Dražba 2-izb.bytu, Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie

Vyvolávacia cena 17 900,00 €
Obhliadka 21.07.2017 o 16:00 hod. 20.07.2017 o 12:30 hod.
Konanie dražby 10.08.2017 12:00 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie
Označenie 2405201710
Stav oznámená
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Moldava nad Bodvou, obec: MOLDAVA NAD BODVOU, okres: Košice - okolie, evidovaných Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom na LV č. 3201

-       ako byt č. 26, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vo vchode č. 16 bytového domu na ulici Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou, evidovaného ako bytový dom, Rožňavská 14, 16, so súp. č.: 644, na parcele reg. „C“ č. 1235,

-       ako spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na ulici Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou, evidovaného ako bytový dom, Rožňavská 14, 16, so súp.č.: 644, na parcele reg. „C“ č. 1235 a to vo veľkosti 57/1797,

-       ako spoluvlastnícky podiel na pozemku, a to na parcele reg. „C“ č. 1235 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 455 m2, a to vo veľkosti 57/1797.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmet dražby pozostáva z majetkovej podstaty zapísanej na LV č. 3201, k.ú. Moldava nad Bodvou, obec MOLDAVA NAD BODVOU, okres Košice-okolie:

 

-       ako byt č. 26, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vo vchode č. 16 bytového domu na ulici Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou, evidovaného ako bytový dom, Rožňavská 14, 16, so súp. č.: 644, na parcele reg. „C“ č. 1235.

 

Bytový dom je postavený v konštrukčnej sústave T03B. Nosný konštrukčný systém je pozdĺžny, vytvorený ako dvojtrakt s hĺbkou 5000 mm. Tvorí ho sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500 mm zloženého z radu pilierov. Priečne vystuženie zabezpečujú priečne murované steny s hrúbkou 250 mm, pri schodištiach a na konci sekcií. Konštrukčná výška podlaží je 3000 mm a svetlá výška v obytných priestoroch je 2675 mm. Obvodový plášť typického podlažia je nosný vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických dierovaných tehál CDm s hrúbkou 365 mm. Okná na chodbách sú plastové, vnútorné dvere sú hladké plné s oceľovou zárubňou, vchodové dvere sú hliníkovo-plastové. Schodište je železobetónové dvojramenné, pravotočivé. Priečky v obytných priestoroch sú zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5 mm a 125 mm. Stropné konštrukcie sú vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 1000 mm, výškou 215 mm, dĺžkou 5300 mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. V zrkadle schodišťa je výťah. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou. V izbách sa vytvorila plávajúca podlaha s nášľapnou vrstvou z bukových vlysov, v ostatných priestoroch bytu je PVC. Bytové jadro je typové B2. Bytový dom je radový s 5. nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, s jednoplášťovou plochou strechou so škvarovým násypom so škvarovou mazaninou a hydroizoáciou. Bytový dom má dva vchody s tromi bytmi na každom podlaží, celkom 30 bytov. V suteréne domu sa nachádza spoločné vybavenie na uskladnenie kočíkov a bicyklov, ďalej sú to práčovne, sušiarne a jednotlivé kóje pivníc k bytom. V suteréne sú spoločné rozvody ÚK, vody kanalizácie a elektro. Vykurovanie domu je diaľkové z centrálneho zdroja – kotolne K-3.

Adresa bytu: Rožňavská ul. č. 16, Moldava nad Bodvou

Byt č. 26 je na 4. poschodí. Jedná sa o byt s dvomi obytnými miestnosťami, kuchyňou, chodbou, kúpeľňou a WC. V byte sú vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom, nová kuchynská linka, dlažby a obklady a vymurované bytové jadro. V izbách je laminátová plávajúca podlaha. Z hľadiska vybavenia je byt zaradený do I. kategórie.

 

-       ako spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na ulici Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou, evidovaného ako bytový dom, Rožňaská 14, 16, so súp.č.: 644, na parcele reg. „C“ č. 1235 a to vo veľkosti 57/1797,

-       ako spoluvlastnícky podiel na pozemku, a to na parcele reg. „C“ č. 1235 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 455 m2 a to vo veľkosti 57/1797,

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

 

Spoločné zariadenia domu sú: komíny, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu.

 

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, obvodové múry, nosné múry, schodištia, povala, vodorovné nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a určené na spoločné užívanie.

 

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 57/1797 na pozemku parc. KN-C č. 1235 v zastavanom území obce, zastavané bytovým domom s príslušenstvom, v centrálnej časti mesta Moldava nad Bodvou. Pozemok je s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu, el. energie, teplovody. Negatívne účinky okolie na pozemky neboli zistené. 

OPIS STAVU

byt č. 26, nachádzajúci sa na 4. poschodí, vo vchode č. 16 bytového domu na ulici Rožňavská 16 v Moldave nad Bodvou, evidovaného ako bytový dom, Rožňavská 14, 16, so súp. č.: 644, na parcele reg. „C“ č. 1235

 

Bytový dom bol daný do užívania podľa potvrdenia správcu domu v r. 1962. Dom nie je zateplený a preto sa uvažuje so životnosťou 90 rokov.

 

Byt č. 26 na 4. poschodí je bytom I. kategórie.

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č. R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody, sprcha, umývadlo, kuchynská linka, vodovodné batérie a vykurovacie telesá.

 

Ohodnocovaná nehnuteľnosť – dvojizbový byt sa nachádza v zastavanom území mesta Moldava nad Bodvou, v jeho centrálnej časti. Prístup cez verejnú komunikáciu (ul. Rožňavská). Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza leží na parc. KN-C č. 1235 v k.ú. Moldava n/B. Bytový dom má samostatné parkovisko.

Mesto Moldava n/B má 10500 obyvateľov, je sídlo okresného významu, nachádza sa tu okrem mestského úradu pracovisko Okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice-okolie, poliklinika, pošta, notársky úrad, advokátske kancelárie, Obvodné oddelenie policajného zboru Košice-okolie, verejný hasičský útvar, pobočky bánk VÚB, SLSP, OTP. Mesto má autobusovú a železničnú stanicu, hotel, reštaurácie, športový a futbalový štadión, kúpalisko, kryté syntetické klzisko a rekreačný športový areál. Mesto má kompletnú sieť obchodov, supermarkety BILLA, LIDL a TESCO. V meste sa nachádza 5 materských škôlok, tri základné školy, gymnázium a stredná odborná škola. Moldava nad Bodvou je vzdialená od krajského mesta Košice 30 km.

 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je určený na úrovni 0,8 s ohľadom na súčasný stav realitného trhu v danej lokalite, typ a veľkosť sídelného útvaru.

V danej lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou v rovnováhe, poloha je v časti obce mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk, nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu, prevládajúca zástavba v okolí sú objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia (ihriská, parkoviská a pod.), práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah, vykonaná čiastočná rekonštrukcia, nezamestnanosť v mieste sa pohybuje do 15% obytné domy do 48 bytov vo vchode, orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná, byt na 4. NP, počet bytov vo vchode: 15 bytov, železnica, autobus a miestna doprava – v dosahu do 10 minút, pošta, banka, škola, škôlka, jasle, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a služieb, žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí, zvýšená hlučnosť a prašnosť od dopravy. Podľa názoru znalca sa jedná o priemerný byt.

 

V súčasnej dobe užívajú predmet dražby bez platného právneho dôvodu užívatelia:

-       Irma Horváthová, nar.: 26.04.1953, bytom: Rožňavská 16, 045 01 Moldava nad Bodvou,

-       Zoltán Rybár, nar.: 13.04.1961, bytom: Rožňavská 16, 045 01 Moldava nad Bodvou,

-       Dušan Fiľka, nar.: 20.05.1991, bytom: Rožňavská 16, 045 01 Moldava nad Bodvou,

ktorí majú podľa tvrdení navrhovateľa dražby trvalý pobyt na adrese predmetu dražby,

-       Katarína Horváthová, nar.: 20.10.2004, bytom: Československej armády 4, 045 01 Moldava nad Bodvou,

-       Roxana Horváthová, nar.: 28.12.2006,  bytom: Československej armády 4, 045 01 Moldava nad Bodvou,

ktorí nemajú podľa tvrdení navrhovateľa dražby trvalý pobyt na adrese predmetu dražby,

/ďalej aj „užívatelia“/.

 

Navrhovateľ dražby sa zaväzuje zabezpečiť bytovú náhradu bezodkladne po predaji bytu (po riadnom vykonaní dražby) v súčinnosti s budúcim vlastníkom toho bytu, v ktorom sa nachádzajú užívatelia bez právneho dôvodu a tí uvedenú bytovú náhradu poskytnutú mestom, t.j. navrhovateľom dražby budú akceptovať.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky viaznuce na predmetoch dražby: LV č. 3201 BYT: Vchod: 16 4.poschodie Byt č. 26 Spoluvlastnícky podiel: 1/1 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 57/1797 Titul nadobudnutia: - tit.protokolu o delimitácii č.1/91-BH – PVZ 157/92 - zápis budovy, listina o určení súp.čísla č.j. 18/2001 zo dňa 25.06.2001 Z-620/01 - oprava par.čísla, listina o určení súp.čísla č.j.206/03 zo dňa 4.2.2003 Z-132/03 - zápis bytov Z-828/08 – č.z.710/2008 C. Ťarchy: Záložné právo k bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Iné údaje: Bez zápisu Poznámka: Bez zápisu
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Inkubátorový dom, Školská ulica č. 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
UNIT Licitation s.r.o.
Timonova 15
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk