Dražba 1-izb.bytu, Michalovce, okres Michalovce

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 11.12.2013 10:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Michalovce, okres Michalovce
Označenie 2013/41
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

a)byt č.25, vo vchode 4B na 7. posch. bytového domu V2, s.č.1769, postaveného na pozemku parc.č.1335/39, zapísaného na LV č.6530, vedeného Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Stráňany vo výlučnom vlastníctve: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00 172 154, podiel 1/1. Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2431/614744

 b)pozemok parc.č.1335/39- zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m2, zapísaného na LV č.6717, vedeného Katastrálnym úradom Košice, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Stráňany. Spoluvlastnícky podiel na pozemku: 2431/614744

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 25 ( ďalej len byt  )  sa nachádza na 7.p. byt. domu V2, s.č.1769, vchod 4-B, ul. Nad Laborcom Michalovce.  Podľa projektovej a právnej dokumentácie byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je : predsieň , kuchyňa, kúpeľňa , WC a pivnica nachádzajúca sa v technickom podlaží  bytového domu. Byt je bez loggie.  Popis , vybavenie a foto interiéru nie je možné zdokumentovať, vzhľadom k neprítomnosti nájomníkov. Vnútorné vybavenie bytu je uvažované v štandardnom prevedení bytu a je tvorené rozvodmi teplej a studenej vody , elektro , plynu ,  kanalizácie , kúrenia. Vykurovanie je ústredné teplovodné, jednotlivé miestnosti sú vykurované radiátormi. Podlahy obytných miestností sú uvažované s povrchom  plávajúce laminátové, ostatné miestnosti s povrchom PVC. Povrchy stien sú vápenné omietky. Hygienické jadro je murované. Zdravotechnické zariadenie kúpeľne pozostáva z vane a umývadla , v záchode je splachovacie WC. Dlažby a obklady stien sú keramické. Príprava TÚV je z centrálneho zdroja – kotolňa sa nachádza mimo objekt. K výbave kuchyne patrí kuchynská linka s drezom, plynový šporák a digestor. Výplne otvorov tvoria drevené dvere , plné a presklené , okná sú plastové zdvojené. Situovaný je severovýchodným smerom od centra mesta na sídlisku Stráňany. Prevládajúca zástavba v okolí sú viacpodlažné bytové domy a základná občianska vybavenosť. Nehnuteľnosť je situovaná v lokalite, kde dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe. Pozemok C KN parc.č.1335/39 k.ú. Stráňany je rovinatého charakteru s možnosťou napojenia na všetky IS. Dopravný a peší prístup je z komunikácie mestského typu ul. Nad Laborcom. Vplyv bežného hluku a prašnosti od dopravy. Polohu nehnuteľnosti , vzhľadom k centru mesta, komunikačným a dopravným väzbám, obchodnej a občianskej vybavenosti, hodnotím ako  dobrú.  Mesto Michalovce je  okresným mestom , čomu zodpovedá občianska vybavenosť  a úrady typu okresných  miest. V meste sa nachádza obvodný úrad, mestský úrad , okresný súd , polícia , nemocnica , lekárne , základné , stredné a vysoké školstvo , kompletná sieť obchodov a služieb ,vrátane hypermarketov. Mesto Michalovce je dostupné železničnou a autobusovou dopravou , v rámci mesta je MHD.

OPIS STAVU

Bytový dom V2, s.č.1769 je postavený na parc.č.1335/39 kat. územie Stráňany. Nachádza sa na ul. Nad Laborcom v Michalovciach. Bytový dom je montovaný panelový objekt , ktorý má 12 nadzemných obytných podlaží , kde sa nachádzajú byty a 1 nadzemné technické podlažie , kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice. Objekt je založený na žb pásoch s izoláciami. Stropy sú žb prefabrikované s rovným podhľadom . Schodištia sú žb prefabrikované. Bytový dom má plochú dvojplášťovú  strechu. Strešná krytina je živičná z asfaltovaných natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.  Fasáda bytového domu je vápenná zdrsnená, vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké. Okná bytov sú plastové zdvojené , v spoločných priestoroch sú plastové zdvojené. Vstupné dvere bytového domu sú plastové, presklené,   v spoločných priestoroch sú dvere drevené , hladké. Spoločnými časťami domu sa rozumejú  časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie , najmä  základy domu , strecha chodby, obvodové  múry , priečelia , vchody, schodištia, spoločné terasy , podkrovia , povaly , vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia , ktoré sú určené na spoločné užívanie  , najmä výťahy , práčovne , kotolne , sušiarne , kočikárne , spoločné televízne antény , hromozvody , komíny , vodovodné , teplonosné, kanalizačné , elektrické , telefónne  a plynové prípojky a to aj v prípade ,ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Jednotlivé byty sú dostupné schodišťom a výťahom , ktorý je v každej sekcii bytového domu. Vykurovanie objektu a ohrev TÚV je zabezpečené z centrálneho zdroja tepla. Bytový dom je napojený prípojkami na verejné rozvody vody , kanalizácie , plynovod , el. energia je svetelná a motorická. Objekt je vybavený rozvodom požiarnej vody s hydrantmi , rozvod domáceho tlf a TV , bleskozvodom.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Podstatným rizikom vplývajúcim na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti je skutočnosť, že aj napriek skončeniu nájmu bytu z dôvodu nezaplatenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, vydaného OSBD v Michalovciach dňa 04.03.2013, nebol ohodnocovaný byt zo strany nájomníkov vyprataný ani ku dňu obhliadky t.j. 09.10.2013.
ODHAD CENY
9 500,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik v reštaurácii hotela Jalta, Nám. osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná, s.r.o.
Močarianska 1
Michalovce

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk