Dražba 1-izb.bytu, Plavecký Štvrtok, okres Malacky

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 25.05.2023 o 10:00 hod. 15.05.2023 o 12:30 hod.
Konanie dražby 06.06.2023 10:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Plavecký Štvrtok, okres Malacky
Označenie DD 63/2023
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

PREDMET DRAŽBY :

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 1250
 

Okres: Malacky

Obec: Plavecký Štvrtok

Katastrálne územie: Plavecký Štvrtok

Okresný úrad – katastrálny odbor: Malacky

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, p.):

s.č. stavby

(popis stavby – 4 BJ):

Postavený na parc.

Podiel priestoru na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve:

Byt č.5, vchod: 0, 1.p,

349

775/37

2930/40430

         

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 775/37 pod stavbou s.č. 349 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Keďže predmet dražby nebol znalcovi  Ing. Jurajovi Talianovi sprístupnený na obhliadku znalecký posudok, ktorým je ocenený predmet dražby bol vypracovaný aj v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov z dostupných údajov o nehnuteľnosti a to najmä zo Znaleckého posudku č. 92/2020, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Dagmar Jančovičová, dňa 05.04.2020, z ktorého sú prevzaté prevažne aj nižšie uvedené opisy predmetu dražby a jeho stavu.

Byt č. 5 sa nachádza na 1. podzemnom podlaží bytového domu súpisne číslo 349, je preklasifikovaný z bývalého nebytového priestoru. Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktoré tvoria kuchyňa, kúpeľňa spolu s WC, polizba – nočná časť. Podlahy v obytnej miestnosti – vynilová podlaha, v ostatných častiach bytu je podlaha z keramickej dlažby. Plastové okná s vnútornými žalúziami, povrchová úprava stien a stropov vápenno-cementová omietka s náterom, vnútorné dvere plné presklené osadené v oceľových zárubniach. V byte sa nenachádza balkón ani loggia. Elektrická inštalácia je svetelná – ističe, vykurovanie na pevné palivo, ohrev teplej vody zabezpečený zásobníkovými ohrievačom, osadeným v kúpeľni. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka v dĺžke 1,60 bm so zabudovanými spotrebičmi, elektrický sporák, nerezový drez s pákovou batériou, nad kuchynskou doskou keramický obklad, podlaha je z keramickej dlažby. V kúpeľni sa nachádza sprchový kút, umývadlo s pákovou batériou, osadený splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby, zásobníkový ohrievač na ohrev teplej vody. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 29,29 m2.

Bytový dom, v ktorom sa byt, ktorý je predmetom dražby nachádza,  má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Na podzemnom podlaží sa nachádzajú spoločné priestory a sklady (kobky) a predmetný byt a na 1. a 2. nadzemnom podlaží sú byty, dva na podlaží, spolu teda 5 bytov v bytovom dome. Stavba je založená na základových pásoch, vrátane izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Nosný systém stenový. Strešná konštrukcia plochá strecha, strešná krytina je podľa predpokladu znalca s hydroizoláciou na báze asfaltových pásov a klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Okná plastové s izolačným dvojsklom, vchodové dvere do domu plastové, zasklené s izolačným dvojsklom. Schodisko dvojramenné železobetónové, oceľové zábradlie s dreveným madlom, povrchová úprava tzv. terazzo, na podestách pôvodná dlažba tzv. terazzo. Fasáda hrubovrstvová vápennocementová omietka- tzv. brizolit.. Stavba je napojená na inžinierske siete- vodovod, kanalizácia, , el. energia, telekomunikácie.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu: Spoločnými časťami domu (časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, určené na spoločné užívanie) sa rozumejú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu (zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu) sa rozumejú najmä: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne prípojky.

 

OPIS STAVU

V roku 2013 došlo k preklasifikovaniu bytu (z nebytového priestoru) a k jeho rekonštrukcií.

 

Dom, v ktorom sa byt nachádza, je z podstatnej časti v pôvodnom stave, čiastočná modernizácia - výplne otvorov plastové s izolačným dvojsklom.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Vlastník poradové číslo 8, 9 Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 5169951138 na byt č. 5, číslo vchodu 0, 1. p., sč. 349 na C-KN parc.č. 775/37 v zmysle Záložnej zmluvy V-2491/2020, právopl. 08.06.2020. - 326/20, 367/20 Z-5619/2019: Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 15, odst. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., správca TERMMING, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254. - 1028/19, 367/20 Vlastník poradové číslo 8, 9 Z-817/2022: Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 15, odst. 1 zákona č. 182/1993 Z.z., správca TERMMING, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254. - 84/22 Vlastník poradové číslo 8 Z-1449/2022: Exekučný príkaz 321Ex 676/21 zo dňa 11.03.2022 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Inkasáreň s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 777 974 - Exekútorský úrad Bratislava I, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Pavol Holík. - 142/22 2 Z-1448/2022: Exekučný príkaz 321Ex 2/22 zo dňa 11.03.2022 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Inkasáreň s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 777 974 - Exekútorský úrad Bratislava I, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Pavol Holík. - 14
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 10/2023, ktorý vypracoval Ing. Juraj Talian, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 16.03.2023. Cena podľa znaleckého posudku 37.900 EUR.
MIESTO KONANIA DRAŽBY
U9, a. s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk