Dražba 1-izb.bytu, Dubnica nad Váhom, okres Ilava

Vyvolávacia cena 19 530,00 €
Obhliadka 31.07.2017 o 11:00 hod. 07.08.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 15.08.2017 10:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Dubnica nad Váhom, okres Ilava
Označenie 150071510
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Ilava, Katastrálny odbor, pre obec Dubnica nad Váhom, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 4736 ako:

 

  1. byt číslo 14
  • na 1.p. vo vchode 2 nachádzajúci sa v 
  • bytovom dome (popis stavby: obytný dom) so súpisným číslom 427, na parcele číslo 1110/ 61,
    1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 30 / 1370 - ín k celku.

 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 427 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4737.

 

vo vlastníctve: Marek Gaži, r. Gaži, Bratislavská 427/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar. 17.01.1988, v podieli: 1/1

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Ohodnocovaný byt č.14 sa nachádza na 1. poschodí (2.NP) obytného domu s.č. 427 na ulici Bratislavská 2, Dubnica nad Váhom. Bytový dom je lokalizovaný na p.č. 1110/61 k.ú. Dubnica nad Váhom.

 

Byt č.14 vo vchode č. 2 , na 1.poschodí (2.NP), nie je bližšie lokalizovaný v bytovom dome (krajná /stredná sekcia) dispozične je rozdelený:

- vstupná chodba

- kúpeľňu s WC

- kuchyňu

- izbu

 

V byte prebehla  oprava a modernizácia (pravdepodobne v r. 2010) a je v dobrom technickom stave so štandardnými prvkami.

Pivnica k bytu nie je pridelená, suterénne priestory sú odpredané a sú samostatne evidované na LV ako nebytové priestory iného vlastníka.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne bytové prípojky.

Celková podlahová plocha: 28,16 m2

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Žiadne. Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Nitra, Štefánikova 9, kancelária dražobníka na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk