Dražba 2-izb.bytu, Trebišov, okres Trebišov

Vyvolávacia cena 33 400,00 €
Obhliadka 08.08.2017 o 13:00 hod. 28.07.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 14.08.2017 09:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Trebišov, okres Trebišov
Označenie Zn. 062/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Byt č. 15 na 5. p. bytového domu, Komenského 7,5,3,1, so súp. č. 2108, vchod 7, ulica Komenského v Trebišove, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 3160/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 801 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 126/10000.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 3160/4            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 801 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 126/10000

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 5019, okres: Trebišov, obec: TREBIŠOV, katastrálne územie: Trebišov.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis bytového domu so súp. č. 2108

2-izbový byt č. 15 na 5. poschodí je v bytovom dome, číslo súpisné 2108 na Komenského ulici č. 7 v okresnom meste Trebišov. Tento bytový dom je typickým predstaviteľom unifikovanej konštrukčnej sústavy s oblastnou modifikáciou, ktorá je tvorená železobetónovými panelmi v priestorovom usporiadaní. Bytový dom je samostatne stojací, má 8 nadzemných podlaží vrátane prízemia. Má štyri vchody, v ktorých je po 21 bytov, spolu je v bytovom dome 84 bytov. Na prízemí sa nachádzajú pivnice pre byty a spoločné priestory. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskom a výťahom. Stavba je v technickom stave primeranom jeho veku, má dobrú údržbu, samotný byt má dobrú údržbu. Celý bytový dom bol v r. 2012 zateplený, bola rekonštruovaná strecha a má vymenené rozvody vody a kanalizácie. Celkovú životnosť bytového domu súdny znalec stanovil na 100 rokov.

Popis bytu č. 15

Byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou, chodbou do kuchyne, kuchyňou, kúpeľňou, WC a dvomi izbami s prístupom z verejne prístupného schodiska. Izba na západnej strane bytu má loggiu. Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. Stavebné úpravy na byte boli vykonané - murované jadro, bol prevedený keramický obklad kúpeľne, WC a kuchyne, v kúpeľni je sprchový box, zabudované umývadlo, pákové batérie, WC závesné so zabudovanou nádržkou, v predsieni, kuchyni, kúpeľni a WC je keramická dlažba, v izbách sú plávajúce laminátové podlahy, v kuchyni bola vymenená kuchynská linka bežného štandardu, plynový šporák, nerezový drez, odsávač pár, páková batéria, pôvodné okná boli vymenené za okná plastové, v byte je rekonštruovaný rozvod elektroinštalácie. Dvere vchodové do bytu sú pôvodné s koženkou, do izieb pôvodné biele hladké, do kúpeľne dvere laminátové v obložkovej zárubni. Statické, technické alebo hygienické poruchy pri obhliadke bytu neboli zistené. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 56,01 m2

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, Pod V 1389/10 zriadenie záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: byt č.15/5.posch. v bytovom dome č.s.2108 na p.č.3160/4 podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku v 126/10000 - 1245/10 2, Z 3694/15 - Zákonné záložné právo podľa § 15 zák. č. 182/1993 v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č.15/5.poschodie bytového domu súp.č.2108 na parc.č. 3160/4, podiel na spoločných častiach spoločných zariadeniach domu a pozemku v podiele 126/10000, zo dňa 17.12.2015.- č.z.4084/15 POZNÁMKY: 1, P 23/16 - Poznamenáva sa, VIAM - Dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO: 44166591 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti byt č.15 na 5.poschodí vchod č.7 v bytovom dome č.s.2108 na C KN p.č.3160/4 podiel na spoločných častiach spoločných zariadeniach domu a pozemku v podiele 126/10000 zo dňa 18.1.2016 - 133/16 2, P-133/2017-Poznamenáva sa - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva registrovaným v katastri nehnuteľnosti pod V 1552/2016 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: byt č.15/5.poschodie, vchod č.7 v bytovom dome s.č.2108 na parc.č.3160/4 podiel na spoločných častiach spoločných zariadeniach domu a pozemku v 126/10000, zo dňa 27.03.2017 - 571/17 INÉ UDAJE: 1, Zápis chránených ložiskových území Z 1325/07 - 1084/07 2, Žiadosť o dopísanie čísel vchodov. R 162/11 - 866/11
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk