu, Komárno, okres Komárno

Vyvolávacia cena 15 300,00 €
Obhliadka 31.07.2017 o 14:30 hod. 08.08.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 15.08.2017 09:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Komárno, okres Komárno
Označenie 150111510
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Komárno, Katastrálny odbor, pre obec Komárno, katastrálne územie Komárno, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 3626 ako:

 

    A. byt číslo 10

  • na 4.p. vo vchode 26 nachádzajúci sa v 
  • bytovom dome (popis stavby: obytný dom) so súpisným číslom 778, na parcele číslo 2632,

B. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6613 / 227448 - ín k celku

C. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6613 / 227448 - ín k celku k pozemku:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2632, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 698 m2;

 

Predmet sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt je v pôvodnom stave. Dispozične byt pozostáva z predsiene, kuchyne, kúpeľne, WC, 3 izieb, loggie a pivnicou na prízemí. Okná sú drevené zdvojené, podlahy obytných priestorov tvoria drevené parkety a kobercovina, ostatné podlahy sú z PVC. Stropy sú s rovným podhľadom, vnútorrné omietky sú hladké. Dvere sú prevažne drevené plné. Záchod je nový splachovací bez umývadla. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo. Výtokové armatúry sú nerezové pákové. Bytové jadro je pôvodné. V kuchyni je nová kuchynská linka na báze dreva, drez je nerezový s novou nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový s digestorom, keramický obklad stien je za šporákom a drezom. Elektrická inštalácia svetelná - ističe. Vykurovanie je centrálne merané, radiátory sú článkové. Príprava teplej úžitkovej vody je centrálna meraná.

Byt je v dobrom stavebnotechnickom a vizuálnom stave, údržba bola pravidelná.

 

 

Podlahová plocha bytu bez pivnice 60,82m2

Podlahová plocha pivnice: 5,27m2

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti.

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Žiadne. Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Nitra, Štefánikova 9, kancelária dražobníka na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk