Dražba 2-izb.bytu, Partizánske, okres Partizánske

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 09.01.2023 o 08:30 hod. 23.01.2023 o 08:30 hod.
Konanie dražby 30.01.2023 16:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Partizánske, okres Partizánske
Označenie 003/2023
Stav výsledok
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Partizánske, obec: Partizánske, katastrálne územie: Partizánske, zapísané v evidencii Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3357, a to konkrétne:

  • byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. p. obytného domu so súpisným číslom 198, vchod: 15 v Partizánskom (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 3128 o výmere 792 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5960/212550 (ďalej len ako „predmet dražby“).
OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 3 na 1. poschodí v Dome so súpisným číslom 198, katastrálne územie Partizánske

Byt č. 3 sa nachádza na 1. poschodí Domu. Dom je v užívaní od roku 1960. Má tri nadzemné podlažia a jedno polozapustené technické podlažie. Dom má 4 samostatné vchody (obytné sekcie).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 3 pozostáva z dvoch obytných miestností a základného príslušenstva (predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a kobka v pivničných priestoroch).

Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 59,60 m2 (vrátane plochy pivnice o výmere 7,68 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Strecha je valbová. Povrchová vonkajšia úprava obvodových stien je pôvodná. Schody sú s povrchom z liateho terazza, schodiskové podesty sú z terasovej dlažby, vstupné vestibuly a chodby sú z terazzovej dlažby. Vstupné dvere sú pôvodné. Dom neprešiel žiadnou významnou obnovou, je bez zateplenia a bez zásadných rekonštrukcií.

 

Byt

Ohrev vody je zabezpečený elektrickým bojlerom, kúrenie je riešené plynovými gamatkami. Byt je napojený na miestny vodovod, rozvod elektriny, plynu a kanalizáciu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

OPIS STAVU

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 b) Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva Správou majetku mesta n.o. Partizánske, c) Záložné právo k bytu v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome na základe § 15 ods. 1 zák. č. 182/93 Zb., podľa V 1098/99. d) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 1296/18. e) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 215 EX 11/2021 (súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík). f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 215 EX 498/2021 (súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík).
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 288/2022 zo dňa 25.11.2022, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Tomášom Nádaským: 51.800,- EUR (slovom: päťdesiatjedentisícosemsto EURO)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
salónik Prezident na 3.poschodí hotela Elizabeth, na ulici Gen. M.R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk