Dražba 1-izb.bytu, Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena 13 000,00 €
Obhliadka 01.08.2017 o 12:30 hod. 08.08.2017 o 12:30 hod.
Konanie dražby 17.08.2017 11:30 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš
Označenie DU-POS DD 61-2017
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2647

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 661/42300  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3002

Zastavané plochy a nádvoria

423

           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2648

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3798/243072 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

773

3002

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

13

4. p.

Venevská 773/44

38,96

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1975 s dvomi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Bytový dom prešiel rekonštrukciou, ktorá pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, strešnej konštrukcie a výmeny otvorových kontštrukcií za plastové. Fasáda bytového domu je zhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem plynu. Byt č. 13 sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1975.

Byt č. 13 pozostáva z jednej obytnej miestnosti a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a pivnica č. 13 na  1.nadzemnom podlaží.  Byt sa nachádza v pôvodnom stave, vymenené boli okná za plastové.  

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové rebrové.  Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové s PVC žalúziami.  Dvere plné hladké a presklené. Vnútorné úpravy povrchov  stien a stropov hladká omietka. Podlahy sú pôvodné, tvorené PVC.  Bytové jadro umakartové. Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou, oceľovým umývadlom a 1x pákovou batériou so sprchou. WC vybavené záchodovou misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  dĺžky  vyrobenou z materiálu na báze dreva, plastovým  dresom s obyčajnou  batériou, elektrickým sporákom  a odsávačom pár. Byt sa nachádza v pôvodnom stave.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 9. nadzemné podlažie je obytné. Je to montovaný typový bytový dom postavený v roku 1975 s dvomi vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné  nosné konštrukcie tvoria plošné železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Dom je vybavený osobnými výťahmi. Bytový dom prešiel rekonštrukciou, ktorá pozostávala zo zateplenia obvodového plášťa, strešnej konštrukcie a výmeny otvorových kontštrukcií za plastové. Fasáda bytového domu je zhotovená z kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem plynu. Byt č. 13 sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží v krajnej časti bytového  domu. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1975.

Byt č. 13 pozostáva z jednej obytnej miestnosti a  príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a pivnica č. 13 na  1.nadzemnom podlaží.  Byt sa nachádza v pôvodnom stave, vymenené boli okná za plastové.  

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové rebrové.  Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové s PVC žalúziami.  Dvere plné hladké a presklené. Vnútorné úpravy povrchov  stien a stropov hladká omietka. Podlahy sú pôvodné, tvorené PVC.  Bytové jadro umakartové. Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou, oceľovým umývadlom a 1x pákovou batériou so sprchou. WC vybavené záchodovou misou combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou  dĺžky  vyrobenou z materiálu na báze dreva, plastovým  dresom s obyčajnou  batériou, elektrickým sporákom  a odsávačom pár. Byt sa nachádza v pôvodnom stave.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplovodné, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty, sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 2648: - Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB 52, Venevská 44, Veľký Krtíš - R 301/2005 - 296/06 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zriadené zmluvou zo dňa 13.5.2014 - V 725/14 zo dňa 10.06.2014 - vz 667/14 LV č. 2647: - Vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 spočívajúce v povinnosti vlastníkov pozemkov strpieť právo oprávneného zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia - Z 2472/15 - 1575/15 (CKN parc.č. 3002 ) - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zriadené zmluvou zo dňa 13.5.2014 - V 725/14 zo dňa 10.06.2014 - vz 667/14 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Euromotel, ul. Čerenčianská 1712, 979 01 Rimavská Sobota, salónik na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk