Dražba 2-izb.bytu, Nižná, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena 17 200,00 €
Obhliadka 23.06.2016 o 13:00 hod. 30.06.2016 o 11:00 hod.
Konanie dražby 14.07.2016 10:30 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Nižná, okres Tvrdošín
Označenie DU-POS DD 193-2015
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1759

Tvrdošín

Nižná

Tvrdošín

Nižná

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6660/82250  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

721

Zastavané plochy a nádvoria

332

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6660/82250 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

460

721

Obytný dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

9

3.p.

Závodná 460

66,6

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom má  podzemné podlažie  a tri  nadzemné podlažia . V  podzemnom podlaží  je ,  práčovňa , sušiareň, kočikáreň ,strojovňa, sklad, chodby  a pivnice k bytom . V nadzemných podlažiach sú byty. Bytový dom je prístupný z asfaltového chodníka  pred domom. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovodu,  verejnú kanalizáciu diaľkové ústredné vykurovanie. Stavba je založená na betónových základoch. Obvodové steny murované konštrukčnej hrúbky obvodových stien 45 cm. Deliace priečky murované. Stropy sú prefabrikované železobetónové. Schody a podesty  prefabrikované s povrchom liate terazzo. Strecha  stanová . Krytina  z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky  vápenné hladké  .  Vnútorné omietky vápenné hladké.  Dvere spoločných priestorov hladké a zasklené ,  vstupné dvere  sú plastové. Okná na  spoločných priestoroch  a na bytoch plastové. Podlaha prevláda betónová s poterom. Vykurovanie ústredné  napojené na centrálnu sieť, vykurovacie telesá z oceľových registrov.  Dom je chránený bleskozvodom. V dome je rozvod teplej a studenej vody v pozinkovanom potrubí . Kanalizácia v plastovom potrubí.  Dom je užívaný podľa výpočtového listu od roku 1958. Vek domu k roku ohodnotenia je 2016-1958 = 42 rokov. Dom je užívaný riadne udržovaný , životnosť rátam analytickou metódou.

Popis bytu

Byt  je umiestnený v  treťom podlaží bytového domu v krajnej   sekcii . Pozostáva z dvoch izieb , kuchyne, špajze ,kúpeľne , WC, predsiene. K bytu patria aj dve  pivnice umiestnená v suteréne domu. Byt je napojený na elektrickú energiu, teplú a studenú vodu, kanalizáciu,  ústredné vykurovanie. Obvodové steny sú murované z tehál, deliace priečky murované,  jadro murované . Strop železobetónový panelový.  Vnútorné omietky vápenné hladké. Keramický obklad je v kuchyni pri sporáku a dreze a  v kúpeľni s obloženou vaňou. Dvere hladké a zasklené, okná  plastové so žalúziami. Podlaha v  izbách  v chodbe plávajúca  ,  kúpeľni  a  WC je keramická dlažba. V pivniciach je cementový   poter. Vykurovanie ústredné, radiátory oceľové typ KORAD . Vykurovanie je aj kozubom . V kúpeľni je  vaňa a  umývadlo .  WC  je samostatné. V kuchyni je elektrický sporák s keramickou platňou , kuchynská linka z materiálu na báze dreva, drezové umývadlo nerezové , umývačka riadu. V kúpeľni je vaňa a umývadlo . WC je samostatné. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Do bytu je privedený domáci telefón s vrátnikom.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných  častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami sú:  základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné  konštrukcie, schodiská, obvodové múry, priečelie.

Spoločnými zariadeniami sú: STA , bleskozvody, teplonosné vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky, práčovňa , sušiareň, kočikáreň ,strojovňa, sklad.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Bytový dom má  podzemné podlažie  a tri  nadzemné podlažia . V  podzemnom podlaží  je ,  práčovňa , sušiareň, kočikáreň ,strojovňa, sklad, chodby  a pivnice k bytom . V nadzemných podlažiach sú byty. Bytový dom je prístupný z asfaltového chodníka  pred domom. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovodu,  verejnú kanalizáciu diaľkové ústredné vykurovanie. Stavba je založená na betónových základoch. Obvodové steny murované konštrukčnej hrúbky obvodových stien 45 cm. Deliace priečky murované. Stropy sú prefabrikované železobetónové. Schody a podesty  prefabrikované s povrchom liate terazzo. Strecha  stanová . Krytina  z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky  vápenné hladké  .  Vnútorné omietky vápenné hladké.  Dvere spoločných priestorov hladké a zasklené ,  vstupné dvere  sú plastové. Okná na  spoločných priestoroch  a na bytoch plastové. Podlaha prevláda betónová s poterom. Vykurovanie ústredné  napojené na centrálnu sieť, vykurovacie telesá z oceľových registrov.  Dom je chránený bleskozvodom. V dome je rozvod teplej a studenej vody v pozinkovanom potrubí . Kanalizácia v plastovom potrubí.  Dom je užívaný podľa výpočtového listu od roku 1958. Vek domu k roku ohodnotenia je 2016-1958 = 42 rokov. Dom je užívaný riadne udržovaný , životnosť rátam analytickou metódou.

Popis bytu

Byt  je umiestnený v  treťom podlaží bytového domu v krajnej   sekcii . Pozostáva z dvoch izieb , kuchyne, špajze ,kúpeľne , WC, predsiene. K bytu patria aj dve  pivnice umiestnená v suteréne domu. Byt je napojený na elektrickú energiu, teplú a studenú vodu, kanalizáciu,  ústredné vykurovanie. Obvodové steny sú murované z tehál, deliace priečky murované,  jadro murované . Strop železobetónový panelový.  Vnútorné omietky vápenné hladké. Keramický obklad je v kuchyni pri sporáku a dreze a  v kúpeľni s obloženou vaňou. Dvere hladké a zasklené, okná  plastové so žalúziami. Podlaha v  izbách  v chodbe plávajúca  ,  kúpeľni  a  WC je keramická dlažba. V pivniciach je cementový   poter. Vykurovanie ústredné, radiátory oceľové typ KORAD . Vykurovanie je aj kozubom . V kúpeľni je  vaňa a  umývadlo .  WC  je samostatné. V kuchyni je elektrický sporák s keramickou platňou , kuchynská linka z materiálu na báze dreva, drezové umývadlo nerezové , umývačka riadu. V kúpeľni je vaňa a umývadlo . WC je samostatné. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Do bytu je privedený domáci telefón s vrátnikom.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných  častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami sú:  základy, strecha, vchody, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné  konštrukcie, schodiská, obvodové múry, priečelie.

Spoločnými zariadeniami sú: STA , bleskozvody, teplonosné vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky, práčovňa , sušiareň, kočikáreň ,strojovňa, sklad.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Záložné právo v zmysle § 15 zák.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech správcu domu BSS, s.r.o.Nižná - Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na nehnuteľnosti byt č. 9, v spoluvlastníckom podieli 1/1, 3. p., vchod: Závodná 1, v bytovom dome súp. č. 460, na pozemku parc. č. 721, pozemok parc. C KN č. 721, výmera 332 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel k pozemku 6660/82250, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 6660/82250, V 1789/06-2/07 - Z 452/2014, EX 657/11-32-Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Exekútorský úrad Zvolen-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť byt č. 9, 3. p., vchod: 1, v bytovom dome súp. č. 460 postavenom na pozemku C-KN parc. č. 721, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku C-KN parc. č. 721, zastavané plochy a nádvoria o výmere 332m2 vo veľkosti 6660/82250, zo dňa 11. 04. 2014-106/14 Iné údaje: - Vecné bremeno k priľahlému pozemku parc.č.720 na LV 948; - BSS, s.r.o., Závodná 459, Nižná-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva P1-97/10 zo dňa 26.11.2010 na byt č. 9, 3. p., vchod: 1, v bytovom dome súp. č. 460 postavenom na pozemku C-KN parc. č. 721, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku C-KN parc. č. 721, zastavané plochy a nádvoria o výmere 721m2 vo veľkosti 6660/82250-43/11 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Boutique Hotel Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina, Salónik Cabinet
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk