Dražba 1-izb.bytu, Veľké Rovné, okres Bytča

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 23.05.2014 o 10:00 hod. 06.06.2014 o 10:00 hod.
Konanie dražby 10.06.2013 00:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Veľké Rovné, okres Bytča
Označenie DD PSO365/13
Stav výsledok
Kolo 2. kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

5455

Bytča

Bytča

Veľké Rovné

Veľké Rovné

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 342 :

Byt č.36, vchod:4, 2.p., Veľké Rovné č. 342, 013 62 Veľké Rovné

342

2910/3

9 Bytový dom

3990/276154

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o 1-izbový byt, nachádzajúci sa v obytnom dome so súp.č. 342, v obci Veľké Rovné, okres Bytča.

 

Bytový dom:

Bytový dom bol postavený v roku 1980. Je postavený ako samostatne stojaci so štyrmi vchodmi, ide o typizovaný izolovaný bez občianskeho vybavenia. Má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, ktoré je technické, nie je zateplený, má plochú strechu. Schodištia sú dvojramenné prefabrikované. Dom má spolu štyri schodištia a je bez výťahov. Na každom podlaží vo vchode sa nachádzajú tri byty. Bytový dom je založený pilotách a na betónových základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé konštrukcie sú panelové o celkovej hr. 320mm bez vonkajšieho dodatočne vykonaného zateplenia, stropy sú železobetónové prefabrikované nespáliteľné, schody sú železobetónové prefabrikované dvojramenné s povrchom z PVC, zastrešenie je z plochej strechy jednoplášťovej, krytina je z asf. natavovaných pásov, z klampiarskych konštrukcií sú len parapety z pozinkovaného plechu a atika - sú dažďové vpuste strešné a vnútorné zvody na dažďovú odpadovú vodu, úprava vonkajších povrchov je zo štrkodrvy, úprava vnútorných povrchov je len z jednovrstvých vápenných omietok a olejového náteru, vnútorné keramické obklady sa v spoločných častiach nenachádzajú, vstupné dvere sú plastové 2x a kovové, okná sú plastové v 1.PP a ostatné sú kovové zdvojené na schodištiach a v bytoch prevažne zdvojené na schodištiach a v bytoch prevažne zdvojené drevené aj plastové, povrchy podláh sú z terazzovej dlažby, PVC a cem. poteru v spoločných priestoroch, vykurovanie je z plynovej kotolne, ktorá je pri susednej bytovke - vykurovacie telesá sa v spoločných priestoroch nachádzajú, elektroinštalácia je svetelná, bleskovod je vybudovaný, vnútorný vodovod je z oceľových pozinkovaných rúr na teplú a studenú vodu, vnútorná kanalizácia je z azbestocementových zvislých zvodov s napojením všetkých zariadení zo spoločných priestorov, rozvod zemného plynu je vybudovaný ale nepoužívaný, nie je výťah v dome, v obytnom dome nie je rozvod verejného telefónu, v obytnom dome sú požiarne hydranty, sú rozvody televízie pod omietkou, domáci telefón je s elektronickým vrátnikom, mreže nie sú na oknách v 1.PP.

Byt:

Byt č.36 je jednoizbový, nachádza sa na 3.NP - /obytný dom má 4 NP a 1 PP/ je s ústredným vykurovaním a s úplným základným príslušenstvom. Nemá balkón ani loggiu, má pivnicu v 1.PP. Nie je rekonštruovaný, v izbe je zvislá trhlina medzi panelmi.

 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je 39,90 m2, z toho podlahová plocha pivnice je 2,00 m2. Dispozičné riešenie: vstupná chodba (2,95 m2), kúpeľňa (2,03 m2), WC (0,95 m2), izba (18,29 m2), kuchyňa (13,68 m2).

 

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: Pod č. P 28/14 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO365/13 v zmysle zákona č.527/2002 Z.z.o dobrovoľných dražbách.Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO:45 684 618.Navrhovateľ dražby:Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31 320 155.Predmetom dražby je:podiel 1/1-byt č.36, 2.p., vch.4 v bytovom dome č.s.342 postav. na CKN p.č.2910/3 a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.342 o veľkosti 3990/276154.Dátum a miesto konania dražby:24.03.2014 - Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina -94/14, Pod č. P 126/14 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD PSO365/13 v zmysle zákona č.527/2002 Z.z.o dobrovoľných dražbách.Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO:45 684 618.Navrhovateľ dražby:Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31 320 155.Predmetom dražby je:podiel 1/1-byt č.36, 2.p., vch.4 v bytovom dome č.s.342 postav. na CKN p.č.2910/3 a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.342 o veľkosti 3990/276154.Dátum a miesto konania opakovanej dražby:10.06.2014 - Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina -204/14, Pod č.P 197/13-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva,zriadeného na základe Úverovej zmluvy č.001/144254/10-001/000 zo dňa 22.2.2010 a záložnej zmluvy zavkladovanej na SK Bytča pod č.V 144/10 pre záložného veriteľa:Všeobecná úverová banka,a.s.,Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava, IČO:31 320 155.Predmetom záložného práva je:podiel 1/1-byt č.36, 2.p.,vch.č.4 v bytovom dome č.s.342 postav.na CKN p.č.2910/3 a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu č.s.342 o veľkosti 3390/276154.Výkon záložného práva uskutoční záložný veriteľ formou dobrovoľnej dražby-360/13, ČASŤ C: ŤARCHY: PRE VŠETKÝCH VLASTNÍKOV BYTOV ZAPÍSANÝCH NA LV 5455-ZRIAĎUJE SA ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV V DOME Č.S.342 PODĹA § 15 ZÁKONA Č.182/93 Zb.V ZNENÍ ZÁK.Č.151/95 Zb.-135/02 POD Č.V 144/10-ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI REG.Č.001/144254/10-001/000 PRE: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA,A.S., MLYNSKÉ NIVY 1, BRATISLAVA,IČO:31320155, NA ZABEZPEČENIE POHĽADÁVOK Z ÚVEROVEJ ZMLUVY REG.Č.001/144254/10-001/000 ZO DŇA 22.2.2010. ZÁLOŽNÉ PRÁVO SA ZRIAĎUJE NA: PODIEL 1/1-BYT Č.36,2.P.VCH.4 V BYTOVOM DOME Č.S.342 NA P.Č.2910/3 A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH DOMU O VEĽKOSTI 3990/276154-140/10 INÉ ÚDAJE LIST VL.2757 /P.Č.2910/3+VECNÉ BREMENO/-135/02
ODHAD CENY
Znalecký posudok č. 122/2013 zo dňa 14.10.2013, Novák Jaroslav Ing., VŠH: 23 000,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk