Dražba 1-izb.bytu, Krásna Hôrka, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 16.01.2017 o 11:00 hod. 04.01.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 19.01.2017 11:30 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Krásna Hôrka, okres Tvrdošín
Označenie Zn. 108/2016
Stav výsledok
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti, a to:

Byt č. 24 na 3. p. bytového domu – Bytovka, so súp. č. 154, vchod 1, ulica Medvedzie v Tvrdošíne, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 541/129, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 652 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 3359/193876.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 541/129               Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 652 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 3359/193876

 

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odbor, LV č. 2910, okres: Tvrdošín, obec: TVRDOŠÍN, katastrálne územie: Krásna Hôrka.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Popis bytového domu so súp. č. 154

Bytový dom súp. č. 154 stojí na pozemku KN par. č. 541/129 v k. ú. Krásna Hôrka na ulici Medvedzie v Tvrdošíne, v zástavbe bytových domov. Dom má podzemné podlažie a štyri nadzemné podlažia. Podzemné podlažie je čiastočne zapustené pod terén. V podzemnom podlaží sú dva byty, pivnice a spoločné priestory. Bytový dom je prístupný z asfaltového chodníka pred domom, napojený je na elektrickú energiu, vodu, verejnú kanalizáciu, diaľkové kúrenie. Bytový dom je panelový systému NKS – PS  ZA, konštrukčnej hrúbky obvodových stien 33 cm. Založený je na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú panelové. Deliace konštrukcie panelové. Stropy železobetónové prefabrikované. Schody montované s povrchom guma. Dom je s plochou strechou, krytina z hydroizolačnej fólie, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchu je zo silikónovej omietky na zateplenie. Vnútorné omietky vápenné hladké. Dvere spoločných priestorov hladké a zasklené. Vstupné dvere plastové. Okná spoločných priestorov a na bytoch plastové. Podlaha prevláda betónová s poterom. V chodbách je keramická dlažba. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom má bleskozvod, ústredné vykurovacie telesá z oceľových registrov. Doklad o veku nebol predložený, vek určený odhadom na 41 rokov. Dom v roku 2015 zateplený, menená bola krytina, rozvody vody a kanalizácie, okná, vstupné dvere.

Popis bytu č. 24

Byt č. 24 je po rekonštrukcii, je umiestnený na treťom poschodí v strednej sekcii. Pozostáva z jednej izby, kuchyne, kúpeľne s WC, chodby. Nosné steny sú panelové, deliace steny panelové. Priečky jadra sú zo sadrokartónu. Vnútorné omietky vápenné hladké. Keramický obklad je v kuchyni a v kúpeľni. Dvere hladké, okná plastové so žalúziami. Podlaha v izbe plávajúca. V kuchyni chodba a v kúpeľni keramická dlažba. Vykurovanie ústredné radiátory liatinové. Elektroinštalácia svetelná. Rozvod teplej a studenej vody z plastového potrubia. Teplá voda je z centrálneho rozvodu. Kanalizácia je napojená na verejnú sieť. V kuchyni je elektrický sporák, odsávač pár kuchynská linka z materiálu na báze dreva s drezovým umývadlom nerezovým. V kúpeľni je  sprcha, umývadlo a WC. Vodovodné batérie pákové. Do bytu je privedený domáci telefón s vrátnikom. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach predstavuje 3359/193876. Výmera podlahovej plochy bytu je 32,90 m2.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, zriaďuje sa záložné právo v zmysle par.15, zák.č. 182/93 Z.z 2, v znení zák.č. 151/95 Z.z. na zabezpečenie všetkých pohľadávok v zmysle čl. X tejto zmluvy 3, zriaďuje sa vecné bremeno práva prechodu pre verejnosť 4, Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 na nehnuteľnosti byt č. 24, číslo vchodu 1, 3. p., v bytovom dome súpisné číslo stavby 154 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 541/129 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3359/193876 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C-KN s parcelným číslom 541/129, zastavané plochy a nádvoria o výmere 652m2, V-1625/2012 zo dňa 13. 11. 2012-503/12 POZNÁMKY: 1, P 157/2015-Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti byt č. 24, číslo vchodu 1, 3. p., v bytovom dome súpisné číslo stavby 154 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 541/129 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3359/193876 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C-KN s parcelným číslom 541/129, zastavané plochy a nádvoria o výmere 652m2-2700/15 2, P 130/2016-Dražobník, s. r. o., Hviezdoslavova č. 6, Košice-Zaslanie oznámenia o dražbe na nehnuteľnosti byt č. 24, číslo vchodu 1, 3. p., v bytovom dome súpisné číslo stavby 154 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 541/129 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3359/193876 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C-KN s parcelným číslom 541/129, zastavané plochy a nádvoria o výmere 652m2, zo dňa 15. 12. 2016-531/16
ODHAD CENY
22.166,38 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková A. Bernoláka 6, Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk