Dražba 1-izb.bytu, Košice - Šaca, okres Košice II

Vyvolávacia cena 19 600,00 €
Obhliadka 31.07.2017 o 13:30 hod. 07.08.2017 o 13:30 hod.
Konanie dražby 16.08.2017 13:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Košice - Šaca, okres Košice II
Označenie DU-POS DD 232-2016
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

1555

Košice

Šaca

Košice II

Košice- Šaca

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 276/10000  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

824

Zastavané plochy a nádvoria

416

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 276/10000  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

497

824

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

2

prízemie

Mládežnícka 497/18

39,29

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt je orientovaný na južnú stranu, pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva: kuchyňa, chodba, kúpelňa, WC a pivnica.

Bytový dom má 4 nadzemné obytné podlažia (NP) a jedno podzemné technické podlažie (PP), dvojramenné železobetónové schodisko s povrchom stupňov liate terazzo a je bez výťahu. V podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory bytového domu. Do bytového domu sú dva vchody zo severnej strany. V bytovom dome bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia v roku 2010, osadené nové vchodové kompletizované plastové dvere, prekryté oblúkovou strieškou, nové plastové okná na medzipodestách schodiska.

Bytový dom je postavený ako murovaný stenový pozdĺžny dvojtrakt. Zakladanie je na železobetónových pásoch, zvislé pozdĺžne nosné a deliace konštrukcie murované tehlové, vodorovné nosné konštrukcie doskové železobetónové, schody železobetónové s povrchom liate terazzo. Strecha je plochá s vysunutou rímsou s vonkajším odvodnením, strešná krytina asfaltové natavované pásy, klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké, na schodisku s olejovým náterom do výšky 1,20 m, v suteréne sú omietky vápenné hrubé, okná v suteréne sú pôvodné jednoduché. Podlahy na podestách z terazzovej dlažby, v suteréne je cementový poter a povlak PVC.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

V byte bola prevedená čiastočná rekonštrukcia v roku 2010, nové plastové okná, nová kuchyňa, nová kúpelňa a WC, nový plynový prietokový ohrievač TÚV, v rámci rekonštrukcie boli prevedené nové vnútorné rozvody inštalácií - vodovodu, kanalizácie a plynovodu. V roku 2016 bola prevedená nová plávajúca laminátová podlaha na chodbe a v kuchyni. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké a zhrňovacie, vchodové dvere sú čalúnené koženkou. Podlaha v izbe je povlak PVC na pôvodných drevených parketách, v kuchyni a na chodbe je plávajúca laminátová. V kuchyni je delená kuchynská linka s nerezovým drezom a plynovou varnou doskou a vstavanou elektrickou rúrou a nerezovým digestorom, je prevedený keramický obklad nad pracovnou plochou kuchynskej linky a za sporákom na celú výšku stien. V kúpeľni je vaňa, v samostatnom WC je kombi záchodová misa. V kúpelni je prevedený keramický obklad na celú výšku stien, v samostatnom WC je obložená jedna stena. Príprava TÚV je v nástennom plynovom prietokovom ohrievači vody v kuchyni. Hygienické jadro je murované. V byte sú liatinové článkové radiátory ÚVK.

Bytový dom je napojený na technickú infraštruktúru - vodovod, kanalizácia, zemný plyn, elektro, telekomunikačná sieť. Vykurovanie v bytovom dome je diaľkové teplovodné.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Byt je orientovaný na južnú stranu, pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva: kuchyňa, chodba, kúpelňa, WC a pivnica.

Bytový dom má 4 nadzemné obytné podlažia (NP) a jedno podzemné technické podlažie (PP), dvojramenné železobetónové schodisko s povrchom stupňov liate terazzo a je bez výťahu. V podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory bytového domu. Do bytového domu sú dva vchody zo severnej strany. V bytovom dome bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia v roku 2010, osadené nové vchodové kompletizované plastové dvere, prekryté oblúkovou strieškou, nové plastové okná na medzipodestách schodiska.

Bytový dom je postavený ako murovaný stenový pozdĺžny dvojtrakt. Zakladanie je na železobetónových pásoch, zvislé pozdĺžne nosné a deliace konštrukcie murované tehlové, vodorovné nosné konštrukcie doskové železobetónové, schody železobetónové s povrchom liate terazzo. Strecha je plochá s vysunutou rímsou s vonkajším odvodnením, strešná krytina asfaltové natavované pásy, klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké, na schodisku s olejovým náterom do výšky 1,20 m, v suteréne sú omietky vápenné hrubé, okná v suteréne sú pôvodné jednoduché. Podlahy na podestách z terazzovej dlažby, v suteréne je cementový poter a povlak PVC.

Spoločnými časťami domu sú najmä časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú najmä zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

V byte bola prevedená čiastočná rekonštrukcia v roku 2010, nové plastové okná, nová kuchyňa, nová kúpelňa a WC, nový plynový prietokový ohrievač TÚV, v rámci rekonštrukcie boli prevedené nové vnútorné rozvody inštalácií - vodovodu, kanalizácie a plynovodu. V roku 2016 bola prevedená nová plávajúca laminátová podlaha na chodbe a v kuchyni. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké a zhrňovacie, vchodové dvere sú čalúnené koženkou. Podlaha v izbe je povlak PVC na pôvodných drevených parketách, v kuchyni a na chodbe je plávajúca laminátová. V kuchyni je delená kuchynská linka s nerezovým drezom a plynovou varnou doskou a vstavanou elektrickou rúrou a nerezovým digestorom, je prevedený keramický obklad nad pracovnou plochou kuchynskej linky a za sporákom na celú výšku stien. V kúpeľni je vaňa, v samostatnom WC je kombi záchodová misa. V kúpelni je prevedený keramický obklad na celú výšku stien, v samostatnom WC je obložená jedna stena. Príprava TÚV je v nástennom plynovom prietokovom ohrievači vody v kuchyni. Hygienické jadro je murované. V byte sú liatinové článkové radiátory ÚVK.

Bytový dom je napojený na technickú infraštruktúru - vodovod, kanalizácia, zemný plyn, elektro, telekomunikačná sieť. Vykurovanie v bytovom dome je diaľkové teplovodné.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Záložné právo k bytu v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Mládežnícka 18, 20 podľa zákona 182/93 § 15. - Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na byt č. 2, prízemie, vchod: 18, v bytovom dome súp. č. 497, postavenom na pozemku parc. CKN č. 824 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 824, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2 o veľkosti 276/10000. Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva V-10727/10 zo dňa 15.12.2010 - 620/2010 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 135/14 - 37 AF. Exekútorský úrad Košice so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, súdny exekútor JUDr. Ľuboš Sidorják. Z-4244/14 zo 6.6.2014 - 291/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti č. EX 188/2014-35 AF, Exekútorský úrad, JUDr. Ľuboš Sidorják, súdny exekútor, Murgašova 3, 040 01 Košice, Z-4507/2014 v.z. 444/2014 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1000/14 zo dňa 29.9.2014 (JUDr. Erik Tóth, Ex.úrad, Piaristická 2, 949 01 Nitra) Z-7454/14 v.z. 537/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2176/2014 zo dňa 11.11.2014 (Exekútorský úrad, JUDr. Ján Indáš, Mlynárska 16, 040 01 Košice), Z-8736/2014 v.z.740/14 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 10848/15, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor, na byt č. 2/prízemie, vchod: 18, Z-8785/2015 z 20.11.2015 - 1475/15 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1505/2016, Exekútorský úrad Košice, Štefánikova 6, JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor, Z-7502/2016 zo dňa 12.09.2016 - 891/16. - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1524/2014, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor, Riazanská 33, 831 03 Bratislava. Z-9660/16 zo dňa 25.11.2016 v.z. 1085/2016 - Exekučný príkaz EX 1304/16 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č. 2/prízemie a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 276/10 000 v prospech: AB 1 B.V., Amsterdam, Holansko, Z 338/17 v.z. 51/17 Nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku. (JUDr. Hildegarda Laclavíková, Slovenská 52, Prešov) - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 3445/2016 zo dňa 01.03.2017 (JUDr. Jozef Baško, Ex.úrad, Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce) Z-1823/17 v.z. 196/17 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk