Dražba 3-izb.bytu, Kolárovo, okres Komárno

Vyvolávacia cena 63 500,00 €
Obhliadka 21.06.2024 o 15:00 hod. 06.06.2024 o 15:00 hod.
Konanie dražby 26.06.2024 10:00 hod.
Kategória 3-izb. byt
Lokalita Kolárovo, okres Komárno
Označenie DD 142024
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 7119, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre obec Kolárovo, kat. úz. Kolárovo, a to konkrétne:

 

  • Byt č. 12, nachádzajúci sa na 5. p., vo vchode č. 11, v bytovom dome so súp. č. 1136, postavenom na pozemku reg. „C“, parc. č. 1498 (Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1498 pod stavbou s. č. 1136 je evidovaný na liste vlastníctva č. 4941, pričom parcela je vo vlastníctve mesta Kolárovo),
  • Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti  5927/321870

 

Spoluvlastnícky podiel k vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti o veľkosti 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalecký posudok bol vypracovaný v súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o dobrovoľných dražbách.

 

Budova obytného domu so súp. č. 1136, sa nachádza na pozemku s parc. č. 1498 v kat. ú. Kolárovo, obec Kolárovo, na ulici Partizánska. Budova bytového domu bola postavená v 80-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 1986, čo zistené na základe potvrdenie Mesta Kolárovo č. 2016/1051-79 zo dňa 08.11.2016, o zahájení užívania stavby. Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrikovaných panelov, s ôsmimi nadzemnými podlažiami, úplným podpivničením - technické podlažie (teplovodné vedenia a sklady pre byty) a plochou strechou. Budova má tri samostatné vchody, každý vchod je vybavený osobným výťahom. V budove nie sú evidované nebytové priestory. V obytnom dome sa nachádza celkom 48 bytov, v každom vchode 16. Budova je založená na železobetónových pilotách, ktoré sú v hlaviciach spájané železobetónovým roštom.

Obvodový plášť je pórobetónový hrúbky 0,30 m + kontaktné zateplenie z polystyrénu hr. 0,08 m, s jednoduchou povrchovou akrylátovou omietkou (v roku 2009 - bola vykonaná rekonštrukcia budovy). Plné panely sú spínané z pórobetónových prvkov. Panely s otvormi sú spínané v skladbe závislej na veľkosti a tvare otvorov (okná, balkónové dvere). Atika je pórobetónová hrúbky 0,30 m, skladobnej výšky 0,60 m, dĺžka je zhodná s dĺžkou obvodového dielca. Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová nevetraná bezspádová plochá strešná konštrukcia. Strecha je s vnútorným odtokom. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov a vetracie nadstavce. Krytina strechy je jednoduchá lepenková - viacvrstvová + tepelná izolácia z minerálnej rohože hr. 0,15 m. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Zvislé nosné steny sú železobetónové dielce hrúbky 0,15 m jednotnej výšky 2,65 m. Staticky sú v objekte uvažované ako steny z prostého betónu. Priečky sú betónové, hrúbky 0,08 m.

Výťahy sú osadené vo výťahových šachtách vytvorených z priestorových železobetónových dielcov rozmerov 1,66 x 1,68 m. Strojovne výťahov sú na streche objektu. Vykurovanie je pôvodné, s centrálnym diaľkovým dodaním tepla (vykurovacej vody) a teplej úžitkovej vody. Elektroinštalácia je čiastočne nová - svetelná ako i motorická. Bleskozvod je realizovaný. Vnútorný vodovod je z oceľového potrubia (pôvodné), kanalizácia - zvislé zvody - sú vyhotovené ako zliatinové. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. V objekte je aj vnútorný rozvod plynu len pre sporáky v kuchyniach. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v každom byte, resp. celkovo v každom vstupe (vchode).

 

Samotný Byt č. 12 sa nachádza na 5. poschodí (6. nadzemnom podlaží) budovy. Pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kuchyne a základného príslušenstva (kúpeľňa, loggia, chodba, splachovací záchod). Byt nebol počas užívania rekonštruovaný, je bez dispozičnej zmeny. Steny bytu sú omietnuté - stierkové, obklady stien sú pôvodné, štandardné vyhotovenie. Nášľapná vrstva podlahy v obytných miestnostiach tvoria prevažne pôvodné prilepené PVC povlakové krytiny, v ostatných miestnostiach sú taktiež pôvodné prilepené PVC povlakové krytiny. Okná na byte sú nové plastové ( z roku 2009 ), dvere sú hladké plné drevené do kovových zárubní, vstupné dvere taktiež drevené. Vybavenie kuchyne pozostáva: plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač par, drez oceľový smaltovaný, kuchynská linka je na báze dreva. Zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú všetky pôvodné (vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo). Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací. Inštalačné jadro je pôvodné. Obklady sa nachádzajú v kúpeľni, v kuchyni. Byt je napojený na verejný vodovod, rozvod elektriny, telefónu a káblový rozvod televízie. Odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému. Byt je napojený na diaľkové ústredné vykurovanie s centrálnou dodávkou teplej vody, radiátormi oceľovými panelovými. Meranie spotreby energie je zabezpečené priamo v byte. Podlahová plocha bytu bez loggie je 59,96 m2. Loggia je o výmere 3,09 m2.

 

Predpokladanú životnosť stavby bytového domu, vzhľadom na technický stav zistený pri miestnej obhliadke - ktorý zodpovedá veku a konštrukčnému systému, určil znalec na 90 rokov.

 

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva.

 

Spoločnými časťami domu: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, určené na spoločné užívanie sa. Sú nimi najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

 

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Sú nimi najmä: kočikáreň, sušiareň, práčovňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, telefónne prípojky plynové prípojky, vzduchotechnika a pod.

 

Príslušenstvom domu je vodovodná a kanalizačná šachta.

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Obytný dom so súp. č. 1136 sa nachádza na ulici Partizánska, orientačné číslo 9-13, v meste Kolárovo, na pozemku s parc.č.1498, medzi stavbami obdobných obytných domov so štandardným vybavením, na sídlisku v samotnom centre mesta - v centrálnej mestskej zóne. V čase vykonania posudku dopyt po obdobnej nehnuteľnosti ako je ohodnocovaná nehnuteľnosť v danej lokalite je v rovnováh v porovnaní s ponukou. Skladba obyvateľstva v obytnom dome - na sídlisku - je vysoká. Orientácia bytu je južné-juhovýchodné. Pred budovou obytného domu je možnosť parkovania na parkovisku, resp. vedľa miestnej komunikácie. Mesto Kolárovo je obec s počtom obyvateľov nad 5000 do 15000, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov; základná, stredná a učňovská škola, zdravotné stredisko a lekárne; kultúrne stredisko, kino, športové zariadenia, reštaurácie, ubytovne; mestský úrad, pošta a banka. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby je les, park a vodná nádrž do vzdialenosti 1000 m, skanzen a mŕtve rameno Malého Dunaja.

OPIS STAVU

Viď opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Navrhovateľ dražby má zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo navrhovateľa vzniklo na základe ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv, z ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a za výkon správy, na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vzniklo ako 1. v poradí. Záložné práva na liste vlastníctva: - Zákonné záložné právo Z-3327/2010 v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestoroch v dome v zmysle § 15 zák.NR SR č. 182/1993 Z.z. na byt č. 12, 5.posch., vchod: 11 v obytnom dome so súp.č. 1136 na parc."C" č. 1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870, vlastník: Szabóová Oľga rod. Soókyová, nar. 03. 07. 1964. v 4/6,Szabóová Beáta r.Szabóová v 1/6,Szabó Zoltán r.Szabó v 1/6.v.z.882/10. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 401EX 717/20 z 13.01.2021 v prospech oprávneného:KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové, IČO:24785199 v zast.:ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, Námestie sv.Egídia 42/97, 058 01 Poprad, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498 vo vlastníctve: Szabóová Oľga rod.Soókyová, nar.03. 07.1964 v podiele 4/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-201/2021. - Exekučný príkaz 401EX 831/20 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500/03 Hradec Králové, IČO: 24785199, na byt č.12, posch.č.5, vchod č.11 v obytnom dome s.č.1136 na parc.reg."C"č.1498 podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckypodiel k pozemku parc.č.1498 v podiele 5927/321870, vlastník bytu Szabóová Oľga r.Soókyová nar.3.7.1964 v podiele 4/6, (Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor Mgr. Mária Ághová), Z-1879/2021. - Exekučný príkaz 401EX 71/21 z 27.01.2022 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 na byt č.12, 5.p., vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na pozemku registra "C" parc. č. 1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870 na podiel 4/6 vlastníka Szabóová Oľga rod.Soókyová, nar.03. 07.1964 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-635/2022. - Exekučný príkaz 401EX 1421/21 zo dňa 18.02.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: Szabóová Oľga rod.Soókyová, nar.03. 07.1964 v podiele 4/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870, (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-1172/2022. - Exekučný príkaz 401EX 1439/21 zo dňa 7.3.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: Szabóová Oľga rod.Soókyová, nar.03. 07.1964 v podiele 4/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870, (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-1537/22. - Exekučný príkaz 401EX 297/22 zo dňa 3.6.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: Szabóová Oľga rod.Soókyová, nar.03. 07.1964 v podiele 4/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870, (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-3681/22. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 247EX 300/18-PS zo dňa 28.01.2020, Z-713/2020 v prospech oprávnenému:Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO:35937874, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so s.č.1136 na parcele registra "C"č.1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti:5927/321870 (vlastník:Szabóová Beáta r.Szabóová, nar.10.03.1987 v podiele 1/6) Exekútorský úrad Nitra, Mgr.Stanislav Polák - súdny exekútor. - Exekučný príkaz EX 247EX 383/19, Z-773/2020 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, na na byt.č.12, posch.č.5, vchod č.11 v obytnom dome s.č.1136 na parc.reg."C"č.1498, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.1498 v podiele 5927/321870, vlastník bytu Szabóová Beáta r.Szabóová nar.10.3.1987, (Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák). - Exekučný príkaz EX 247EX 855/20 zo dňa 15. 03. 2021, zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874 na byt nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 1136, postavenom na parc. "C" č. 1498, byt č. 12, 5. poschodie, vchod: 11, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870, na podiel 1/6 vlastníka Szabóová Beáta, rod. Szabóová, nar. 10. 03. 1987. (Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák), Z-1858/2021. - Exekučný príkaz 401EX 71/21 z 27.01.2022 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 na byt č.12, 5.p., vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na pozemku registra "C" parc. č. 1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870 na podiel 1/6 vlastníka Szabóová Beáta rod.Szabóová, nar.10.03.1987 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-635/2022. - Exekučný príkaz 401EX 1421/21 zo dňa 18.02.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: Szabóová Beáta rod.Szabóová, nar.10.03.1987 v podiele 1/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870, (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-1172/2022. - Exekučný príkaz 401EX 1439/21 zo dňa 7.3.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: vo vlastníctve: Szabóová Beáta rod.Szabóová, nar.10.03.1987 v podiele 1/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-1537/22. - Exekučný príkaz 401EX 297/22 zo dňa 3.6.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: vo vlastníctve: Szabóová Beáta rod.Szabóová, nar.10.03.1987 v podiele 1/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-3681/22. - Exekučný príkaz 247EX843/20-PS zo dňa 2.1.2023 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 na byt č.12, 5.p., vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na pozemku registra "C" parc. č. 1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870 na podiel 1/6 vlastníka Szabóová Beáta rod.Szabóová, nar.10.03.1987 (Exekútorský úrad Nitra, Mgr.Stanislav Polák - súdny exekútor), Z-13/2023. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 247EX 649/21-PS zo dňa 12.5.2023 v prospech oprávnenému:Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO:35937874, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so s.č.1136 na parcele registra C KN s parcelným číslom 1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti:5927/321870 (vlastník:Szabóová Beáta r.Szabóová, nar.10.03.1987 v podiele 1/6) Exekútorský úrad Nitra, Mgr.Stanislav Polák - súdny exekútor,Z-2595/2023. - Exekučný príkaz EX 247EX 168/22 zo dňa 14. 11. 2023, zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874 na byt nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 1136, postavenom na pozemku registra CKN, parc. č. 1498, byt č. 12, 5. poschodie, vchod: 11, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870, na podiel 1/6 vlastníka Szabóová Beáta, rod. Szabóová, nar. 10. 03. 1987. (Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák), Z-5756/2023. - Exekučný príkaz 401EX 71/21 z 27.01.2022 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 na byt č.12, 5.p., vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na pozemku registra "C" parc. č. 1498, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870 na podiel 1/6 vlastníka Szabó Zoltán rod.Szabó, nar.24.02.1983 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z635/2022. - Exekučný príkaz 401EX 1421/21 zo dňa 18.02.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: Szabó Zoltán rod.Szabó, nar.24.02.1983 v podiele 1/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870, (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-1172/2022, v.z.284/2022. - Exekučný príkaz 401EX 1439/21 zo dňa 7.3.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky, na byt č.12/5, vchod č.11 v obytnom dome so súp.č.1136 na parcele registra "C" č. 1498, vo vlastníctve: vo vlastníctve:Szabó Zoltán rod.Szabó nar.24.02.1983 v podiele 1/6, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870 (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-1537/22. - Exekučný príkaz 401EX 297/22 zo dňa 3.6.2022 na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného:Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná č.16, 945 01 Komárno, IČO:00170984, v zast.:JUDr.Matej Pekarik, Výpalisko 19, 940 02 Nové Zámky na byt č.12/5, vchod č.11, v obytnom dome so súp. č.1136, na pozemku parc.registra "C" č.1498 (vo vlastníctve:Szabó Zoltán r.Szabó, nar.24.02.1983 v podiele 1/6), podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti:5927/321870, (Exekútorský úrad Levice, Mgr.Mária Ághová - súdny exekútor), Z-3681/22.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná 16, 945 01 Komárno, Zasadacia miestnosť
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Regionálna dražobná, s. r. o.
Šafárikova 1522/43
Galanta

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk