Dražba 2-izb.bytu, Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena 33 300,00 €
Obhliadka 13.12.2023 o 14:30 hod. 01.12.2023 o 14:30 hod.
Konanie dražby 19.12.2023 11:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš
Označenie 5150523
Stav upustená
Kolo 2. kolo
PREDMET DRAŽBY

byt  č.:                                                                                 26

                                               poschodie:                                                                         3.

                                               vchod:                                                                                 9

                                               nachádzajúci sa v obci:                                                 Veľký Krtíš

                                               katastrálne územie:                                                        Veľký Krtíš

                                               súpisné číslo bytového domu:                                    762

                                               postavený na par. registra „C“ č.:                             2981 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 780 m2 ( právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 762 je evidovaný na liste                 vlastníctva č. 1910)

vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ,na príslušenstve vo výške: 58/2344

                                               zapísaný na liste vlastníctva č.:                                  1909

                                               pre katastr. územie:                                                        Veľký Krtíš

                                               Okresným úradom - katastrálny odbor:                 Veľký Krtíš

spoluvlastnícky podiel k zastavanému pozemku KN-C, parc. č. 2981– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 780 m2, kat. územie Veľký Krtíš vo výške: 192/7800

zapísaný na liste vlastníctva č.:                                  1910

                                               pre katastr. územie:                                                        Veľký Krtíš

                                               Okresným úradom - katastrálny odbor:                 Veľký Krtíš

v spoluvlastníckom podiele 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 26, ul. Venevská č.s. 762, vchod 9, k.ú. Veľký Krtíš

 

POPIS

Byt č. 26 sa nachádza v bytovom dome č.s. 762, na 3. poschodí / 3.p., vchod č. 9, ul. Venevská, na parcele č. 2981, v okresnom meste Veľký Krtíš. Jedná sa o 2-izbový byt s príslušenstvom. Bytový dom je situovaný na bežnom sídlisku, v lokalite zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti . Dom je napojený na inžinierske siete, a to: elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia, plyn a teplovod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1973 podľa potvrdenia správcu bytov Realbyt Veľký Krtíš, v prílohe tohto znaleckého posudku.

 

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU: 5 podlažný bytový dom má 4 vchody, z toho v 1. nadzemnom podlaží sú 2 byty, spoločné priestory, zariadenia a pivnice k jednotlivým bytom, na ostatných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky. Bytový dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú montované panelové steny, ktoré boli zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, s novou vonkajšou silikátovou omietkou. Priečky sú montované panelové, hr.150 mm a 80 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodisko je dvojramenné, železobetónové, prefabrikované. Strecha je plochá, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má výťah. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové s automatickým otváraním, okná v spoločných priestoroch sú nové plastové. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenné hladké, obklady spoločných priestorov nie sú realizované. Podlahy v spoločných priestoroch vstupu, na podestách a schodoch sú z keramickej dlažby, v pivniciach sú betónové. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky, vetracie rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Predpokladanú celkovú životnosť panelového bytového domu vzhľadom na konštrukciu, použité materiály a údržbu stanovujem 100 rokov. Skutkový stav bytového domu zodpovedá veku, opotrebeniu a bežnej údržbe.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE BYTU: Predmetný byt sa nachádza na 3./3. poschodí (5.NP/5.NP) bytového domu, v strednej sekcii. Dispozícia bytu: obývacia izba, izba, jedálenský kút, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, komora a loggia. Byt nebol sprístupnený, preto sa uvažuje s konštrukčným a materiálovým vybavením v štandardnom vyhotovení, okrem okien, ktoré sú plastové a vykurovanie v byte radiátormi s meračmi tepla. Omietky stien vápenné hladké. Obklady kúpeľne a WC z bežnej keramickej dlažby. Podlahy obytných izieb z PVC, podlaha kúpeľne, WC a predsiene je z bežnej keramickej dlažby. Interiérové dvere hladké alebo dyhované. Okná nové plastové. Kúrenie a teplá voda sú centrálne, na liatinových a plechových rebrovaných radiátoroch sa nachádzajú regulátory a merače spotreby tepla. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom a bežnou vodovodnou batériou, odsávač pár a elektrický alebo plynový sporák. Bytové jadro montované, umakartové. V kúpeľni smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, s bežnými vodovodnými batériami, v samostatnom WC je splachovací záchod kombi.

 

                                                               Podlahová plocha:

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Podlahová plocha bytu podľa LV: 58,0

                                   58,00

Vypočítaná podlahová plocha

                                   58,00

loggia

1,49

 

Pozemok parc. registra „C“ č.:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku

Výmera podielu [m2]

2981

zastavaná plocha a nádvorie

780,00

1/1

192/7800

19,20

 

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 192/7800 na pozemku KN-C parcelné číslo 2981 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 780 m2, ktorý sa nachádza v okresnom meste Veľký Krtíš, na sídlisku, v lokalite vhodnej na bývanie. V okolí sú bytové domy so štandardným vybavením, obchody, budovy občianskej vybavenosti a základná a materská škola. Technické vybavenie pozemku inžinierskymi sieťami - elektrická energia, vodovod, kanalizácia, plyn a teplovod. Dopravná dostupnosť autobusovou dopravou, v mestách bez možnosti využitia MHD. Povyšujúcim faktorom je zvýšený záujem o kúpu.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (reštaurácia – na prízemí)
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
LICITOR group, a.s.
Tajovského 5
Žilina

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk