Dražba 2-izb.bytu, Záhorská Ves, okres Malacky

Vyvolávacia cena 44 100,00 €
Obhliadka 28.08.2017 o 14:00 hod. 17.08.2017 o 14:00 hod.
Konanie dražby 05.09.2017 14:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Záhorská Ves, okres Malacky
Označenie Zn. 081/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Byt č. 1 na prízemí bytového domu – 8 bj Strojstav, so súp. č. 561, vchod 0, ulica Hlavná v Záhorskej Vsi, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 768/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5879/51314.

Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 768/4                           Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 151 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5879/51314

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, LV č. 1726, okres: Malacky, obec: ZÁHORSKÁ VES, katastrálne územie: Záhorská Ves.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis bytového domu so súp. č. 561

Obytný dom je panelový s jedným vchodom, s ôsmimi bytmi, 4 poschodiami s bytmi, jedným poschodím pre spoločné priestory. Strecha je plochá s krytinou z natavovacích asfaltových pásov. Sú spojené spolu tri obytné domy. Dom je zateplený a zmodernizovaný. Nachádza sa na ulici Hlavná 561/137. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné prízemné priestory.

Popis bytu č. 1

Byt č. 1 sa nachádza na prízemí s primeranou údržbou. Stropy sú s rovným podhľadom, steny sú vymaľované, podlahy obytných miestností plávajúce, ostatné keramická dlažba. Okná sú drevené, dvere drevené v zárubniach. Kúpeľňa je s vaňou, kuchyňa s plynovým šporákom a nerezovým drezom. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálna s napojením na vonkajšie rozvody tepla. Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a podiel na pozemku je 5879/51314. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, a pivnica. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 58,64 m2.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, - zákonné záložné právo podľa § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. - 90/14 2, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5053280037 a zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 5053977133 zo dňa 21.03.2014 na byt č.1 na prízemí bytového domu sč. 561 na parc.č. 768/4 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5879/51314 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku C-KN parc.č. 768/4 v zmysle Záložnej zmluvy V-1175/14, právopl. 16.04.2014. 88/14 3, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, vzniknutej zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5053280037 zo dňa 21.03.2014 a zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 5059692833 zo dňa 30.07.2014 na byt č. 1, prízemie v bytovom dome sč. 561 na parc.č. 768/4 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5879/51314 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C-KN parc.č. 768/4 v zmysle Záložnej zmluvy V-3489/14, právopl. 05.09.2014. - 293/14 4, - zákonné záložné právo podľa § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. - 90/14 5, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5053280037 a zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 5053977133 zo dňa 21.03.2014 na byt č.1 na prízemí bytového domu sč. 561 na parc.č. 768/4 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5879/51314 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku C-KN parc.č. 768/4 v zmysle Záložnej zmluvy V-1175/14, právopl. 16.04.2014. 88/14, 90/14 6, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, vzniknutej zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5053280037 zo dňa 21.03.2014 a zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 5059692833 zo dňa 30.07.2014 na byt č. 1, prízemie v bytovom dome sč. 561 na parc.č. 768/4 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5879/51314 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C-KN parc.č. 768/4 v zmysle Záložnej zmluvy V-3489/14, právopl. 05.09.2014. - 293/14 7, Z-2784/2017: Exekučný príkaz EX 9655/17-9 MV zo dňa 14.06.2017 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 - Exekútorský úrad Bratislava, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava , súdna exekútorka JUDr. Eva Falisová. - 271/17 POZNÁMKY: 1, P-13/17: Oznámenie o výkone záložného práva záložným veriteľom Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, na Bielenisku č.4, 902 01 Pezinok, IČO: 170364 formou dobrovoľnej dražby. - 10/17 2, P-158/2017: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva V-1175/14 a V-3489/14 záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653, formou dobrovoľnej dražby. - 216/17 3, P-13/17: Oznámenie o výkone záložného práva záložným veriteľom Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, na Bielenisku č.4, 902 01 Pezinok, IČO: 170364 formou dobrovoľnej dražby. - 10/17 4, P-158/2017: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva V-1175/14 a V-3489/14 záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653, formou dobrovoľnej dražby. - 216/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská, Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk