Dražba 1-izb.bytu, Michalovce, okres Michalovce

Vyvolávacia cena 15 000,00 €
Obhliadka 08.08.2017 o 09:00 hod. 25.07.2017 o 09:00 hod.
Konanie dražby 15.08.2017 09:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Michalovce, okres Michalovce
Označenie 2017/3
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

a)byt č.33 vo vchode 4-B na 5. p. bytového domu V2 s.č.1769, postaveného na pozemku parc.č.1335/39, zapísaného na LV č.6530 vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Straňany, vo výlučnom vlastníctve: Okresné stavebné bytové družstvo  Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00 172 154, podiel 1/1.  Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2431/614744

 

b)pozemok parc.č. 1335/39 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 676 m2, zapísaného na LV č.6717 vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, okres Michalovce, katastrálne územie Straňany. Spoluvlastnícky podiel na pozemku: 2431/614744

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt č. 33 podľa projektovej a právnej dokumentácie byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa , WC a pivnica nachádzajúca sa v technickom podlaží  bytového domu. Byt je bez loggie.  Popis, vybavenie a fotodokumentáciu interiéru bytu nie je možné zdokumentovať, vzhľadom k skutočnosti, že   obhliadka a zameranie bytu neboli umožnené. Vnútorné vybavenie bytu je uvažované v štandardnom rozsahu a je tvorené rozvodmi teplej a studenej vody, elektro, plynu,  kanalizácie, rozvodov kúrenia. Vykurovanie je ústredné teplovodné, v jednotlivých miestnostiach sú osadené radiátory. Podlahy obytných a ostatných miestností sú uvažované s povrchom PVC. Povrchy stien sú vápenné hladké omietky. Zdravotechnické zariadenie kúpeľne pozostáva z vane, umývadla, v záchode je splachovacie WC. Príprava TÚV je z centrálneho zdroja – kotolňa sa nachádza mimo objekt. K výbave kuchyne patrí kuchynská linka s drezom, plynový šporák a digestor. Výplne otvorov bytu tvoria dvere, plné a presklené, okná plastové s izolačným dvojsklom. Hodnotený byt č. 33  v bytovom dome V2  súp. č. 1769 sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Michalovce na Ul. Nad Laborcom. Dom má 13 podlaží. Je napojený na všetky verejné inžinierske siete t. j. verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plynovod, NN rozvody, telekomunikačné rozvody a je pripojený na miestnu komunikáciu. V okolí sa nachádzajú ďalšie bytové domy a objekty občianskej vybavenosti. Polohu  bytového domu, vzhľadom k centru mesta , komunikačným a  dopravným väzbám , obchodnej a občianskej vybavenosti , hodnotím  ako dobrú. Pešia dostupnosť do centra mesta je cca 15 min.,   k zastávke MHD je dostupnosť do 5 min.. Dostupnosť osobným motorovým vozidlom do centra mesta je  do 5 min. V okolí bytového domu je bežný hluk a prašnosť od dopravy. Mesto Michalovce je okresným mestom, čomu zodpovedá občianska vybavenosť a úrady typu okresných miest. V meste sa nachádza mestský úrad, okresný úrad, okresný súd, zdravotníctvo, základné a stredné školstvo, pobočky vysokých škôl, kompletná sieť obchodov a služieb vrátane hypermarketov. Mesto Michalovce je dostupné železničnou a autobusovou dopravou, v rámci mesta je mestská doprava.

OPIS STAVU

Byt č. 33 s príslušenstvom sa nachádza na 5. poschodí bytového domu V2, súpisné č. 1769. Bytový dom V2 je postavený na parc.č.1335/39 kat. územie Stráňany. Nachádza sa na Ul. Nad Laborcom v Michalovciach. Bytový dom je montovaný panelový objekt, ktorý má 12 nadzemných obytných podlaží, kde sa nachádzajú byty a 1 nadzemné technické podlažie, kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice. Objekt je založený na ŽB pásoch s izoláciami. Stropy sú ŽB prefabrikované s rovným podhľadom . Schodištia sú ŽB prefabrikované. Bytový dom má plochú dvojplášťovú odvetranú strechu. Strešná krytina je živičná z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.  Fasáda bytového domu zateplená so silikátovou povrchovou úpravou. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vápenné hladké. Okná bytov sú plastové s izolačným dvojsklom, v spoločných priestoroch sú plastové. Vstupné dvere bytového domu sú plastové, presklené,   v spoločných priestoroch sú dvere drevené, hladké. Spoločnými časťami domu sa rozumejú  časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie a to  základy domu, strecha chodby, obvodové  múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa  rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie,  práčovne,  sušiarne, kočikárne,  žehliarne,  výťahy, strojovne výťahov, miestnosti prípojky ústredného kúrenia, bleskozvody, vodovodné, teplonosné,  kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia  výlučne tomuto domu.  Vykurovanie bytového domu a ohrev TÚV je zabezpečené z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený prípojkami na verejné rozvody vody, kanalizácie, plynovod, elektrickú a optickú sieť.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: LV č.6530 k.ú. Straňany: P - 271/2017 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská č. 1, 071 01 Michalovce, na byt č. 33, 5. p., vchod č. 4-B, v byt. dome, s. č. 1769 postavenom na parc. č. 1335/39, a na podiel na SČ a SZD 2431/614744, ČZ 302/2017 LV č.6717 k.ú. Straňany: Poznamenáva sa oznámenie o dražbe č.2013/43 z.d.4.11.2013, Dražobná, s.r.o., Močarianska 1, Michalovce, IČO: 36603198 na spoluvlastnícky podiel 2431/614744 na CKN p.č.1335/39, P-1368/13 - Čz 663/13 P - 271/2017 - Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, na pozemok parc.č.1335/39, z dňa 21.02.2017 čz: 302/2017 Ťarchy: Bez zápisu
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Kancelária notárky JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná, s.r.o.
Močarianska 1
Michalovce

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk