Dražba 2-izb.bytu, Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota

Vyvolávacia cena 23 300,00 €
Obhliadka 01.08.2017 o 10:30 hod. 08.08.2017 o 10:30 hod.
Konanie dražby 17.08.2017 10:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota
Označenie DU-POS DD 24-2017
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2783

Rimavská Sobota

Tomášová

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5838/742434  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

833/17

Zastavané plochy a nádvoria

1322

           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

318

Rimavská Sobota

Tomášová

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5838/742434 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1649

833/17

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

35

4. p.

J. Bodona 1649/8

57,33

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s 9 nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1982 s piatimi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z liateho teraca. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Rekonštrukcia bytového domu pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, strešnej konštrukcie, výmeny okien a vchodových dverí za plastové. Fasáda bytového domu je zhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Byt č. 35 sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v stredovej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1982.

Byt č. 35 pozostáva z dvoch obytných miestností, 1 izba je predelená na 2 izby a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba a pivnica na 1.nadzemnom podlaží. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, ktorá pozostávala z čiastočnej výmeny podláh, rekonštrukcie kuchyne a kúpeľne.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, plynovú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia.  Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory panelové s pomernými meračmi tepla. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové vybavené PVC žalúziami. Vnútorné dvere plné hladké. Vnútorné úpravy povrchov  stien a stropov hladká omietka. Podlahu v obytných tvorí PVC, v kuchyni a kúpeľni keramická dlažba. Kúpelňa vybavená sprchovacím kútom, umývadlom s páčkovou batériou. WC vybavené záchodovou misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou dĺžky 1,8 m vyrobenou z materiálu na báze dreva, nerezovým  drezom s páčkovou  batériou a plynovým sporákom s odsávačom pár.

Byt je v dobrom technickom stave, štandardne vybavený a dobre udržiavaný.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s 9 nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1982 s piatimi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z liateho teraca. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Rekonštrukcia bytového domu pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, strešnej konštrukcie, výmeny okien a vchodových dverí za plastové. Fasáda bytového domu je zhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Byt č. 35 sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v stredovej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1982.

Byt č. 35 pozostáva z dvoch obytných miestností, 1 izba je predelená na 2 izby a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba a pivnica na 1.nadzemnom podlaží. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, ktorá pozostávala z čiastočnej výmeny podláh, rekonštrukcie kuchyne a kúpeľne.

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, plynovú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia.  Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory panelové s pomernými meračmi tepla. Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové vybavené PVC žalúziami. Vnútorné dvere plné hladké. Vnútorné úpravy povrchov  stien a stropov hladká omietka. Podlahu v obytných tvorí PVC, v kuchyni a kúpeľni keramická dlažba. Kúpelňa vybavená sprchovacím kútom, umývadlom s páčkovou batériou. WC vybavené záchodovou misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou dĺžky 1,8 m vyrobenou z materiálu na báze dreva, nerezovým  drezom s páčkovou  batériou a plynovým sporákom s odsávačom pár.

Byt je v dobrom technickom stave, štandardne vybavený a dobre udržiavaný.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 318: - Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstvu i k pozemku zastavaného domom v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z.-Z589/2003-123/2003 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na byt č. 35, podľa zmluvy V 3156/2012, povolené dňa 28.12.2012 - 802/2012, - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného AB 1 B. V., Strawinskylaan 933, Amsterdam od Exekútorského úradu Trnava (JUDr. Adriana Juhásová) na byt č. 35, podľa EX 1041/2015-10 (Z 3827/2016), zapísané dňa 02.11.2016 - 675/16 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava 26, od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing Ján Gasper,PhD.), na byt č. 35, podľa EX 264/16 (Z 469/2017), zapísané dňa 09.02.2017 - 91/17; LV č. 2783: - Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstvu i k pozemku zastavaného domom v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. podľa Z 589/2003-123/2003 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na pozemok C KN parc. č. 833/17, podľa zmluvy V 3156/2012, povolené dňa 28.12.2012 - 802/2012, - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného AB 1 B. V., Strawinskylaan 933, Amsterdam od Exekútorského úradu Trnava (JUDr. Adriana Juhásová) na pozemok C KN parc.č. 833/17, podľa EX 1041/2015-10 (Z 3827/2016), zapísané dňa 02.11.2016 - 675/16 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava 26, od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing Ján Gasper,PhD.), na pozemok C KN parc.č. 833/17, podľa EX 264/16 (Z 469/2017), zapísané dňa 09.02.2017 - 91/17; Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk