Dražba 2-izb.bytu, Košice, okres Košice I

Vyvolávacia cena 149 000,00 €
Obhliadka 26.01.2023 o 16:00 hod. 12.01.2023 o 16:00 hod.
Konanie dražby 09.02.2023 15:45 hod.
Kategória 2-izb. byt
Lokalita Košice, okres Košice I
Označenie 162022
Stav výsledok
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

 

  • Byt č. 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaný na LV č. 13634, obec: Košice – Dargovských hrdinov,  katastrálne  územie: Furča, okres: Košice III, vchod: 18,  prízemie., nachádzajúci sa v bytovom dome A6, Na hore č. 18 , so súpisným číslom 1907 postavenom na pozemku p.č.  1586/182 o výmere 164 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie a k bytu prislúchajúci: 

 

  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku p.č.  1586/182 o výmere 164 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 54400/597720
OPIS PREDMETU DRAŽBY

Obytný dom pozostáva zo 4-och nadzemných podlaží (obytná časť) a polozapusteného sut. (garáže). Obvodové a nosné vnútorné steny sú tvorené z muriva pórobetónového YTONG hr. 250 mm. Izolácia obvodových stien je z fasádneho polystyrénu hr. 100 mm. Vnútorné a výplňové murivo je z pórobetónu YTONG hr. 100 a 150 mm. Stropy sú realizované z YTONGU predpätých nosníkov zaliatych betónom položených na železobetónových vencoch. Na najvyšších poschodiach je strop tvorený konštrukciou strešného plášťa s nosnou drevenou konštrukciou so zateplením a sádrokartónovým opláštením. Okná a dvere sú plastové. Vykurovací systém – príprava teplej úžitkovej vody : V bytovom dome je kotolňa na zemný plyn vždy s dvoma kotlami typ Wiessmann Vitodens - závesný kondenzačný teplovodný kotol. Kotolňa je umiestnená na najvyššom poschodí a je zabezpečená expanznou nádobou s membránou s 3-násobnou výmenou vzduchu prirodzeným vetraním.  Teplá voda pre kúrenie, teplá úžitková voda, prívod vody je realizovaný samostatne pre každý byt. Samostatné meranie objemu odberu tepla a vody. Bytová odovzdávacia stanica tepla firmy SYSTHERM s doskovým výmenníkom tepla a samostatným čer-padlom. Samostatný termostat pre riadenie spotreby tepla, resp. tepelnej pohody.  Vykurovacie telesá – radiátory KORAD. Dom má spolu 13 bytov a 6 garáži. Obytný dom je ústredne vykurovaný prostredníctvom sekundárnej vykurovacej prípojky. Má plochú strechu s krytinou z poplastovaného plechu. Obytný dom bol užívaný od r. 2015. Dom je bez výťahu.

Ohodnocovaný byt sa nachádza na prízemí (1.N.P.) obytného domu, prístupný z priestoru centrálneho schodiskového priestoru. Byt má 1 balkón prístupný z obývacej izby. Bytová jednotka pozostáva z 2-och izieb a príslušenstva (predsieň, kúpelňa, WC, kuchynský kút v obývacej izbe. T.č. je byt nedokončený (murované hygienické jadro je bez konečných podlahových vrstiev, bez obkladov, dverí, vane, umývadla a bez vodovodných batérii a osvetľovacích telies). Byt je ústredne vykurovaný prostredníctvom osadených radiátorov zn. Korad s termostatickými ventilmi. Meranie tepla v byte je zabezpečené vlastným meračom tepla v bytovom rozdeľovači v schodiskovom priestore. Jednotlivé miestnosti bytu sú aj omietnuté VPC omietkou, steny hygienického jadra budú v kúpelni a vo WC zvnútra čiastočne obložené keramickým obkladom. Čiastočný keramický obklad steny bude v kuchynskom kúte za už osadenou kuchynskou linkou. Podlaha obytných miestnosti, kuchynskej časti a predsiene je laminátová plávajúca, v ostatných miestnostiach (hyg. jadro) bude keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú kompletne plastové s izotermickým dvojsklom a textilnými vnútornými žalúziami, dvere v byte budú drevené dýhované osadené v drevených obložkových zárubniach. V byte je rozvod elektriny, vody, plynu. V byte z predsiene je vstup do 2-och izieb, kúpelne a WC. V obývacej izbe je kuchynský kút. V kuchyni je osadená kuchynská linka (drevotrieska) s nerezovým drezom a pákovou vodovodnou batériou, plynovým sporákom s elektr. teplovzdušnou rúrou a s odsávačom pár. V kúpelni bude osadená jednoduchá plastová vaňa a keramické umývadlo, všetky s pákovými vodovodnými batériami. Svetlá výška bytu je 2,60 m. Orientácia obytných miestnosti bytu je v smere na juh.

OPIS STAVU

Viď. opis predmetu dražby 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Záložné práva: Nasledujúce záložné právo v prípade úspešnej dražby ostáva v zmysle § 151 ma od. 6 zákona č. 40/1964 Zb. viaznuť na predmete dražby, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva: - Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zákona č. 182/93 Z. z. Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §93 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami: - Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, č. 100309611/2017 o zriadení záložného práva so zákazom nakladania s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane, Z-2529/2017 z 31.03.2017 - 747/17 - Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, Ševčenskova 32, 850 01 Bratislava na zabezpečenie daňového nedoplatku Číslo: 100310568/2020 o zriadení záložného práva zo dňa 30.01.2020, ktorým sa zákazuje nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane, Z-1069/2020 č.z.421/20 - Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.2.2020, R-667/2020 - číslo zmeny 746/2020 - Rozhodnutie Daňovéhu úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava č. 100439199/2021 na zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva zo dňa 16.03.2021, Z-2355/2021- Oznámenie právoplatnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2021, R-827/2021 č.z.840/2021 - Rozhodnutie o Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o zriadení záložného práva č. 100029472/2022, Z - 420/2022 - 501/2022. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2022, R - 502/2022 - 502/2022 b) Nájomné práva viaznuce na predmete dražby - Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby c) Vecné bremená - Vecné bremeno v prospech Správa mestskej zelene Košice, Rastislavova 79, IČO: 17078202 na parcelu p.č.1586/182, V-70/2003 - v.z.174/03. ( Doplnenie parciel , po zápise G. P. č. 116/2015 a zápise bytových domov po kolaudácií, k Z- 1482/2016 - číslo zmeny - 601/16) - Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 19.10.2001 - zriadenie pevných bodov P-V-1, P-V-2, piezometrického vrtu HG-V-1 na parcelách 1586/1, p.č. 1586/182,v prospech Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice V-829/2001. Povinný z vecného bremena bude trpieť vstup poverených osôb na parcely po dobu 50 rokov odo dňa podpísania zmluvy - v.z.1221/2001. ( Doplnenie parciel , po zápise G. P. č. 116/2015 a zápise bytových domov po kolaudácií, k Z- 1482/2016 - číslo zmeny - 601/16) - Vecné bremeno v prospech Správy mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, IČO: 17078202, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku trpieť vstup poverených osôb a stavebných mechanizmov na p.č.1586/182, v celom rozsahu, za účelom rekonštrukcie horizontálnych vrtov HV č.217 a 217A , na dobu 50 rokov odo dňa podpísania zmluvy, za účelom kontroly výdatnosti a stavu horizontálnyh vrtov a to v jarnom a jesennom období. V-10258/08 z 12.11.2008 - vz.2669/08. C KN parc. č. 1586/251 - 1586/284. ( Doplnenie parciel , po zápise G. P. č. 116/2015 a zápise bytových domov po kolaudácií, k Z- 1482/2016 - číslo zmeny - 601/16) d) Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby - Poznámka: Obmedzujúca: Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o zriadení záložného práva č. 100439199/2021 zo dňa 16.03.2021, kde počas trvania záložného práva sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Správca dane zároveň zakazuje osobám evidujúcim záloh, aby po doručení tohto rouhodnutia akokoľvek nakladali s majetkom dlžníka, ktorý je predmetom záložného práva. P-356/2021 č.z.570/2021 - Poznámka: Obmedzujúca: Poznamenáva sa zákaz nakladania s nehnuteľnosťou v zmysle ust. § 81 ods. 2 Daňového poriadku bez súhlasu správcu dane. Správca dane zároveň zakazuje osobám evidujúcim záloh, aby po doručení tohto rozhodnutia akokoľvek nakladali s majetkom dlžníka, ktorý je predmetom záložného práva. Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava č.j. 100029472/2022, P - 58/2022 - 125/2021 - Poznámka: Obmedzujúca: Vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VITRA s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, Bratislava, IČO: 36 695 785 Uznesením OS Bratislava I č. 27K/46/2021 - 96, P-309/2022, č.z. 1106/2022
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 128/2022 ktorý vypracoval Ing. arch. Alexander Lutter, bytom 040 22 Košice, Lidické námestie č. 12, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov pod ev. č. 912105. Dátum vypracovania znaleckého p. osudku: 08.11.2022Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 149 000 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, priestory salónika Rondo, 1. poschodie
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
PRO aukcie s.r.o.
Zelená 2
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk